Advair

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Advair nedir?

Advair contains fluticasone and salmeterol. Advair flutikazon ve salmeterol içerir. Fluticasone is a steroid. Flutikazon bir steroid olduğunu. Advair prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Advair vücut neden inflamasyon maddelerin serbest önler. Salmeterol is a bronchodilator. Salmeterol nefes açıcıdır olduğunu. It works by relaxing muscles in the airways to improve breathing. Bu havayollarında nefes geliştirmek için kasları rahatlatıcı çalışır.

Advair is used to prevent asthma attacks. Advair astım krizleri önlemek için kullanılır. It is also used to prevent flare-ups or worsening of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) associated with chronic bronchitis and/or emphysema. Ayrıca flare-up ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı kötüleşmesi (KOAH), kronik bronşit ve ilişkili önlemek için kullanılan ve / veya amfizem.

Advair may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Advair da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Advair Advair hakkında önemli bilgiler

Do not use Advair to treat an asthma attack that has already begun. Başlamış olan bir astım atağı tedavisinde Advair kullanmayın.

Salmeterol may increase the risk of asthma-related death. Salmeterol astıma bağlı ölüm riskini artırabilir. Use only the prescribed dose of Advair, and do not use it for longer than your doctor recommends. Advair kullanımı sadece reçete doz ve daha uzun doktorunuz tavsiye bunu kullanmıyorum. Follow all patient instructions for safe use. Güvenli kullanım için tüm hasta yönergeleri izleyin. Talk with your doctor about your individual risks and benefits of using this medication. bireysel riskler ve bu ilaç kullanmanın yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

Before using Advair, tell your doctor if you have a food or drug allergy, heart disease, high blood pressure, a seizure disorder, an infection, a weak immune system, diabetes, glaucoma, tuberculosis, osteoporosis, a thyroid disorder, or liver disease. Bir yiyecek veya ilaç alerjisi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, bir nöbet bozukluğu, enfeksiyon, zayıf bağışıklık sistemi, şeker hastalığı, glokom, tüberküloz, osteoporoz, bir tiroid bozukluğu veya karaciğer hastalığı varsa doktorunuza söyleyin Advair kullanmadan önce, .

Seek medical attention if you think any of your asthma medications are not working as well as usual. Eğer astım ilacı herhangi yanı sıra olağan çalışma olmadığını düşünürsek eğer tıbbi yardım alın. An increased need for medication could be an early sign of a serious asthma attack. İlaç için bir artış ihtiyacı ciddi bir astım krizi erken bir işaret olabilir. If you use a peak flow meter at home, call your doctor if your numbers are lower than normal. Evde bir zirve akım ölçer kullanırsanız numara normalden daha düşük ise, doktorunuzu aramalısınız.
Before using Advair Advair kullanmadan önce

Do not use Advair if you are allergic to fluticasone (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), or milk proteins, or if you are having an asthma attack or severe COPD symptoms. Eğer flutikazon alerjisi (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent) veya süt proteinleri, ya da eğer bir astım krizi veya ciddi KOAH belirtileri yaşıyorsanız eğer Advair kullanmayın.

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely use Advair: Eğer bu diğer koşulların, bir doz ayarlaması ya da özel testler güvenle Advair kullanmanız gerekebilir varsa:

*

a food or drug allergy; bir yiyecek veya ilaç alerjisi;
*

heart disease or high blood pressure; kalp hastalığı veya yüksek kan basıncı;
*

epilepsy or other seizure disorder; epilepsi veya diğer nöbet bozukluğu;
*

an infection of any kind; Her türlü enfeksiyon;
*

a weak immune system; zayıf bir bağışıklık sistemi;
*

diabetes; şeker hastalığı;
*

glaucoma; glokom;
*

tuberculosis; tüberküloz;
*

osteoporosis; Osteoporoz;
*

a thyroid disorder; or bir tiroid bozukluğu veya
* liver disease. karaciğer hastalığı.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Advair is harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı Advair bir doğmamış bebek için zararlı olduğu bilinmemektedir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant while using this medication. hamile veya plan bu ilaç kullanırken gebe kalmak durumunda doktorunuza söyleyin. It is not known whether fluticasone and salmeterol passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Bilindiği değil mi flutikazon ve anne sütüne salmeterol geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek eğer. Do not use Advair without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden Advair kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Advair can affect growth in children. Advair çocuklarda büyümeyi etkileyebilir. Talk with your doctor if you think your child is not growing at a normal rate while using this medication. doktorunuzla konuşun size bu ilacı kullanırken çocuğunuzun normal bir hızda büyüyen olmadığını düşünüyorsanız.

Do not give this medication to a child younger than 4 years old. Bir çocuğun küçük 4 yaşında bu ilacı vermeyin.

Long-term use of steroids may lead to bone loss (osteoporosis), especially if you smoke, if you do not exercise, if you do not get enough vitamin D or calcium in your diet, or if you have a family history of osteoporosis. steroidlerin uzun süreli kullanımı kemik kaybı (osteoporoz) için, egzersiz yapmak değil eğer diyet, ya da yeterli D vitamini veya kalsiyum alamıyorsanız eğer osteoporoz bir aile öyküsü varsa, özellikle eğer sen, duman yol açabilir.

How should I use Advair? Nasıl Advair kullanmalıyım?

Use Advair exactly as it was prescribed for you. Kullanım Advair tam olarak sizin için reçete edildi. Do not use Advair in larger amounts, or use it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, Advair kullanmak veya daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre kullanmayın. Follow all patient instructions for safe use. Güvenli kullanım için tüm hasta yönergeleri izleyin.

Advair comes with patient instructions for safe and effective use, and directions for priming the inhaler device if needed. Advair güvenli ve etkin kullanımı için hasta talimatları ile birlikte gelir ve yön inhaler cihaz priming için gerekirse. Follow these directions carefully. dikkatle bu yönergeleri izleyin.

Salmeterol may increase the risk of asthma-related death. Salmeterol astıma bağlı ölüm riskini artırabilir. Talk with your doctor about your individual risks and benefits of using this medication. bireysel riskler ve bu ilaç kullanmanın yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

Do not use Advair to treat an asthma attack that has already begun. Başlamış olan bir astım atağı tedavisinde Advair kullanmayın. It will not work fast enough. Bu yeterince hızlı çalışmayacaktır. Use only a fast-acting inhalation medication. Sadece hızlı etkili inhalasyon ilaç.

Advair Diskus is a powder form of fluticasone and salmeterol that comes with a special inhaler device pre-loaded with blister packs containing measured doses of the medicine. ilaç doz ölçümleri içeren paketleri Advair Diskus flutikazon ve özel bir inhaler cihazı önceden blister yüklü gelmek ile salmeterol bir toz şeklidir. The device opens and loads a blister each time you use the inhaler. Cihaz açılır ve yükleri bir blister her zaman inhaler kullanın. This device is not to be used with a spacer. Bu cihaz bir spacer kullanılmak üzere değildir.

Advair HFA is an aerosol form of fluticasone and salmeterol that comes in a canister that is used with an actuator inhaler device. Advair HFA flutikazon ve aktüatör inhaler cihazı ile kullanılan bir teneke kutu içinde gelir salmeterol bir aerosol biçimidir. Use only the inhaler device provided with Advair HFA. Sadece inhaler cihaz Advair HFA ile sağladı. This device is not to be used with a spacer. Bu cihaz bir spacer kullanılmak üzere değildir.

Shake the Advair HFA inhaler for at least 5 seconds before each spray. Shake Advair HFA inhaler en az 5 saniye boyunca her sprey önce.

Keep track of the number of sprays you have used and throw away the Advair HFA canister after 120 sprays, even if it feels like there is still medicine in it. Eğer kullanmış ve Advair HFA atmak 120 spreyler sonra bile var gibi geliyor hala içinde ilaç olduğunu teneke kutu sprey sayısını takip edin.

If you also use a steroid medication, do not stop using the steroid suddenly or you may have unpleasant withdrawal symptoms. Ayrıca, birden steroid kullanımı durma veya hoş olmayan yoksunluk belirtileri olan bir steroid ilaç kullanıyorsanız. Talk with your doctor about using less and less of the steroid before stopping completely. az ve steroid az tamamen durdurma önce kullanma konusunda doktorunuzla konuşun.

Carry an identification card or wear a medical alert ID to let others know that you may need an oral steroid in an emergency. Carry bir kimlik kartı ya da bir sağlık uyarısı giymek diğerleri acil bir oral steroid gerekebilir bildirmek için ID.

Seek medical attention if you think any of your asthma medications are not working as well as usual. Eğer astım ilacı herhangi yanı sıra olağan çalışma olmadığını düşünürsek eğer tıbbi yardım alın. An increased need for medication could be an early sign of a serious asthma attack. İlaç için bir artış ihtiyacı ciddi bir astım krizi erken bir işaret olabilir. If you use a peak flow meter at home, call your doctor if your numbers are lower than normal. Evde bir zirve akım ölçer kullanırsanız numara normalden daha düşük ise, doktorunuzu aramalısınız.

Use all of your medications as directed by your doctor. olarak yönettiği doktorunuz tarafından tüm ilaç kullanın. Talk with your doctor if your medications do not seem to work as well in treating or preventing attacks. senin ilaçlar görünmüyor eğer doktorunuzla konuşun de tedavi veya saldırıları önleme çalışmak. Do not change your doses or medication schedule without advice from your doctor. Doktorunuzdan tavsiye olmadan dozlarda ilaç çizelgesi değiştirmeyin.

Store Advair at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Advair oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan. Keep the Advair HFA canister away from high heat, such as open flame or in a car on a hot day. Advair HFA tutun uzak, yüksek ısı, açık alev veya araba gibi sıcak bir gününde teneke kutu. The canister may explode if it gets too hot. çok ısınırsa süzgeci patlayabilir.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Use the missed dose as soon as you remember. Hatırlıyor konmaz cevapsız doz kullanın. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Skip kaçırılmış doz onu bir sonraki doz için neredeyse zaman eğer. Do not use extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç kullanmayın.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222. Seek acil tıbbi müdahale veya 1-800-222-1222 de Poison Yardım hattını arayın. Overdose symptoms may include angina or chest pain, fast or irregular heartbeats, seizures, tremor, weakness, headache, nausea, and vomiting. Doz aşımı belirtileri angina veya göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışları, nöbetler, tremor, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma olabilir.
What should I avoid while using Advair? Advair kullanırken ne kaçınmalıdır?

Do not use a second form of salmeterol (such as Serevent) or use a similar inhaled bronchodilator such as formoterol (Foradil) unless your doctor has told you to. ikinci bir formu kullanmayın salmeterol (Serevent gibi) veya benzer bir inhale bronkodilatör kullanım formoterol gibi (Foradil) Doktorunuzdan sizi söyledi sürece.

Advair can lower the blood cells that help your body fight infections. Advair vücudunuzun enfeksiyonlarla mücadele yardım kan hücrelerinin düşürebilirsiniz. Avoid being near people who are sick or have infections. hasta veya enfeksiyonu olan kaçının varlık yakın insanlar. Call your doctor for preventive treatment if you are exposed to chicken pox or measles. Eğer suçiçeği veya kızamık maruz varsa koruyucu tedavi için doktorunuzu arayın. These conditions can be serious or even fatal in people who are using steroid medicines. Bu koşullar hatta steroid ilaçlar kullanan kişilerde ölümcül ciddi olabilir.
Advair side effects Advair yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Advair: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir Advair karşı alerjik bir reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Call your doctor at once if you have any of these serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

bronchospasm (wheezing, chest tightness, trouble breathing); bronkospazm (, göğüs sıkışması, sorun nefes wheezing);
*

fast or uneven heart beats, restless feeling, tremor; hızlı veya düzensiz kalp atışları, huzursuz hissetme, titreme;
*

fever, chills, stabbing chest pain, cough with yellow or green mucus; sarı veya yeşil balgam, ateş, titreme, bıçaklama göğüs ağrısı, öksürük;
*

blurred vision, eye pain, or seeing halos around lights; görme, göz ağrısı, ya da ışıklar etrafında haleler görme bulanık;
*

white patches or sores inside your mouth or on your lips; or beyaz lekeler veya yaralar ağız veya dudaklarında içinde veya
*

worsening asthma symptoms. kötüleşen astım belirtileri.

Less serious Advair side effects include: Daha az ciddi Advair yan etkileri şunlardır:

*

headache, dizziness; baş ağrısı, baş dönmesi;
*

nausea, vomiting, diarrhea; bulantı, kusma, ishal;
*

dry mouth, nose, or throat; ağız, burun ve boğazdaki;
*

stuffy nose, sinus pain, cough, sore throat; or tıkalı burun, sinüs ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı veya
*

hoarseness or deepened voice. ses kısıklığı ya da ses derinleştirdi.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Advair side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Advair yan
What other drugs will affect Advair? Uyuşturucu Advair etkileyecek başka ne?

Before using Advair, tell your doctor if you are using any of the following drugs: Herhangi aşağıdaki ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin Advair kullanmadan önce:

*

amiodarone (Cordarone); (Cordarone) amiodaron;
*

a diuretic or “water pill”; Bir diüretik veya “su hapı”;
*

HIV medicines such as atazanavir (Reyataz), ritonavir (Norvir), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), or saquinavir (Invirase); HIV ilaçları atazanavir gibi (Reyataz), ritonavir (Norvir), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) veya saquinavir (Invirase);
*

an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), or selegiline (Eldepryl, Emsam); Bir MAO inhibitörü gibi (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), isocarboxazid veya Selejilin (Eldepryl, Emsam);
*

an antidepressant such as amitriptyline (Elavil), desipramine (Norpramin), fluoxetine (Prozac), nefazodone, or imipramine (Tofranil); Antidepresan nefazodon veya imipramin (Tofranil) fluoksetin desipramin amitriptilin gibi (Elavil), (Norpramin), (Prozac) gibi;
*

antibiotics such as clarithromycin (Biaxin) or telithromycin (Ketek); Antibiyotikler klaritromisin gibi (Biaxin) veya telitromisin (Ketek);
*

antifungal medications such as ketoconazole (Nizoral) or itraconazole (Sporanox); or antifungal ilaçlar gibi (Nizoral) ketokonazol veya itrakonazol (Sporanox) veya
*

a beta-blocker such as atenolol (Tenormin), carvedilol (Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol), and others. Bir beta-bloker atenolol gibi (Tenormin), karvedilol (Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol) olarak, ve diğerleri.

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Advair. Bu liste tam değildir ve Advair iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Advair. Eczacı Advair hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use Advair only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece Advair kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bu bilgiler doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu.

Advair adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.