Obeziteye Karşı Mücadele Başlıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n imzas?yla yay?mlanan genelgede, ulusal sa?l?k politikalar?n?n ana hedefinin sa?l?kl? bireylerden olu?an sa?l?kl? bir topluma ula?mak oldu?u vurgulanarak, sa?l?kl? topluma ula?mak için de sa?l?k alan?nda sektörler aras? i?birli?ini güçlendiren politikalar?n geli?tirilmesine ihtiyaç duyuldu?u ifade edildi.

556406_detay

Bilim ve teknolojinin h?zla geli?mesiyle ortaya ç?kan yeniliklerin insanl???n hizmetine sunulmas? ile insanlar?n ya?am tarzlar?n?n gün geçtikçe de?i?ti?i belirtilen genelgede, bu de?i?imin, insanlar?n daha az hareket etmelerine neden olmakla birlikte beslenme al??kanl?klar?n? da olumsuz yönde etkiledi?i kaydedildi.

Beslenme tarz?ndaki de?i?ikliklerin, fiziksel hareket azl???, sigara ve alkol tüketimi gibi birtak?m olumsuz ?artlarla bir araya geldi?inde obezite (?i?manl?k) riskinin artt???na dikkat çekilen genelgede, yap?lan ara?t?rmalar?n dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de fazla kilolu olma ve obezite s?kl???n?n giderek artt???n? ve obezitenin özellikle çocuklar? ve gençleri etkisi alt?na almaya ba?lad???n? gösterdi?i ifade edildi.

Dünya Sa?l?k Örgütü verilerine göre önlenebilir bir hastal?k olarak kabul edilen fazla kiloluluk ve obezitenin, her y?l bir milyondan fazla ölüme neden oldu?una i?aret edilen genelgede, ’’Obezite ile mücadele, gerçekte pek çok hastal?kla mücadele anlam?na gelmektedir. Obezite; kalp-damar hastal?klar?, yüksek tansiyon, ?eker hastal???, baz? kanser türleri, solunum sistemi hastal?klar?, kas-iskelet sistemi hastal?klar? gibi pek çok sa?l?k probleminin olu?mas?na zemin haz?rlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple obezite ile mücadele ülkemizin gelece?i için büyük önem ta??maktad?r’’ denildi.

Obezite ile mücadelede esas unsurun vatanda?lar?n bu konuda gösterece?i bireysel gayret olmakla birlikte tüm kurum ve kurulu?lar?n vatanda?lar?n bu gayretine destek vermelerinin önem arz etti?i vurgulanan genelgede, koruyucu sa?l?k hizmetleri kapsam?nda, sa?l?k otoriteleri ve bu otoriteler ile i?birli?i yapacak ilgili tüm kurulu?lar taraf?ndan, toplumun her kesimine ula??lmas?, örgün ve yayg?n e?itim çal??malar?n?n h?zla ya?ama geçirilmesi; birey, aile ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite konular?nda bilgilendirilmesi gerekti?i kaydedildi.

Ya?am kalitesini dü?üren ve tüm dünyada h?zla artan hastal?klardan bir tanesi olan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararl?l???n olu?turulmas? ve sektörler aras? i?birli?i ve e?güdümün güçlendirilmesi amac?yla ilgili tüm kurulu?lar?n kat?l?m?yla ’’Türkiye Sa?l?kl? Beslenme ve Hareketli Hayat Program?’’n?n haz?rland??? belirtilen genelgede, Sa?l?k Bakanl???n?n www.beslenme.saglik.gov.tr adresinden ula??labilecek söz konusu programda, çe?itli kurum ve kurulu?lar?n konuya ili?kin görev ve sorumluluklar?n?n belirlendi?i bildirildi.

Yerine getirilmesi gereken görevler ve eylem plan?n?n uygulanmas? sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin Sa?l?k Bakanl???nca sa?lanaca??; bilgilendirme, i?birli?i ve koordinasyon toplant?lar? düzenlenece?i ve uygulamalar?n yak?ndan takip edilece?i ifade edilen genelgede, bu program?n etkin bir ?ekilde uygulanmas? ve eylem plan?nda yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu kurum ve kurulu?lar?, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kurulu?lar?nca gereken destek ve yard?m?n sa?lanmas? istendi.

Obeziteye Karşı Mücadele Başlıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.