Düzensiz Beslenenlerde Öğrenme Güçlüğü Artıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

Sa?l?k Bakanl???, yetersiz ve dengesiz beslenen ö?rencilerin dikkat sürelerinin k?sald???, alg?lamalar?n?n azald???, ö?renmede güçlük ve davran?? bozukluklar? çektikleri, okulda devams?zl?k sürelerinin uzad??? ve okul ba?ar?lar?n?n dü?ük oldu?unun belirlendi?i uyar?s?nda bulundu. Çocukluk döneminde mutlaka dört besin grubundan yeterli miktarda tüketilmesi gerekti?i belirtildi.

AA muhabirinin Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürlü?ü’nden ald??? bilgiye göre yetkililer, yeterli ve dengeli beslenen çocuklar?n okul ba?ar?lar?n?n, yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklara göre daha yüksek oldu?unu vurgulad?.

551560_detay

Çocuklar?n okulda daha ba?ar?l? olmalar? ve girdikleri s?navlarda daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmenin ’’elzem’’ oldu?u uyar?s?nda bulunuyor.

Okul ça??n?n, çocuklar?n beslenme al??kanl?klar?n?n geli?ti?i, ev d???nda arkada?lar?yla yemek yemeye ba?lad?klar?, fiziksel, zihinsel ve sosyal büyüme ve geli?menin h?zland???, yeti?kinlikte sa?l?kl? olabilmenin temellerinin at?ld??? önemli bir dönem oldu?unu belirten yetkililer, bu dönemlerdeki beslenme biçimine özen gösterilmesi gerekti?ini ifade ediyor.

Yetkililer, yap?lan çal??malarda, yetersiz ve dengesiz beslenen ö?rencilerin dikkat sürelerinin k?sald???, alg?lamalar?n?n azald???, ö?renmede güçlük ve davran?? bozukluklar? çektikleri, okulda devams?zl?k sürelerinin uzad??? ve okul ba?ar?lar?n?n dü?ük oldu?unun ortaya konuldu?una i?aret ediyor.

-YETERS?Z BESLENME, KRON?K HASTALI?A ZEM?N HAZIRLIYOR-

Kimi zaman hareketsiz ve spordan uzak bir ya?am tarz?na ba?l? olarak ?i?manl???n s?kça gözlenmeye ba?lamas?, kimi zaman da medyan?n hatal? yönlendirmesi ile daha zay?f görünmek için yap?lan hatal? diyetler, kazan?lan yanl?? beslenme al??kanl?klar?, kahvalt? yapmadan okula gitme, halen büyüme ça??nda olan bu dönemdeki çocuklar?n sa?l???n? olumsuz etkiledi?i belirtiliyor. Okul ça?? çocuklar?n?n enerji ve besin ögeleri al?m?ndaki yetersizlik, büyüme-geli?melerini ve okul ba?ar?lar?n? olumsuz yönde etkiliyor. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite de bunlara eklendi?inde obezite, kalp damar hastal?klar?, kanser ve diabet gibi birçok kronik hastal??a zemin haz?rlan?yor.

Fast-food, cips, ?ekerli yiyecek ve içeceklerin tüketiminin h?zla artmas? ve buna televizyon ve bilgisayar ba??nda geçirilen hareketsiz saatlerin eklenmesi ile ?i?manl?k, okul ça?? çocuklar için önemli bir sorun haline geliyor.

-BESLENME ÖNER?LER? ?Ç?N UZMAN SA?LIK PERSONEL?NE DANI?ILMALI-

Çocukluk döneminde kazan?lan beslenme al??kanl?klar?n?n yeti?kin döneme yans?yaca??n?n unutulmamas? gerekti?i uyar?s?nda bulunan yetkililere göre, çocuklar?n beslenme durumlar? de?erlendirilerek yeterli ve dengeli beslenme al??kanl???n?n kazand?r?lmas?n?n yan? s?ra çocuklar?n daha sa?l?kl?, üretken ve ba?ar?l? olmalar?nda sa?l?kl? beslenmeleri kadar hareketli ya?am tarz? da önem ta??yor.

Çocukluk döneminde düzenli yap?lan spor etkinlikleri, sa?l?kl? fizik yap?n?n geli?mesini sa?larken, ilerleyen dönemde, sa?l?kl? beslenme ile birlikte birçok kronik hastal???n olu?ma riskini de azalt?yor.

Sa?l?kl? ya?am tarz?n?n benimsenmesinde, yeterli dengeli beslenme ile fiziksel aktivite bir bütün olarak dü?ünülmesi ve gerekti?inde do?ru beslenme önerileri için uzman bir sa?l?k personeline dan???lmas? öneriliyor.

-KAHVALTIDA HA?LANMI? YUMURTA SIK TÜKET?LMEL?-

Çocuklar?n sa?l?kl? beslenmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli ?ekilde tüketmeleri gerekiyor.

Süt grubunda yer alan süt ve yo?urt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tah?l grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her ö?ünde yeterli miktarlarda tüketilmesine özen gösterilmesi isteniyor.

Çocuklar?n özellikle kemik ve di? geli?imi için imkanlar dahilinde günde 2-3 su barda?? süt veya yo?urt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri sa?lanmas? ayr?ca, hastal?klara kar?? daha dirençli olmalar? ve sa?l?kl? büyüme ve geli?meleri için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Bütün gece süren açl?ktan sonra vücudun ve beynin güne ba?lamak için enerjiye gereksinim duydu?u için güne kahvalt? ile ba?lanmas?n? öneren yetkililer, ?öyle devam etti:

’’Kahvalt? yap?lmad???nda, dikkat da??n?kl???, yorgunluk, ba? a?r?s? ve zihinsel performansta azalma olaca?? unutulmamal?. Bu nedenle çocuklar?n her sabah düzenli olarak kahvalt? yapma al??kanl??? kazanmalar?na özen gösterilmeli. Kahvalt?n?n, peynir, taze meyve veya meyve sular?, birkaç dilim ekmek, 1 bardak sütün yeterli oldu?u bilinmeli. Özellikle kaliteli protein, zengin vitamin ve mineral içeri?inden dolay? ha?lanm?? yumurtan?n s?k tüketilmeye çal???lmal?.

Gün boyu fiziksel ve zihinsel performans?n en üst düzeyde tutulabilmesi için düzenli ara ve ana ö?ünler tüketilmeli, ö?ün atlanmamal?. Tüketilecek besinler, 3 ana, 2 ara ö?ünde al?nmal?.’’

-SA?LIK BAKANLI?ININ HAZIRLADI?I MENÜ MODELLER? ÖRNEK ALINMALI-

Aç?kta sat?lan besinler, yeterince güvenilir, temiz olmad???ndan ve uygun ko?ullarda muhafaza edilmedi?inden çabuk bozulma riski ta??yabildi?ini anlatan yetkililer, bu nedenle, özellikle okul çevresinde aç?kta sat?lan besinlerin, kesinlikle sat?n al?nmamas?n? istendi.

Çocuklar?n, okul kantinleri, büfe gibi yerlerden sat?n ald?klar? besinlerin seçiminde de dikkatli olmas? gerekti?ini bildiren yetkililer, ?unlar? söyledi:

’’Süt, ayran gibi ambalajl? besinler sat?n al?rken etiket bilgisinde Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???ndan üretim izninin bulunmas?na ve son kullan?m tarihinin geçmemi? olmas?na, ambalajs?z sat?lan tost, simit, po?aça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir ?ekilde haz?rlanm?? olmas?na dikkat edilmeli. Beslenme çantas? ve su mataralar?n?n, her gün temizlenmesine özen gösterilmeli. Çocuklar, tuvalet ve umumi kullan?ma aç?k çe?melerden su içmemeleri konusunda uyar?lmal?, güvenilir içme suyu tüketmeleri sa?lanmal?. Ö?le yeme?i okulda yeniliyorsa Sa?l?k Bakanl???n?n haz?rlad??? menü modelleri örnek al?nmal?.’’

-HERHANG? B?R SPOR DALI ?LE ?LG?LENMELER? TE?V?K ED?LMEL?-

Okulda veya evde dinlenirken ve ders çal???rken açl?k hissedildi?inde tüketilen besinlere dikkat edilmesini isteyen yetkililer, örne?in, ?eker ve ?ekerli besinler, cips gibi ya?l? ve tuzlu besinler veya gazl? içecekler yerine süt, yo?urt, sütlü tatl?lar, ekmek aras? peynir, taze s?k?lm?? meyve sular? ile kuru yemi?ler ve kuru meyveler tercih edilmesini istedi.

Sigaras?z bir ortam?n sa?lanmas? gerekti?ini dile getiren yetkililer, vücudun düzenli çal??mas?, tüketilen besinlerin vücuda yararl?l???n?n art?r?lmas?, çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve duygusal geli?imlerine olumlu katk? sa?lamalar? aç?s?ndan fiziksel aktivitenin art?r?lmas?n? önerdi.

’’Bu nedenle, uzun süreli televizyon seyretme, bilgisayar kullan?m?ndan kaç?n?lmal?, çocuklar?n gerek okul yönetimi ve gerekse ebeveynleri taraf?ndan sevdikleri herhangi bir spor dal? ile ilgilenmeleri te?vik edilmeli’’ diyen yetkililer, sa?l?kl? ya?am için çocuklara el y?kama ve di? f?rçalama al??kanl???n?n kazand?r?lmas?n? söyledi.

Düzensiz Beslenenlerde Öğrenme Güçlüğü Artıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.