Regl Öncesi Sendromu Yaşanmasının Sebepleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Dr. Nazan Aydo?du Soy, kad?nlar? adet dönemlerinde etkileyen adetten hemen önceki dönemde ya?anan sinirlilik, uyku de?i?iklikleri, gerginlik, duygu durumunda de?i?kenlik, depresyon, ba? a?r?s?, gö?üs gerginli?i ve kar?nda gaz ?ikayeti gibi birçok yak?nmay? içine alan ve ya?am kalitesini etkileyen bir durum olan Premestrüel Sendrom (PMS) rahats?zl???n?n nedeninin tam olarak bilinemedi?ini söyledi.

556199_detay

PMS’li kad?nlar?n yüzde 20-40’?nda ?ikayetlerin hayat? zorla?t?racak ?ekilde oldu?unu ancak yüzde 2.5-5’inde kad?n?n günlük ya?am ve çal??ma hayat? kalitesinin ileri derecede bozuldu?unu belirten Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Dr. Nazan Aydo?du Soy, “PMS’nin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ailesel geçi?, dü?ük progesteron, yüksek östrojen, yüksek prolaktin hormon düzeyleri, sinir uyar?lar?n?n iletiminde yeri olan serotonin, GABA seviyelerinde dü?me, a?r? e?i?ini art?ran endorfin adl? kimyasallar?n seviyesinin azalmas? sebepler aras?nda say?lm??t?r. Baz? vitamin eksiklikleri de suçlanm??t?r. PMS’de as?l neden tam olarak bilinmedi?inden kesin ve tek bir tedavi yöntemi yoktur. Belirtileri azaltmak ve gidermeye yönelik diyet de?i?iklikleri, egzersiz ve gerekirse ilaç deste?i verilmektedir. Beslenmede az ve s?k aral?klarla yemek, özellikle adet öncesi dönemlerde ?eker, k?rm?z? et, cips, fast food ürünleri, alkol, kafein (kahve, çikolata, kola gibi) ve donmu? ya? tüketiminin azalt?lmas? gerekmektedir. Ye?il sebze, meyve ve bakliyat tüketimi art?r?lmal?, kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri bir diyete a??rl?k verilmelidir. Magnezyum ve vitamin B6 deste?i ve su al?m? art?r?lmal?d?r. Egzersiz ile endorfinlerin art?r?lmas? ruh hali ve adet s?k?nt?lar? üzerinde olumlu etki yapmaktad?r” dedi.

“DÜZENL? EGZERS?Z YAPIN”

Dr. Nazan Aydo?du Soy, ?iddetli vakalar d???nda ilaç tedavisinin tercih edilmemesi gerekti?ini, baz? durumlarda doktor kontrolünde a?r? kesiciler kullan?labilece?ini de kaydederek, ?u aç?klamay? yapt?:

“Tüm bu tedavi yöntemlerinin ba??nda PMS ya?ayan kad?nlar ak?l sa?l?klar?n?n bozulmad???, bu ?ikayetlerin azalaca??, bu durumun hormonlara kar?? a??r? hassasiyetten kaynakland???, birçok kad?n?n bu belirtileri ya?ad???, bu sorunlar?n tedavi edilebilir oldu?u konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar?m?za önerilerimiz, diyetlerini gözden geçirip de?i?tirmeleri ve düzenli egzersiz yapmaya ba?lamalar? olacakt?r. Bu konuda sevdikleri ki?iler ve psikolojik destek gruplar?yla ?ikayetlerini payla?malar? yerinde
olacakt?r. Kendinize zaman ay?r?n, hobilerinize önem verin, stresten uzak kal?n ve hayat?n?z? basitle?tirin. Asla rastgele ilaç alarak buna ba?l? risklere girmeyin, bir doktora ba?vurarak bir an önce kaliteli bir ya?ama kavu?abilece?inizi unutmay?n.”

Regl Öncesi Sendromu Yaşanmasının Sebepleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.