Elmanın Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

An apple a day, get the doctor away’ diye bir ?sveç atasözü var, yani ’hergün bir elma ye, doktoru uzakla?t?r.’ Elma, ayn? zamanda Havva anam?z?n u?runa cennetten kovuldu?u ’mistik’ bir meyve. T?bbi önemi ise birçok hastal??? koruyucu özelli?inden geliyor. Bu özelli?i de içerdi?i organik asit ve tuzlardan, vitaminlerden ve güçlü antioksidan maddelerden… Organik asitler vücut dengesi için çok önemli, ?öyle ki; bu asitler, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi elementlerle birle?erek birtak?m organik tuzlar olu?turuyor. Bu tuzlar, oksijenle temas ettiklerinde, geride alkali özellikte maddeler kal?yor ve vücut için çok hayati olan asit-baz dengesi korunmu? oluyor. Bu denge her gün yeniden yap?land?r?lan, keskin s?n?rlar? olan ve birçok sistemin bir arada i?ledi?i, enerji sarfedilen bir döngü gerektirir ve elma bu döngünün korunmas?na oldukça yard?mc? etken maddeler içerir.

555061_detay

EGZAMAYA B?REB?R
Asit-baz dengesinin korunmas? organizma için hayatidir. Bu organik asitler ayr?ca, mide barsak ve idrar yolu enfeksiyonlar?na kar?? koruyucudurlar. Sivilceden ve egzemaya kadar birçok cilt problemine kar?? da koruyucudurlar. Ben birçok cilt rahats?zl???nda hastalar?ma aç karn?na taze s?k?lm?? elma suyunu yava? yava? yudumlayarak tüketmelerini öneriyorum, kahvalt?y? da bundan en az yar?m saat sonra yapmak gerekiyor.

Z?H?N AÇICI ÖZELL??? VAR
Madensel tuz bak?m?ndan da oldukça zengin bu güzel meyve, bunlardan da en çok potasyum bulunuyor elmada. Sinir ve kas güçlendirici, kronik yorgunlu?u giderici ve zihin aç?c? özelli?i var. Potasyum kalp kas?ndan bacak kaslar?m?za hatta damarlar?n büzü?üp geni?lemesini sa?layan damar etraf?ndaki kaslara kadar tüm kas sistemi için çok önemli. Ayr?ca çinko ve bak?r aç?s?ndan da zengin, çinko birçok cilt hastal???nda olumlu etkileri olan bir mineral, hatta baz? cilt hastal?klar?nda kapsül olarak veriliyor. Elma ayn? zamanda önemli bir C vitamini kayna?? ki C vitamininin çok kuvvetli antioksidan özelli?i oldu?unu art?k duymayan kalmad? san?r?m, üstelik elman?n içerdi?i antioksidanlar C vitamini ile de s?n?rl? de?il. Bu kuvvetli antioksidanlar, ’nöron’ ad? verilen ana sinir hücrelerini oksidatif stresten korudu?u için Alzheimer ve Parkinson hastal?klar?na kar?? koruyucu etkisi oldu?una dair önemli bilimsel yay?nlar var.

KOLESTEROL DÜ?ÜRÜCÜ
Elman?n içerisinde ’pektin’ ad?nda çözünebilir bir lif var ki bu lifin düzenli olarak diyete eklenmesinin kandaki kötü kolesterol miktar?n? dü?ürüp, iyi kolesterolü art?rd??? gözlenmi?. Kötü kolesterol yüksekli?inin kanda lipid yüksekli?iyle paralel gitti?ini ve damar t?kan?kl?klar?na zemin haz?rlad???n? size hat?rlatmak isterim. Bu özelli?ine içeri?indeki kuvvetli antioksidanlar da eklendi?inde elman?n sizi kalp ve damar hastal?klar?ndan korumas? hiç de sürpriz de?il. Ben, kalp damar hastal?klar?na da yine sabah aç karn?na taze s?k?lm?? elma suyu içmelerini öneriyorum. Antioksidanlar, ba?ta damar hücreleri olmak üzere tüm hücrelerimizi, oksijen kullan?ld?ktan sonra olu?an oksijen yan ürünlerine kar?? korurlar. Oksijen yan ürünleri hücreye zarar verir ve ya?lanmadan kansere kadar birçok ?eyden sorumlu tutulmaktad?rlar.

KANSERE KAR?I KORUYUCU
Çe?itli t?bbi deneysel çal??mada elmadaki birtak?m etken maddelerin kanser hücre ço?almas?n? engelledi?i gözlemlenmi?tir, bu bulgu tek ba??na ’elma kanseri tedavi eder’ olarak yorumlanamaz asla ama en az?ndan korudu?una dair önemli ip uçlar? verir. Elmadaki, kanserden koruyucu özelli?i oldu?u dü?ünülen maddeler triterpenoidler, quercetin, catechin, phloridzin and chlorogenic asit gibi önemli fitokimyasallard?r. Laboratuar deneylerinde özellikle karaci?er, kal?n barsak ve meme tümörlerinde etkili bulunmu?lard?r.

D?ABETL?YE ÖNER?L?YOR
Elman?n faydalar? bunlarla da bitmiyor, düzenli tüketildi?inde katarakt, diabet, romatizma gibi birçok kronik dejeneratif hastal??a kar?? da koruyucu etkisi var. Kendinizi ve do?ay? önemseyin, sa?l?kla kal?n, sabahlar? elma suyunuzu ihmal etmeyin…

Elmanın Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.