Hiperaktif Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Psikolog ve Hipnoterapist Alp Ard?ç, Türkiye’de her üç erkek çocu?un birinde hiperaktivite belirtilerinin oldu?u ifade ederek, hiperaktivite ve dikkat da??n?kl???n?n özellikle yedi ya? öncesi erkek çocuklarda görüldü?ünü vurgulad?. Ard?ç, ANKA’ ya yapt??? aç?klamada, çocuklarda görülen hiperaktivitenin dürtüsel olarak, iste?e ba?l? olmaks?z?n ortaya ç?kt???n? belirterek, hiperaktif çocuklar?n a??r? hareketli ve davran??lar?n? kontrol edemedi?ini söyledi. Ard?ç, hiperaktivite ve dikkat eksikli?inin birbirinden ayr? de?erlendirilmesinin hata oldu?unu vurgulayarak, her iki konunun birlikte de?erlendirilmesi gerekti?ini, dikkat eksikli?inin, hiperaktivetenin güçlü bir alt dal? oldu?una de?indi. Ard?ç "Ki?ilerde hiperaktivite tan?s? saptamak istiyorsak dikkat da??n?kl???n? göz önünde bulundurmal?y?z" dedi.

548904_detay

-BEL?RL? B?R SEBEB? YOK-

Ard?ç, hiperaktivite ve dikkat eksikli?inin saptanm??, belli bir sebebinin olmad???na de?inerek, "Ancak bu konularla ilgili tan? kriterleri koyabiliriz, bu anlamda çocu?u hem evde hem okulda iki ortamda da de?erlendirmeliyiz, ayn? davran??? iki ortamda da yap?yorsa çocuk hiperaktiftir ve dikkat eksikli?i vard?r" diye konu?tu. Hiperaktivitede konulabilecek ilk belirtinin çabuk s?k?lmak ve verilen görevi takip edememek oldu?unu vurgulayan Ard?ç, di?er belirtileri ise ?öyle s?ralad?: "Hiperaktif ve dikkat eksikli?i olan çocu?un bir d?? uyaranla hemen dikkati da??l?r, konsantrasyon güçlü?ü ya?ar, okulda derslerini geriden takip eder, ders çal??may? reddeder, herhangi bir fiziksel eylemi sürekli gerçekle?tiremez, günlük hayati konularla ilgili unutkanl?k ya?ayabilir." Bu durumdaki çocu?u memnun etmenin zor oldu?una da de?inen Ard?ç, "Bu durumdaki çocuk sab?rs?z, her ?eyi hemen tüketme e?iliminde olur, kurallar?n oldu?u sosyal ortamlarda yerinde duramaz, s?n?fta dola??r, biriyle konu?urken kar??dakinin sözü bitmeden hemen cevap verir, bitmek tükenmek bilmez bir enerjisi oldu?undan herhangi bir konuya tam olarak adapte olamaz" dedi.

-K?MLERDE GÖRÜLÜR-

Hiperaktivite ve dikkat da??n?kl???n?n yedi ya? öncesi çocuklarda özellikle erkek çocuklar?nda görüldü?üne de?inen Ard?ç, "Ülkemizde yap?lan bir ara?t?rmaya göre her üç erkek çocu?un birinde hiperaktivite belirtilerinin oldu?u tespit edilmi?tir" diye konu?tu.

-7 YA?INDAN ÖNCE TANI KONUYOR-

Hiperaktivite tan?s?n?n konmas? için çocu?un yedi ya??ndan küçük olmas? gerekti?ini söyleyen Ard?ç, "Çocu?un bu ya?a kadar çoktan hiperaktif özellikleri ortaya ç?km?? olur, yedi ve üstü ya?larda ise çocu?un derse veya bir konuya adapte olamamas? hiperaktivite de?il, birini örnek almas?yla ilgili, kontrollü bir davran??t?r" ifadesinde bundu.
-ÖNEML? OLAN ENERJ?Y? ALGILARIYLA KANAL?ZE ETMES?-
Psikolog Alp Ard?ç, toplumumuzda hareketli çocu?un, hiperaktif ya da zeki olarak nitelendirildi?ini, bunun ise yanl?? bir kan? oldu?una de?inerek "Çocuklar?n hareketli olmas?n?n bilenen zeka ile ilgisi yok, üstelik çocuklar zaten enerji doludur, önemli olan çocu?un, enerjisini alg?lar?yla do?ru yöne kanalize etmesidir, davran?? istemsiz ve kontrol edilemez bir ?ekilde ortaya ç?kan a??r? bir hareketlilik ?eklindeyse, hiperaktivite söz konusudur" ?eklinde sözlerine devam etti.

-TEDAV? YÖNTEMLER?-

A??r? vakalarda ilaç tedavisinin önerildi?ini, daha normal durumlarda ise davran?? kontrolü e?itimiyle tedavi yap?ld???na de?inen Ard?ç, "Yüzde doksan?nda ilaç tedavisi gerekiyor, çünkü davran?? dürtüsel ve bu ancak ilaçla kontrol alt?na al?nabiliyor, davran?? kontrol alt?na al?nd?ktan sonra davran?? kontrol e?itimiyle tedaviye devam ediyoruz" dedi. ?laçlar?n her hangi bir yan etkisinin olmad???n? söyleyen Ard?ç, ilaçlar?n sadece sakinlik ve uyku hali yaratt???n? bunun da istedikleri sonuç oldu?unu belirterek, söz konusu ilaçlar?n çocuklar?n ki?isel geli?imleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmad???n? dile getirdi.

-EN ÖNEML? FAKTÖR A?LE-

Ailelerin öncelikle bu konuda mutlaka bir uzmandan yard?m almas? gerekti?ine i?aret eden Ard?ç, ?u önerilerde bulundu: "Öncelikle bir uzmandan mutlaka yard?m istenmeli, bu süreçte ailenin de davran?? kontrol e?itimi almas? gerekir, ö?rendi?i davran?? kontrolünü aile içerisinde uygulamal? yani aile "klasik ko?ullanma yöntemi’ ile çocu?a verdi?i görevler do?rultusunda ödül- ceza yöntemiyle çocu?un davran??lar?n? kontrol alt?na alamaya çal??mal?. Bu yöntem çocuk fark?na varmadan uymas?n? sa?layacakt?r." Bu süreçte en önemli faktörün aile oldu?unu belirten Ard?ç, "Aile çocu?u spor ve egzersizlere yönlendirmeli, özellikle toplu sportif aktiviteler çok etkili, bu ?ekilde çocu?un kontrolsüz olan gücü kontrol edilebilir" ?eklinde konu?tu.

Hiperaktif Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.