Sosyal Cevre – Ahlak – Duzen – Gelisme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sosyal Ahlak

İnsanların Birbirleriyle ve içinde yaşadıkları toplumla olan ilişki ve eylemlerini düzenleyen tinsel nitelik­teki ilke ve kuralların tümüdür.

Sosyal Çevre Nedir

insanları belirli amaçlar doğrultusunda bir araya getiren, top­lumsal kurum ve ilişkilerin meydana getirdiği çevreye denir.

Sosyal Çözülme

Sosyal sistemin çe­şitli alt sistemleri arasındaki doğal den­gelerin bozularak bir düzensizliğin, kuralsızlığın, yapısızlığın ve bir toplum­sal erime ve çözülme halinin baş gös­termesine sosyal çözülme denir.

Sosyal Değer

Bir toplum içinde veya bir inanç ve ideoloji içinde veya insanlar arasında kabul edilmiş, benimsenmiş ve yaşatılmakta olan sosyal, insani, ideolo­jik veya ilahi kaynaklı her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlerdir.

Sosyal Değişme

Bir toplumun sosyal sistemi içerisindeki kurumların, sosyal rol kalıplarının ve insanlar arasındaki ilişkiler ağının değişmesidir.

Sosyal Düzen

Bir toplumun işleyişi­nin ana ilke ve kanunlarının genel bir davranış formudur. Bireylerin çıkarla­rının uzlaşması veya yerleşik sosyal değerlerin bir sonucu olarak, toplum içinde sürekliliğini koruyarak var olan düzenli ilişkiler sistemi olarak tanım­lanabilir.

Sosyal Gelişme

Kişinin sosyal uya­rıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve zorluklarına karşı duyarlılık geliştirmesi, grubunda ya da kültüründe başkalarıyla geçinmesi, onlar gibi davranmasıdır.
İktisadi refahın artışı, orta, sınıflaşma, beşeri kaynakların gelişmesi, fırsat eşitliği, sosyal bütünleşmenin gerçek­leşmesi, rasyonel düşünme alışkanlıkla­rının kazanılması, maddi ve manevi tatminin dengelenmesi, fert ve toplumun asgari müştereklerde, tasada ve kıvanç­ta birleşebilmesi şeklinde özetlenebilir.

Sosyal Grup

Yeterli sayılabilecek bir süre birbirleriyle etkileşimde bulunan ve ortak değerleri paylaşan iki yada daha çok fert olarak tanımlanır. Ortak amaç­ların izlenmesi hususunda, sosyal norm­lara, yararlara ve değerlere uygun olarak, karşılıklı rolleri yerine getiren kişilerden oluşmuş bir yapıya sahip ve benzerlerin­den ayrılıp bütünleşebilen topluluktur.

Sosyal Hareketlilik

Bir bireyin veya toplumsal katmanlar, zümreler, meslek­ler, sınıflar arasındaki geçişlilik, esnek­lik, birinden diğerine atlanabilirlik kabili­yetidir.

Sosyal İlişki

Ferdin veya grubun, kendi dışındaki diğer fert ve grupların çeşitli davranış şekillerini ve beklentile­rini hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı etkileşimdir. 2.iki veya daha fazla insanın kendi aralarında karşılıklı olarak sürdürdükleri kısa ve uzun süreli, an­lamlı etkileşimlere denir.

Sosyal Kontrol

Bir toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağla­mak ve sürdürmek için üyeler üzerinde­ki her türlü etki ve denetimdir.

Sosyal Mesafe

Fert ve sosyal grupla­rın toplumun kültürü ve menfaatleri karşısındaki durumuna sosyal mesafe denir.

Sosyal Norm

Toplum üyelerini belirli olaylar karşısında, belirli tarzda dav­ranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

Sosyal Olay

Başlama ve bitiş noktaları belirli olan ve toplum içinde meydana gelen ve birden fazla bireyi ilgilendiren olaylardır.

Sosyal Olgu

Bir toplum içinde yaşayan bireylerin kendi iradelerine bağlı olma­dan ortaya çıkan, bireyi denetleyen, eylemlerini sınırlayan, bireyler üzerinde yaptırım gücü olan sosyal olaylardır.

Sosyal Psikoloji

Toplum içinde bireyin davranışını, sosyal organizasyonların yapısını ve işleyişini, bireyin yaşadığı toplum ve kültür ile olan ilişkilerini ince­leyen bir bilim dalıdır.

Sosyal Rol

Toplumda fertlerin bu­lundukları sosyal mevki (statü) ile gelen ve elde edilen hak ve ödevlerdir. Kişinin sahip olduğu sosyal statü veya çeşitli kurumlar içerisinde bulunduğu konum gereği kendisinden göstermesi beklenen davranış kalıplarıdır.

Sosyal Sistem

Birbiriyle fonksiyonel bağlantı ve etki tepki ilişkisi içinde olan çeşitli kurumlardan (aile, ekonomi, din vb.) oluşmuş bir bütündür.

Sosyal Statü

Fertlerin ve sosyal grupların toplum içindeki mevkileri ve yerleridir. Kişinin toplum içinde edin­diği yer, konum. Bir grubun veya top­lumun yapısında, kendine bağlanan haklar ve sorumluluklar yoluyla belirgin­leşen ve diğer konumlarla ilişkisi olan, fakat bazı bakımlardan onlardan ayrılan sosyal konum, durum veya pozisyondur.

Sosyal Tabakalaşma

Bir toplumun mensupları arasında, nesnel veya de­ğerler şeklindeki bütün imkan ve kay­nakların eşit olmayacak biçimde ve farklı dağıtımıdır.

Sosyal Yapı

Sosyal çevre içinde, bireylerin birlikte yaşamalarına bağlı olan insanların oluşturduğu bir bütün­dür. Bir toplumda çeşitli zümre, grup, tabaka, kurum ve organizasyonların tarihi bir zaman içerisinde ve kültürel-coğrafya zemini üzerinde yoğrulmasıyla ortaya çıkan ilişkiler kompleksidir.

Sosyal Cevre – Ahlak – Duzen – Gelisme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.