Süper Anne Sendromu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Günümüz kad?nlar?n?n pek ço?u hem çal???yor, hem ev i?leri ile ilgileniyor, çocu?una bak?yor bir yandan da fit ve sa?l?kl? görünmeye çal???yor. Günlük hayat?n ko?u?turmas? içinde, i? ve sosyal ya?ant?s?n?n tüm zorluklar? aras?nda mekik dokuyan kad?n pek çok fiziksel ve psikolojik rahats?zl?kla ba? etmek sorunda kalabiliyor.

248_superanne

"Süper anne" ya da "zorlanm?? anne sendromu" olarak tan?mlanan bu rahats?zl?k modern ça??n kad?n? için en büyük tehlikelerin ba??nda geliyor.

Memorial ?i?li Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uz. Dr. Leyla Benkurt Alka?, süper anne sendromu hakk?nda bilgi verdi ve önerilerde bulundu.

Halsizlik, konsatrasyon güçlü?ü, cinsel istekte azalma ve beraberinde gelen pek çok hastal?k…

30 ya? üstü, çocuk sahibi olup da kariyerini erkek meslekta?lar? kadar yo?un ya?ayan kad?nlarda yeni yeni tan?mlanmaya ba?lanan bir grup belirti kümesi mevcut. “Süper anne sendromu” olarak adland?rsa da asl?nda “zorlanm?? anne sendromu” da denebilir. T?bbi olarak farkl? hastal?k belirtileriyle ortaya ç?kan bu durum, i? verimini dü?ürdü?ü gibi sa?l?k masraflar?n? da ciddi boyutta art?rmaktad?r.

2-3 aydan daha uzun süren ba? a?r?lar?, kaslarda-eklemlerde a?r?lar, kramplar, ba??rsaklarda ?i?kinlik, haz?ms?zl?k, uykusuzluk, sürekli yorgunluk, halsizlik, k?r?kl?k, cinsel istekte azalma, çarp?nt?lar, konsantrasyon zorluklar? gibi belirtiler ortaya ç?k?nca ister istemez doktor olarak bir sürü hastal?k akla geliyor. En basitinden en a??r?na; kans?zl?ktan, romatizmaya, kanserden, migrene tüm vücut sistemlerini muayene etmek gerekiyor. Al?nan onca kan tahlilleri, çekilen MR’lar, EKG’ler, kaslar için EMG’ler sonras? net bir hastal?k tan?s? koymak kolay olmuyor. “Kronik yorgunluk sendromu, tükenmi?lik sendromu, fibromiyalji, psiko-somatik hastal?k, anksiyete bozuklu?u…” tarz?nda tan?lar yaz?l?yor.

Bazen ki?isel kapris olarak dahi de?erlendirilebiliyor

Bu hastal?k belirtilerini hasta ya??yor ve büyük ?st?raplar çekiyor. Al???lagelmi?, görünen bir hastal?k tan?s? olmay?nca da ailesine, i? arkada?lar?na hatta bazen doktoruna hastal?k belirtilerini gerçekten ya?ad??? ve ac? çekti?ini ispatlamak zorunda kal?yor. Asl?nda en trajik olan durum da bu.

Siz her ?eyin en iyisini mükemmel bir ?ekilde yapmaya çal???yorsunuz ve kar??l???nda bedeniniz bir dizi rahats?zl?k ç?kar?yor, çevrenizdeki insanlar da sizi anlam?yor, takdir etmiyor. Hatta rahats?zl?klar?n?z? abartt???n?z?, dikkat çekmeye çal??t???n?z?, kapris yapt???n?z? dü?ünüyor. Tabii arkas?ndan gelen hayal k?r?kl???, kimseye yaranamaman?n yaln?zl??? ve yetersizlik duygusu ile daha da fazla çabalama, titizlenme ile giden k?s?rdöngü…

“Zorlanm?? kad?n”larda görülen belirtiler:

1-Halsizlik, dermans?zl?k, i?lere ba?lamada güçlük

2- Günlük i?leri yapmay? zorla?t?racak ve yatak istirahati ile geçmeyen yorgunluk, b?kk?nl?k, tükenmi?lik hali

3– Ba? a?r?lar?, unutkanl?k, kafada a??rl?k hissi, sürekli yapacaklar?n? dü?ünme ,dü?ünce karga?as?, uykusuzluk, dinlendirici uyku uyumama

4-Depresyon, sürekli gergin endi?eli olma, panik ataklar, cinsel isteksizlik

5- Mide-ba??rsak rahats?zl?klar?, sindirim anormallikleri, ?i?kinlik

6- Eklem a?r?lar?, romatizma, artrit, artroz, kas a?r?lar?, belde-boyunda a?r? ve kas sertle?meleri, kramplar

7-Grip benzeri rahats?zl?klar, hafif ate?-ü?üme, bo?azda a?r?

E?itimli, çal??kan, titiz, mükemmeliyetçi ve h?rsl? annelerde bu durum daha s?k ortaya ç?k?yor

Burada modern ?ehir hayat?n?n, çal??an kad?nlar?n ya?am ko?ullar?n?n, toplumsal rol ve sorumluluklar?n, çocuk bak?m?nda annenin yerinin, i? dünyas?ndaki rekabet kriterlerinin, akraba ili?kilerindeki beklentilerin gözden geçirilmesi önemlidir.

Kad?n?n e?itim süresinin uzamas?, ekonomik gelirinin artmas? çok olumlu bir süreçmi? gibi görünse de asl?nda kad?n? k?sk?vrak yakalay?p ezmektedir. Çünkü kad?n?n toplum ve aile içindeki rolü de?i?memi?tir.

Kad?n e?itimine verdi?i zaman ve emek nedeniyle kariyerinde yükselmek ve en iyisi olmay? ya?am hedefi olarak seçer. Evlilik ve çocuklu olman?n buna engel olmamas? gerekti?ini dü?ünür. “çocukta yapar?m kariyer de…” ?ark?s? e?li?inde erkek meslekta?lar? ile omuz omuza çal???p, gerekti?inde rekabet eder.

Süper Anne Sendromu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.