Sağlıklı Bir Hamilelik İçin Yapılması Gerekenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Bülent Berker AA muhabirine yapt??? aç?klamada, anne olmaya karar vermeden önce bilinçli hareket edilmesi ve sa?l?k kontrollerinin iyi yap?lmas? gerekti?ini söyledi. Bunun için öncelikle sa?l?kl? beslenmeye özen gösterilmesi gerekti?ine i?aret eden Berker, folik asit takviyesinin yap?lmas?, fazla kilolar?n verilmesi, düzenli egzersize ba?lan?lmas?, sigara al??kanl???na son verilmesi, do?um kontrolünün b?rak?lmas?, topsoplazma testinin yapt?r?lmas?, a??lar?n tamamlanmas?, ilaç kullan?m?na dikkat edilmesi ve mutlaka hekim kontrolüne girilmesi gerekti?ini belirtti.

556113_detay

Berker, beslenme ?eklinin ve biçiminin hem anne aday? hem de bebe?in geli?imi aç?s?ndan çok önemli oldu?undan, gebelik öncesinde yeterince beslenilip beslenilmedi?ine, sa?l?kl? bir diyet uygulan?p uygulanmad???na dikkat edilmesi gerekti?ini vurgulad?.

Dengeli beslenmek için 4 ana grupta yiyecekten yeterince al?nmas?n?n yeterli oldu?una dikkati çeken Berker, ’’Günde 3 ana ö?ün ve hafif ara ö?ünler düzenli beslenme yeterlidir. ’Vitamin hap? al?r?m’ diye sebze tüketiminden uzakla??lmamal?. Çünkü vitamin ilaçlar? henüz tam olarak vitamin ve mineralleri sa?lam?yor’’ uyar?s?nda bulundu.

-’’GEBEL?KTE ?LK 12 HAFTA FOL?K AS?T KULLANILMALI’’-

Sa?l?kl? bir gebelik ve bebe?in normal geli?imi aç?s?ndan folik asit kullan?m?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Berker’in verdi?i bilgiye göre, hamilelikte bebe?in geli?imi üzerinde çok etkili oldu?u ileri sürülen folik asit içeren g?dalar?n sofradan eksik edilmemesi gerekiyor. Çünkü nöral tüp defekti ad? verilen do?umsal sakatl?klar? önlemeye yard?mc? oldu?u biliniyor. Sofrada folik asit aç?s?ndan zengin olan karaci?er, ye?il sebzeler ve baklagillerin eksik olmamas? gerekiyor.

Hamilelik ba?lad?ktan sonraki ilk 12 hafta süresince folik asit içeren preperatlar?n kullan?lmas? önem ta??yor.

-S?GARA KULLANIMINA D?KKAT-

Rahat gebelik, kolay do?um ve do?um sonras? kilo verilmesi kilo kontrolü yap?lmas? gerekiyor. Fazla kilonun üstüne gelen hamilelik nedeniyle al?nan kilo, bele daha fazla yük bindirdi?inden, bu durum ileride bel a?r?s?na yol aç?yor.

Zinde bir gebelik süreci ve sonras?nda eski formun tekrar kazan?lmas? için düzenli egzersiz yap?lmas? önem ta??yor. Gebelik öncesinde egzersizlere ba?lan?lmas?, gün içerisinde özellikle bel, s?rt ve kar?n kaslar?n? çal??t?racak hafif egzersizler öneriliyor.

Sigara ba??ml?l???, anne aday?n?n d???nda bebe?in sa?l?n? da ciddi tehlikeye sokuyor. Çünkü, gebelik s?ras?nda yak?lan her sigara, bebe?e giden oksijenin çal?nmas? anlam?na geliyor. Ara?t?rmalar, sigara ba??ml?s? annelerin daha dü?ük kilolu bebekler dünyaya getirdi?ini gösteriyor. Bu bebekler, solunum yolu enfeksiyonlar?na dayan?ks?z oluyor ve akranlar?na göre genel sa?l?k sorunlar? daha fazla görülüyor. Ayr?ca bebe?in hiçbir neden yokken ani ölüm sendromu nedeniyle hayat?n? kaybetme oranlar? da daha yüksek ç?k?yor. Do?umu zorla?t?r?c? etkilerin yan? s?ra, lo?usal?k döneminde sütün azalmas?na yol aç?yor.

Sigaran?n tamamen b?rak?lamamas? halinde en az?ndan günde 10 tanenin alt?nda içilmesi ve pasif içicilikten korunulmas? gerekiyor.

-HAYVAN DI?KISI TEHL?KE YARATIYOR-

Anne olmaya karar vermeden önce mutlaka hekime ba?vurarak, do?um kontrol yöntemlerinin b?rak?lmas? ve ne zaman hamile kal?nmas? ile ilgili hekimden bilgi al?nmas? isteniyor. Çünkü, baz? do?um kontrol yöntemleri sonras?nda en az bir yada iki ay hamile kal?nmamas? önem ta??yor.

Özellikle evinde hayvan besleyen anne adaylar?n?n, gebelik karar? öncesinde hayvanlar? evden uzakla?t?rmas? de?il, ’’toksoplazma’’ testi yapt?rmas? gerekiyor. Çünkü, hayvan?n d??k?s?ndan bula?abilecek olan toksoplazma, gebelik esnas?nda enfeksiyona ve enfeksiyonun da bebe?e bula?mas?na neden oluyor. Rahim içine geçti?i durumlarda da bebekte baz? kal?c? hasar olu?turabiliyor. Testte toksoplazma olmad??? ortaya ç?kmas? halinde de hayvan?n d??k?s?n?n ele temas etmemesine özen gösterilmesi gerekiyor.

Öte yandan gebelik öncesinde mutlaka a??lar?n gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü, a??lanmayan annelerin etken maddeyle kar??la?mas?, yaln?zca kendini de?il, bebe?ini de etkiliyor. Hamilelik s?ras?nda ya da do?umda ta??n?lan enfeksiyonu bebe?e geçirme riski bulunuyor. Bu nedenle, hamilelik öncesi hepatit B, k?zam?kç?k ve tetanoza kar?? ba????kl?k olmamas? halinde ve a??lar yapt?r?lmam??sa bir uzmana ba?vurarak a??lar?n tamamlanmas? gerekiyor.

Gebelikte oldu?u kadar gebelik öncesinde de ilaç kullan?m?nda seçici olunmas? isteniyor. Korunma b?rak?ld???nda ve hamile kalma olas?l??? dü?ünüldü?ünde bir uzmana dan??madan ilaç almaktan sak?n?lmas? önem ta??yor. Çünkü, erken hamilelik döneminde baz? ilaçlar?n plasentadan geçerek bebe?in geli?imini olumsuz etkiledi?i belirtiliyor.

AA

Sağlıklı Bir Hamilelik İçin Yapılması Gerekenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.