Acil Bakimda Hasta Tanilama

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bakımda Hasta Tanılama

Tanılama işlemlerinde üniteye her gelen hastanın tam olarak ta-nılanmasıyla ilgili her zaman itirazlar vardır. Bazı hastaneler acil klinikleri uygun olmadığından acil vakalan kabul etmezler. Vakala­rı çok olan bir çok hastanede rutin bir tanılamayı ideal olarak görür. Her hastanın tanılanması veya zaman elverdiğince nasıl tamlanma-sı konusunda belli bir kural olmayabilir. Ancak hastanın durumu ağır olduğunda beceri sahibi bir acil bakım ekibi üyesi istekli, yeter­li eğitim ve desteğe sahipse, tanılama ile ilgili etkili yöntemler uy­gulayabilir. Bu yüzden ağır vakaların çoğu ihmal edilmez.

Bir acil bakım ekip üyesinin yaşamı tehdit eden durumlarda et­kili bir tanılama yapması önemlidir. Bununla birlikte her bölümde her hastanın durumuna uygun tanılamayı da yapabilmesi gerekir. Çoğu zaman triyaj sınıflandırmasında acil veya ciddi sınıflamalara girmeyen hastalar acil olarak düşünülmediği için tanılamaları yapıl­maz. Bu durum bir tehlike yaratabilir. En azından onlara da genel bir gözlem yapılmalı ve anemnez alınmalıdır. Hastanın tedavisiyle ilgili objektif bir tanılama yapılıncaya kadar, önemli bir sağlık soru­nunun olmadığı düşünülmemelidir. Tamlama işlemi yalnızca kritik hastalar için değil belli bir sıralama doğrultusunda her hasta için ya­pılmalıdır. Tanılama sürecinde her zaman hastanın can alıcı bir problemini belirlemek beklenmemelidir.

TANILAMADA AŞAMALAR

Girişimlerin geciktirilmemesi ve tanılamanın etkili olabilmesi için belirli aşamalar izlenir. Ancak aşamaların sırasının bireyin durumuna bağlı olarak değişebileceği de unutulmamalıdır. Tanılamayı ya­pan kişi tanılama aşamaları konusunda bilgili ve deneyimli ise, ge­rekli esneklik ve değişiklikleri yapabilir.

TANILAMA:

A- Primer Tanılama: ABC ve servikal omurlar tanılanır.
B- Sekonder Tanılama: Primer tanılamayı takiben süb­jektif ve objektif veriler alınır.
C- Odaklaşmış Tanılama.- Kişinin hangi sistemde prob­lemi varsa, sadece o sisteme odaklanır.
Primer tanılama kesin triyaj alanında, sekonder tanılama triyaj alanında veya diğer alanlarda, odaklaşmış tanılama ilgili birimde yapılır.
Yoğun bakım ünitelerinde sekonder tanılama (baştan ayağa ta­mlama) yapılır. Tanılama süresi ve sıklığı hastanın durumuna göre değişir. Servislerde daha sıklıkla odaklaşmış tanılama yapılır.
Tanılama aşamasında protokoller olmalı ve hasta ne durumda gelirse, neler yapılması gerektiği daha önceden herkes tarafından bilinmelidir. Acil kliniğe gelen hastaların özelliğine göre esneklik söz konusudur. Örneğin, bir parmak kesişi ile gelen hasta ile akci­ğer ödemi ile gelen hasta aynı şekilde tanılanmaz. Protokoller olsa bile hastanın durumuna göre tanılama değişebilir.

Acil Protokollerinin Yararları

1. Hastayı tanımlarken belli bir standardın altına düşülmemiş olur
2. Yeni göreve başlayan sağlık ekibi için bir temel oluşturur Hasta acil ünitesine ilk geldiğinde 5 dakika içinde primer tanıla­ma yapılır ve bu tanılamanın sonucunda triyaj sınıflamasına karar verilir. İlk tanılamadan sonra daha ayrıntılı takip için hasta başka bir kişiye devredilebilir.

Acil Bakimda Hasta Tanilama adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.