Peygamber Üzümünün Faydaları Ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ad?yaman’?n Gölba?? ve Besni ilçesinde yeti?tirilen Peygamber Üzümü’nün birçok hastal??a iyi geldi?i bildirildi.

Besni üzümü olarak da bilinen Peygamber Üzümü’nün, genellikle Ad?yaman ili ve ilçelerinden elde edilen bir kuruyemi? oldu?u, 1970’lere kadar Besni ilçesi a??rl?kl? olmak üzere günümüzde ise Gölba?? ilçesi s?n?rlar?nda bulunan Belören beldesinde yeti?tirildi?i kaydedildi. Üretimi kesim, taneleme, ya?lama ve kurutma a?amalar?na dayanan Peygamber Üzümü’nün, patos olarak bilinen potasyum ve zeytinya?? kar???m? ile ya?lan?p kurutmaya b?rak?ld??? ifade edildi.

549714_detay

Belören beldesindeki üzüm üreticileri, Peygamber Üzümü’nün insan sa?l??? aç?s?ndan ne kadar önemli oldu?unun hemen her platformda kamuoyuna aktar?ld???n? belirterek, "Çekirdekli kuru üzüm; içerdi?i protein, kalsiyum, demir, fosfor, B1, B2, B3, A, E ve C vitaminleri sayesinde sar?l?k, kalp, akci?er ve kan hastal?klar?na, halsizlik ve vücut güçsüzlü?üne, unutkanl??a ve ba??rsak rahats?zl???na oldukça faydal?d?r" dediler.
Belören beldesinde uzun y?llard?r ba?c?l?k yap?ld???n? hat?rlatan üreticiler, Peygamber Üzümü’nün daha iyi tan?t?lmas? gerekti?ine dikkat çektiler. ?u anda hasat dönemi ya?anan üzümün zahmetli bir süreç sonunda sat??a haz?r hale geldi?ini belirten üreticiler, "Peygamber üzümünde markala?ma sa?lanmal?. Kuru meyve ticaretinde ?zmir Çekirdeksiz Kuru Üzümü ve Malatya Kay?s?’s? ticari anlamda gerek Türkiye gerek yurtd???nda oldukça önemli bir ekonomiye sahip olmas?na kar??n Peygamber Üzümü’nde bu konuda bir çal??ma yok. Peygamber Üzümü de bunlara e?de?er hatta bunlar?n önüne geçebilecek bir yap?ya kavu?turulmal?d?r. Bu konuda tüm ilgililerin çal??ma yapmalar?n? istiyoruz" diye konu?tular.

Geçen y?l yakla??k 5 TL’den sat??a sunulan kuru üzümün bu y?l ortalama 3,5 – 4 TL’den sat??a sunuldu?unu belirten üreticiler, ancak verilen eme?e kar??n üzümün de?erinin daha yüksek olmas? gerekti?ini dile getirdiler.

Bu arada, büyük bölümü Ad?yaman’?n Gölba?? ilçesine ba?l? Belören Beldesi ve Besni ilçesinde üretilen Peygamber Üzümü; Gaziantep, Malatya, Sivas, Erzurum, Diyarbak?r, ?anl?urfa, Kahramanmara?, Kilis ve Adana olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde sat??a sunuluyor.

Peygamber Üzümünün Faydaları Ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.