Buğdayın Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?çerdi?i E vitamini sayesinde hücrelerin yenilenmesini sa?layan bu?day, konsantrasyon bozukluklar?n?n giderilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu?day, dikkat eksikli?ini de gideriyor.

551573_detay

Bu bitki, konsantrasyon bozukluklar?n?n giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.

BU?DAY:

Lifli g?dalar sa?l?kl? bir beslenmenin temelidir. Bu?day?n d?? kabuklar?ndan elde edilen kepek de, genellikle m?s?r gevre?i türü yiyeceklerle tüketilir. Kepekli bu?day unundan yap?lan kurabiye vb. ba??rsaklar?n düzenli çal??mas?n? sa?lar ve kab?zl??? önler. Bu?day tanesinin özü ola?anüstü besleyicidir. Vücudun özümsedi?i kalsiyum, demir ve çinko burada depolan?r. Besin de?eri, potansiyel olarak yulaf ve m?s?rdan daha yüksek olan bu?day, ba??rsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içerir. Ama, yulaf ve m?s?ra k?yasla sindirimi biraz daha zordur.

Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Ana Bilim Dal? Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Kele?timur, Türkiye’de ortalama ki?i ba??na günde 350 gram ekmek tüketildi?ini bildiren Kele?timur, çok fazla tüketildi?i için insan sa?l??? aç?s?ndan ekme?in besin de?erinin büyük önem ta??d???n? vurgulad?. Genellikle kepe?i ayr?lm?? beyaz undan yap?lan ekme?in daha fazla tercih edildi?ini kaydeden Kele?timur, ?u bilgileri verdi:

Beyaz undan yap?lan ekmek daha çok tercih edilmesine ra?men, kepekli ekmek sa?l?k aç?s?ndan daha faydal?d?r. Çünkü, sa?l?k aç?s?ndan çok faydal? vitaminler içeren bu?day?n besin de?eri, ö?ütülme s?ras?nda d?? kabu?unun kepek olarak ayr?lmas? nedeniyle azal?yor. Bu?day, insan sa?l??? aç?s?ndan çok faydal? olan B2 ve B6 vitaminleri ile niyasin, folik asit, demir ve çinko içeriyor. Bu maddelerin daha çok yo?unla?t??? bu?day?n d?? kabu?u un yap?m? s?ras?nda ayr??t?r?l?yor. Yani ekme?in besin de?eri dü?üyor. Bu nedenle, beyaz ekmek yerine kepek ekme?inin tercih edilmesi daha sa?l?kl?d?r.”

ZENG?N V?TAM?N KAYNA?I

Genellikle rejim yapanlar?n tercih etti?i kepekli ekme?in, herkes taraf?ndan tüketilmesi gerekti?ini ifade eden Kele?timur, kepekli ekme?in ?eker hastalar?, kilo sorunu olanlar, mide ve ba??rsak rahats?zl??? olanlar taraf?ndan daha çok tercih edilmesi gerekti?ini söyledi.
Kepekli ekme?in oldukça zengin vitamin kayna?? ve besin de?eri yüksek bir yiyecek oldu?unu belirten Kele?timur, un yap?l?rken d?? kabu?u kepek olarak ö?ütüldü?ü için bu?day?n içeri?inde bulunan B2 vitamininin yüzde 50, B6 vitamininin yüzde 77, niyasinin yüzde 65, folik asitin yüzde 60, demirin yüzde 65 ve çinkonun yüzde 85 oran?nda azald???n? bildirdi. Kele?timur, ?unlar? kaydetti:

“Kepekli ekmek, mide ve ba??rsak sa?l??? aç?s?ndan çok faydal?d?r. Kepek ekme?i, sadece kilo sorunu veya ?eker hastal??? gibi rahats?zl?klar? olanlar için de?il, aksini gerektiren bir sa?l?k sorunu olmayan tüm insanlar için faydal?d?r. Sindirimi kolay olan kepek ekme?ini tercih eden insanlar, hem bol miktarda vitamin almakta, hem sindirim yollar?n? rahatlatmaktad?rlar.”

Buğdayın Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.