Erken Menopoz Sebepleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Normal menopoz ya?? 51 civar?ndad?r. 45 ya? alt?ndaki menopoza ise ’erken menopoz’ denir ve ülkemizde görülme oran? yüzde 5 civar?ndad?r. Her iki durumda da ki?inin tedavi görmesi gerekir.

erken_menopoz_kadin_orta_yas_dusunen_mkle

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Doç. Dr. Asl? Somunk?ran ??, normal menopoz ya??n?n 49–50 civar?nda oldu?unu belirterek “40 ya??n alt?nda menopoza ’prematür menopoz’, 45 ya??n alt?nda menopoza ’erken menopoz’ denir ve ki?inin sa?l?k sorunlar? ya?amamas? için mutlaka tedavi görmesi gerekir” diyor.

Hangi durumlarda erken menopozdan ?üphelenmek gerekir?

En önemli kriter alt? ay boyunca hiç adet görmemektir. Ancak üç ay hiç adet görmeyip yan? s?ra ate? basmas?, s?k?nt?, sinirlilik, terleme gibi belirtilerin de eklendi?i durumlarda biz yumurtal?k fonksiyonlar? aç?s?ndan tetkikler yap?yoruz. O tetkiklerde yumurtal?k fonksiyonlar?nda yava?lama görünürse erken menopoz te?hisi koyuyoruz.

Erken menopoz sa?l??? nas?l etkiliyor?

Kad?n vücudu 50’li ya?lara kadar yumurtal?klar?n salg?lad??? östrojen hormonuna ihtiyaç duyacak ?ekilde programl?d?r. Erken menopoza giren kad?nlarda östrojen eksikli?ine ba?l? olarak özellikle kalp damar hastal?klar?, ciltte ya?lanma, kemik erimesi, ürogenital sistemde ya?lanma, vajinal kuruluk, cinsel ili?ki s?ras?nda a?r?, cinsel isteksizlik gibi sorunlar görülüyor. Bu nedenle mutlaka hormon yerine koyma tedavisi uygulanmal?d?r. Erken menopozda erken tedavi özellikle kemik erimesi ve kalp damar hastal?klar?n?n önlenmesi aç?s?ndan büyük önem ta??yor. Hastan?n menopozdan 10 y?l sonra, geç menopozal ?ikayetlerle gelmesi durumunda hormon tedavisi ba?lama ?ans?m?z olmuyor. O nedenle erken te?his edip erken tedaviye ba?lamak ba?ar? ?ans?n? art?r?yor.

Erken menopoz tedavisinde nas?l bir yol izleniyor?

Burada tedavide amaç kad?n?n 50 ya??na kadar ihtiyaç duydu?u hormonlar? yerine koymak. Özelikle 40 ya? alt?nda menopoza giren kad?nlar östrojen eksikli?i nedeni ile sa?l?k aç?s?ndan risk alt?nda olduklar?ndan bu yerine koyma tedavisi büyük önem ta??yor. Bu durum menopoz tedavisi olarak alg?lanmamal?d?r. Bu dönemde d??ardan verdi?imiz ilaçlar vücudun zaten ihtiyac? olan hormonlar? yerine koymak içindir. Hasta 50 ya??na kadar düzenli y?ll?k kontrolleri yap?larak hormon tedavisi ald?ktan ve normal menopoz ya??na ula?t?ktan sonra isterse tedaviyi b?rakabilir, isterse yakla??k 5 y?l daha ilaç kullanabilir.

Menopoz tedavisi sa?l??? olumsuz etkiler mi?

Menopoz tedavisinin kalp damar hastal?klar? üzerine olumsuz etkileri oldu?una dair sonuç yay?mlayan çal??malarda, hormon tedavisi verilen hastalar 60’l? ya?lar?n? sürmekteydi ve tedavileri menopozdan yakla??k 10 y?l sonra ba?lanm??t?. Bugün erken menopozda, erken dönemde ba?lanan tedavinin mutlaka gerekli ve yararl? oldu?unu biliyoruz.

Erken Menopoz Sebepleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.