Çocuğunuzun Zeki Olmasının Kolay Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

E?itim-ö?retim y?l?n?n ba?lamas?yla okula yeni giden çocu?unun dersi anlay?p anlamad??? ve çocu?unun zeki olup olmad???n?n aileleri tedirgin eden konular?n ba??nda geldi?i kaydedildi. Konuya ili?kin Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Nilüfer Toprakç? konu?tu.

Toprakç?, çocuklar?n zeki olmas?nda genetik etkenlerin yan? s?ra çevresel faktörlerin de çok etkili oldu?unu söyledi. Zeki bir çocu?a sahip olmada okul öncesi e?itimin önemini vurgulayan Toprakç?, çocu?un 3 ya??ndan itibaren topluma uyum sa?lamay? ö?renmesi, ilkokula daha donan?ml? ba?layabilmesi için 3 ya??ndan itibaren çocuklar?n anas?n?f?na, yuvaya gönderilesi gerekti?ini dile getirdi.

554881_detay

-ÇOCUKLARA ÇAY ?Ç?RMEK ZEK? OLMASINI ENGELL?YOR-

Özellikle demir eksikli?inin zihinsel geli?imi, okuldaki dikkati olumsuz yönde etkiledi?ini belirten Toprakç?, Türk toplumunda yayg?n olan çay içme al??kanl???n?n bebeklere, çocuklara da ö?retildi?ini ve bunun ciddi demir eksikli?ine sebep oldu?unu ifade etti. Demirin özellikle k?rm?z? ette ve yumurtada oldu?unu, et alamayan ailelerin yumurta ile bu eksikli?i giderebilece?ini belirten Toprakç?, kuru baklagiller, pekmez, ye?il yaprakl? sebzeler de demir bulundu?unu söyledi. Ailelerin çocu?un büyüme ve geli?imini yak?ndan takip etmesi gerekti?ine dikkat çeken Toprakç?, düzenli olarak doktor kontrollerinin de yap?lmas? gerekti?ini vurgulad?.

-K?TAP OKUYAN ANNE BABANIN ÇOCU?U DAHA ZEK? OLUYOR-

Toprakç?, okul öncesi dönemde çocu?un içinde bulundu?u ev ortam?ndan etkilendi?ini, kitap okumayan bir ailede büyüyen çocu?un da kitap okumay? sevmedi?ini dile getirdi. Küçük ya?tan itibaren çocu?a evde kitap sevgisi a??lanmas? gerekti?ini söyleyen Toprakç?, anne babas? kitap okuyan çocu?un okul döneminde dikkatini toplamas?n?n, alg?lamas?n?n daha kolay oldu?unu, evde kitap okunmayan bir ailede büyüyen çocu?un ise okula ba?lad???nda kitaplara çok yabanc? oldu?unu, ödev yapmay?, ders çal??may? bir külfet olarak gördü?ünü ifade etti. Toprakç?, çocu?un zihinsel geli?iminde beslenme ve genetik yap?n?n yan?nda evdeki huzurunda önemli oldu?unun alt?n? çizdi.

-ZEK? B?R BEBEK ?Ç?N NELER YAPMALI?-

?nsan hayat?n?n ilk y?llar?n?n beyin geli?iminde çok önemli oldu?unu, bu dönemde bebe?i desteklemenin, zeki bir bebek yeti?tirmenin anne-baban?n elinde oldu?unu vurgulayan Toprakç?, bunun için gerekli olan?n sab?r ve bebe?e ayr?lacak zaman oldu?unu belirtti. Bebe?in geli?imi için en gerekli etkenin insanlarla ileti?ime girmek oldu?unu söyleyen Toprakç? bebe?in geli?imini desteklemek için ailelerin yapabileceklerini ?öyle s?ralad?: “Yenido?an bebe?inizle göz temas? kurun, gözlerinin aç?k oldu?u o de?erli anlar? kaç?rmay?n. Bebekle konu?un, ona bir ?eyler anlat?n. Bebe?inizi emzirin. Anne sütünün yararlar? yan?nda, beslenme seanslar? bebekle göz göze gelme, konu?ma, ?ark? söyleme f?rsat? yaratacakt?r. Baz? mimikler yap?n, yüzünüzü komik ?ekillere sokun. 1-2 günlük yeni do?an bebekler bile yüz hareketlerini taklit edebilirler. Aynada kendisini görmesini sa?lay?n. Onu g?d?klay?n, gülmesini sa?lay?n. Birlikte yürüyü?lere ç?k?n. Etrafta gördüklerinizi, duyduklar?n?z? ona anlat?n. Onu markete, al??veri?e, parka götürün. Ona ?ark?lar söyleyin. Bu, sizin uydurdu?unuz bir ?ark? da olabilir. Ona müzik dinletin. Baz? çal??malarda, müzik ritimlerini ö?renmenin ileride matematik ö?renmeyi kolayla?t?r?ld??? gösterilmi?. Bir ?ey yapmadan önce, ona ne yapaca??n?z? söyleyin (?imdi ????? kapat?yorum gibi) Böylece, neden-sonuç ili?kisi kurmaya ba?layacakt?r. Ona kitap okuyun, resimleri gösterin, her ?eyin ad?n? söyleyin. De?i?ik dokulu kuma?lar?, giysileri ellemesini sa?lay?n, onlar? cildine de?dirin. Yiyecekleri ellemesine, kendini beslemeye çal??mas?na izin verin. Hareketlenip emeklemeye ba?lad???nda, yerde yast?klar, oyuncaklarla engelli bir parkur olu?turun. Ona masal anlat?n. Televizyonu kapat?n. Banyo s?ras?nda, plastik kaplara su doldurup bo?altmas?na, suyla oynamas?na izin verin.”

Çocuğunuzun Zeki Olmasının Kolay Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.