Dikkat Ortopedik Ayakkabılar Tedavi Etmiyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Denizli Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Erdo?an Er, ayak problemlerinde ortopedik ayakkab?lar?n tedavi edici özelli?i olmad???n? bildirdi.

556118_detay

Uzman Dr. Er, yapt??? yaz?l? aç?klamada, en s?k kar??la??lan ayak problemlerinin ba??nda geli?imsel düztabanl?k, do?u?tan çarp?k ayak ve topuk, t?rnak batmalar?, nas?rlar, yüksek topuk ve dar burunlu ayakkab?lar?n kullan?lmas?yla ayak ba?parmaklar?nda meydana gelen ?ekil bozukluklar? ve ayak a?r?lar?n?n geldi?ini söyledi.

’’Çocuklar?m?zdaki ayak rahats?zl?klar? do?u?tan var olabildi?i gibi sonradan da meydana gelebilir’’ diyen Er, ?unlar? kaydetti:

’’Ayak sorunlar?n? iki ?ekilde s?n?fland?rabiliriz. Birincisi geli?imsel düztabanl?k, ikincisi ise do?u?tan çarp?k ayakt?r. Düztabanl?k asl?nda önemli bir sorun olmay?p çocuklar?m?z?n yakla??k yüzde 70-80’inde görülebilir. Düztaban olan çocuklarda hafif taban çökmesi ve içe basma görülür. Do?u?tan çarp?k ayak dedi?imiz, ayaklar? içe dönük olarak do?an bebeklerin toplumumuzda görülme s?kl??? yüzde 0,1’dir. Bu oran çok yüksek bir orand?r. Erkek çocuklar?m?zda k?z çocuklar?m?zdan 5–6 kat daha s?k görülmektedir ve çok ciddi bir ayak sorunudur. Bu hastalar?m?za erken dönemde düzeltici alç? tedavisi ya da ortopedik cerrahi tedavi uygulan?r. Do?u?tan çarp?k ayakl? olan hastalar?m?zda erken tedavi ile ba?ar?l? sonuçlar al?nmaktad?r. Ortopedik rahats?zl?klar? olan hastalar?n tedavisinde ortopedik ayakkab? kullanman?n gerekli oldu?u durumlar s?n?rl? da olsa vard?r. Fakat bu hastal?klar küçük bir gruptur ve özel ortopedik protez atölyelerinde özel kal?plarla yap?lan ayakkab?lard?r. Bu ayakkab?lar her yerde yap?lamazlar ve çarp?k ve içe dönük ayaklar?n konservatif veya cerrahi tedavilerinin sonras?nda kullan?l?rlar.’’

Tabanl?k ve ortopedik bot gibi d??tan destekli ayak tedavilerinin, ayaklar?n geli?imi ile ilgili hiçbir ?eyi de?i?tirmedi?ine ve ailelerin bütçelerine a??r yükler getirdi?ine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Er, ’’Ortopedik ayakkab?lar?n tedavi edici özelli?i yoktur. Daha çok ailelerin bütçelerine a??r yükler getirdi?ini ve çocuklar?n ayaklar?n? rahats?z etti?ini özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklar?m?za yumu?ak, hafif ve rahat kullan?m? olan ayakkab?lar?n seçilmesini tavsiye ediyorum’’ ifadesini kulland?.

Ayakkab? seçerken dikkatli olunmas? gerekti?ini vurgulayan Er, ?öyle devam etti:

’’?nsan?n en karma??k organlar?ndan birisi olan ayaklar?m?z, vücut a??rl???m?z?n tamam?n? yere aktaran ve bizleri ayakta tutan bir organ?m?zd?r. Bu organ?m?z?n sa?l??? özellikle çocuklar?m?zda büyük önem ta??maktad?r. Ömrümüz boyu ayaklar?m?z bizleri ta??makta, ama bizler ayaklar?m?za yeterince önem vermemekteyiz. Bunun en belirgin örne?i, ayakkab?lar?m?z? seçerken sa?l?kl? seçmememiz, ayakkab?lar?m?z? üretirken sa?l?kl? üretmememiz veya ticari gayeler ad?na ortopedik denilen birtak?m pabuçlar? sat?n almam?zd?r. Bu ?ekilde davranarak ayaklar?m?z?n sa?l???n? biraz da bizler bozmaktay?z’’

Dikkat Ortopedik Ayakkabılar Tedavi Etmiyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.