Karidesin Yararları ve Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Fosfor, çinko, iyot ve Omega-3 aç?s?ndan zengin olan karidesin, büyüme ve geli?me ça??ndaki çocuklara s?kça yedirilmesi gereken deniz ürünlerinden oldu?u aç?kland?.

559404_detay

Omega- 3, çinko, fosfor ve iyot aç?s?ndan zengin…

Karides özellikle Avrupa denizlerinde ve Kuzey Amerika k?y?lar?nda ya?ayan kabuklular s?n?f?ndan bir eklembacakl?d?r.

Vücudu kalsiyum karbonattan meydana gelen bir z?rhla örtülüdür. Gövdesi eklemli bir su ürünüdür.

Denizlerden göllerden ve nehirlerden elde edilen canl?lardan yenebilenlerin ba??nda bal?klar yer almaktad?r. Az miktarda midye karides kerevit ve di?er ürünler de tüketilmektedir. Türkiye’de y?lda ki?i ba??na tüketilen bal?k miktar? ortalama 3 kg kadar dü?ük de?erlere sahiptir. Bunun yakla??k e’i taze geri kalan? kurutulmu?tuzlanm?? ve konserve edilmi? olarak kullan?lmaktad?r. Hele ki di?er deniz mahsullerinin tüketimi yok denecek kadar azd?r. Halbuki su ürünleri iyi kalitede protein AK ve B vitaminleri ile iyot fosfor ve çinko gibi mineraller bak?m?ndan zengindir. Beslenmede besinlerin içerdi?i protein vitamin ve mineral gibi besin ö?eleri büyük önem ta??maktad?r. Ancak protein içeren besinlerin ço?u ayn? zamanda ya? da içermektedir. Doymu? ya?lar?n kan kolesterol düzeyine etkisi yüksek kolesterollü diyetten daha fazlad?r. Beslenmemizde kolesterolden çok toplam ya? miktar? ve doymu? ya? asitleri oran?na dikkat etmemiz gereklidir. Su ürünlerinden karides ço?u etlere kümes hayvanlar?na hatta bal?klara göre daha az doymu? ya? içerir.

Yap?lan bilimsel ara?t?rmalarda k?rm?z? et yerine beyaz eti özellikle de su ürünlerini tercih eden topluluklarda koroner kalp hastal???n?n daha az görüldü?ü saptanm??t?r. Bu nedenle beyaz et tüketimine öncelik tan?nmas?; k?rm?z? et seçiminde koyun ve kuzu eti yerine az ya?l? dana etinin tercih edilmesi daha sa?l?kl? olacakt?r. Özellikle tavuk ve hindinin beyaz eti en ya?s?z et s?n?f?nda yer almaktad?r. Tabi derilerinin yenilmemesi ko?ulu ile.

Su ürünlerinden karides yengeç ve ?stakoz di?er birçok bal??a göre daha fazla kolesterol içerir fakat ço?u etlere ve kümes hayvanlar?na göre de daha az doymu? ya? içerir. Bu nedenle su ürünleri dengeli beslenme çerçevesinde endi?e edilmeden yenilebilir. Sadece tüketim s?kl???na ve miktar?na dikkat etmek gerekir. Zaten her gün sofram?za gelen bir besin olmad??? bir kerede de 4-5 porsiyon yenilmeyece?i için s?k?nt? yaratmayacakt?r. Ancak unutulmamal?d?r ki di?er et ve kümes hayvanlar? gibi su ürünleri de k?zartma yerine f?r?nda veya ?zgarada pi?irilmelidir.

Karides ayn? zamanda omega – 3 diye tabir edilen elzem ya? asitlerinden EPA ve DHA aç?s?ndan iyi bir kaynakt?r. Yeterli ve dengeli beslenmede protein tüketiminin en az yar?s?n?n hayvansal kaynakl? olmas? önerilmektedir. Biyolojik de?eri yüksek iyi kalitede protein niasin E ve B12 vitamini ile iyot çinko ve fosfor minerali aç?s?ndan zengin bir besin maddesi olan karides; özellikle büyüme ve geli?me ça??ndaki çocuklar için yararl? bir yiyecektir. Karides dü?ük ya? içeri?i aç?s?ndanzay?flama diyeti uygulayan bireyler için de son derece uygun pratik lezzetli kolay haz?rlanabilir yüksek besin de?erine sahip bir besin maddesidir. Ayr?ca karides eti ba? doku yönünden fakir olmas? nedeniyle kolay sindirilebilir.

Karidesler ya yakaland?ktan sonra en k?sa sürede tüketilmeli ya da hemen i?lenmelidir. Karideslerin buzda derin dondurucuda muhafazas? çok yayg?n olarak kullan?lan bir yöntemdir. Bu tür ürünleri aç?kta satan yerlerden almaktansa; güvenilir bir firman?n ürünlerini seçmek çok daha sa?l?kl? olacakt?r. Ürünlerin etiket bilgisi dikkatlice okunmal?; g?da ad? firma ad? ve adresi saklama ko?ullar? besin de?eri üretim ve son kullanma tarihi belirtilmeyen ambalaj? aç?lm?? ürünler al?nmamal?d?r. Organoleptik (görünüm renk koku gibi duyusal) özellikleri uygun olmayan ürünler de sat?n al?nmamal?d?r.

Karidesin Yenilebilen 100 Gram?n?n Enerji Ve Besin Ö?eleri De?erleri

100 gram karides; 117.6 kkal enerji 23.4 gr protein 2.1 gr ya? 78.4 gr su 181.0 mg kolesterol 146.0 mg sodyum 266.0 mg potasyum 62.0 mg kalsiyum207.0 mg fosfor 1.7 mg demir 470 IU A vitamini 0.05 mg B1 vitamini 0.03 mg B2 vitamini 13.0 mg Niasin 1.4 mg C vitamini içerir.

Karidesin Yararları ve Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.