Topuk Dikeni Tedavisi ve Alternatif Çözüm Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Hastalıklar 

Topuk Dikeni Tedavisi ve Alternatif çözüm yollar?n? ara?t?r?p siz de?erli okuyucular?m?za sunduk faydal? olaca??n? umuyoruz…

Plantar Fasitis – Topuk Dikeni Tedavisi

img363

Plantar fasitis topuk a?r?s?n?n en s?k nedenlerindendir. Ayak taban?ndaki, topu?u parmaklara birle?tiren, kuvvetli zar?n, yani, plantar fasyan?n gerginle?mesi, sertle?mesi ve iltihaplanmas? ile ortaya ç?kar. Bu zar?n görevi, ayak kavisini bir lastik gibi görev yaparak desteklemektir.

Sebepler

• Sürekli sert zeminlerde yürümek,
• Uygun olmayan ayakkab?lar,
• Normal d??? yürüme biçimi, düzgün olmayan zeminlerde yürümek,
• Çok uzun ko?u ve spor aktiviteleri,
• Ayakta kalmay? ve çok yürümeyi gerektiren meslekler,
• Gebelik,
• Ayak kavsinin düz ya da yüksek olmas?,
• ?leri ya?,
• A??r? kilo ve uzun süreli yüksek topuklu ayakkab? giymek.

Sonuçta, topuk alt?nda önceleri hafif, ancak sonra artan ve özellikle sabah ilk bas??ta bat?c? ya da yanma tarz?nda a?r? ortaya ç?kar. ?lerlemesi durumu topuk dikeni olarak adland?r?lan, topuk kemi?ine yap??t??? yerde zar?n kemikle?mesi ile sonuçlan?r.

Tedavi seçenekleri

img368

• Germe egzersizleri,
• A?r?y? art?ran aktiviteleri azaltmak,
• Tabana binen yükü azaltan tabanl?k ve destekler,
• Taban masaj?,
• Antienflamatuvar ilaçlar,
• Aya??n?z için topuk k?sm? oyulmu? ortepedik terlik ve ayakkab? kullanmak
• Kortizon enjeksiyonu,
• Yukar?daki yöntemler yeterli olmazsa ameliyat.

Topuk Dikeni ( EP?N KALKENE?)

img364

Olu?ma sebebi ayak taban?ndaki a??r? zorlanmad?r. Ayak taban?ndaki tendon dokusunun topu?a yap??ma yerinde gerilme, zorlanma nedeniyle zamanla minik y?rt?k ve zedelenmeler olu?ur. Daha sonra olu?an doku iltihab? ve sertle?mesi, yerini kemikimsi bir yap?ya b?rak?r. Bu da röntgen filminde topu?a batm?? bir diken gibi görünür. A?r?n?n sebebi dokuda meydana gelen zedelenmedir. Olu?an kireçlenme vücudun zedelenmeye kar?? verdi?i reaksiyondur.

… ?i?manl?k,ayak taban bozukluklar?, uzun süre ayakta kalma, yürüme ve baz? spor dallar?ndaki aktiviteler haz?rlay?c? faktör olu?tururlar. Hasta genellikle sabah kalk?nca ilk ad?mda ?iddetli topuk a?r?s?ndan yak?n?r. Daha sonra k?smen hafifleyen a?r?, uzun süre yürüme, ayakta kalma ile tekrar artabilir

Uzman Görü?leri

img365

Özel bir ya? dokusu ile çevrili olan "topuk" bazen inatç? bir a?r? ile sizi ta??mak istemeyebilir. Kar??la??lan bu durumun "topuk dikeni" oldu?una dikkat çeken ve genellikle 40-60 ya? aras?nda görüldü?ünü söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Dr. Vildan Çerçi "Topu?u çevreleyen ya? dokusu gelen direkt yükün %20-25 ’ini absorbe eder.

Topuktaki bu ya? dokusu yerle?imi ve bölmeli yap?s? ile hidrolik bir amortisman görevi görür. Ayak taban? kaslar?n?n topuk kemi?ine yap??ma yerinde meydana getirdi?i a?r?l? hastal?k topuk dikenidir" diyerek konuyla ilgili sorular?m?z? cevaplad?:

1- Topuk a?r?s? sebeplerinden biri olan topuk dikeni hastal??? nas?l olu?ur?

Zorlanmalar sonucunda ayak taban? kaslar?n?n topuk kemi?ine yap??t??? yerde minik y?rt?klar ve zedelenmeler olu?ur. Zaman içinde bu bölge kireçlenir ve dikenimsi bir görünüm al?r. A?r?ya neden olan bu dikenimsi ç?k?nt? de?ildir bu sadece bir sonuçtur. Dokularda meydana gelen zedelenmeler dokular?n sertle?ip k?salmalar?na neden olurlar. Tekrarlayan zorlanmalar yeniden y?rt?lmalara ödem ve a?r?ya neden olur.

img366

2-Topuk dikeni olan hastalar?n ?ikayetleri nelerdir?

Bu hastalar özellikle sabahlar? yere bast?klar?nda topuklar?nda a?r? hissederler bir süre yürüyünce a?r? azal?r ancak uzun süre ayakta kal?nca ve çok yürüyünce a?r? tekrar ?iddetlenir. A?r? oldukça inatç?d?r ve y?llar boyunca devam edebilir.

3-Topuk dikeni kimlerde görülür?

Kilolu ayak taban?ndaki kaviste dü?üklük veya a??r? kavislenme olan ki?ilerde uzun süre ayakta kalmay? ve yürümeyi gerektiren i?lerde çal??anlarda zorlay?c? sportif aktivite yapanlarda daha s?k görülür

Topuk Dikeni Hakk?nda Uzman Tv Videosu

uzmantv
Topuk Dikeni ve Tedavisi

Topuk Dikenine ?yi Gelen Alternatif Çözümler

Topu?umuzda olu?an ve yere bas?nca i?ne batmas? ?eklinde a?r? ve buna ba?l? olarak yürüyememe gibi etkileri olan bir çe?it iskelet hastal???d?r.

Topuk Dikeni

Ço?unlukla kad?nlarda görülen bu iskelet hastal???n? kökten çözecek tek çare ameliyatt?r. Ancak lazer ve klasik yöntemlerle yap?lan ameliyatlar ço?u kad?n? korkutuyor. Bu yüzden bitkisel ilaçlar oldukça popüler. Ameliyat olmay? gerektirmeyecek kadar hafif a?r?l? hastalar?n genel kabul görmü? bitkisel kar???mlar? kullanmas?nda herhangi bir sak?nca yoktur. Bu nedenle size topuk dikeni için önerilen do?al baz? ilaçlar?n tariflerini aktarmak istiyorum.

Öncesinde, topuk dikeni rahats?zl??? olan hastalar?n derin travma, a??r depresyon ve çok stresli bir dönemde olanlar? varsa, kendilerini bu huzursuz ortamdan mutlaka soyutlamaya çal??s?nlar. Tan?d???m birinde topuk dikeni vard? ve ameliyats?z geçmez deniyordu, kad?n kendini strese sokan ya?amsal objelerden kendini ar?nd?rd?, stres ve depresyondan kurtuldu ve topuk dikeni 2 ay içinde gitti. Herkes bu ?ekilde kolay atlatabilir demek maalesef mümkün de?il, ancak böyle örneklerin de ya?and???n? bilmenizde fayda var.

Bütün bu örnekler ?????nda size birkaç tarif verece?im, bunlar? lütfen büyük beklentilere girmeden uygulay?n. Sonuçta kesin bir iyile?me için kapsaml? bir tedavi izlenmesi gerekti?ini unutmadan, sizi rahatlatacak bu tarifleri kullanmal?s?n?z.

img367

Topuk Dikeni Kürü

Tarifler ?u ?ekilde:


Herhangi bir aktardan sinir otu istiyorsunuz, yumurta ha?lama yapar gibi ha?lay?p ?l?k olduktan sonra suyunu süzerek kalan?n? bir bez parças?na koyup ak?am yatarken aya??n?za sar?yorsunuz.
Domates kesilerek topuk dikeninin üzerine ak?amdan sar?l?r ve bu i?leme birkaç gün devam edilir.
Alabal?k k?lç?g? temizlenerek ortadan yar?l?r ve topuk dikeni olan k?sma sar?l?r.

Topuk Dikeni Deste?i

img369

Ayr?ca, ayakkab? seçerken yumu?ak tabanl? topuk k?sm? darbe emen ayakab?lar giymek a?r?y? azaltacakt?r. Yürüyü? ve ko?u ayakkab?lar? bu amaç için idealdir. Di?er ayakkab?lar?n topuk k?sm?na ise silikon veya ba?ka malzemelerden yap?lm?? destekler konmas? faydal?d?r. Bu desteklerin orta k?sm?n?n delik olmas? gerekli de?ildir. A?r? plantar fasyan?n ön k?sm?na do?ru yay?l?yorsa ayak kavisini destekleyecek destekler kullan?labilir. Hasta günün büyük k?sm?n? evde geçiriyorsa topuk desteklerinin terli?e yap??abilen çe?itleri kullan?lmal? veya terli?in astar? kald?r?larak destek alt?na yerle?tirilmelidir. Ayr?ca, idrar kaç?rma hastalar? için kullan?lan Magnetik ?nervasyon cihaz? topuk dikeninde yeni umut oldu. Ürolog Prof. Dr. Remzi Sa?lam idrar kaç?ran hastalar? için uygulad??? tedavinin topuk dikenine de iyi geldi?ini tespit etti. ?imdiden 15 hasta bu hastal?ktan kurtuldu.

Her gün yeni bulu?larla insan ya?am?na de?er kazand?ran t?ptaki geli?melere bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar tedavisi imkans?z olarak bilinen ‘topuk dikeni’ hastal??? da art?k tedavi edilebiliyor. Fakat bu seferki bulu? aylar süren ara?t?rmalarla de?il ?ans eseri ortaya ç?kt?.

Topuk Dikenine ?yi Gelen Ortopedik Ürünler

Lady Falcon Sayfas?

http://www.ladyfalcon.net/main/sub_categories.asp?cat_ID=42

Etkin Medikal Sayfas?

http://www.etkinmedikal.com/Default.asp?P=0&L=1&K=0&K1=2

2 yorum yapılmış

 1. avatar

  ben ışın tedavisi oldum 3- seans 5 er dakika fizik tedavi ünitesinde ve epey rahat ettim.Tavsiye edrim.Birde rahat ayakkabı ve kilo vermeyi şiddetle tavsiye ederim.

  seher arın02-11 22:13
 2. avatar

  arkadaslar bunun cok bsait bir tedavisi var aciya katlanarak ktopugunuzu olan gucunuzle yere
  3 yada 4 defa vuracaksiniz aciyacak ama gececek dunya varmis diyeceksiniz tavsiye ettiler denedim
  oldu benden size bi fayda olsun istedim

  huseyin erbil11-17 02:52

Topuk Dikeni Tedavisi ve Alternatif Çözüm Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.