Leponex 100 mg uyarılar ve önlemler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Özel ihtiyati ölçümler : Leponex’in agranülositozla olan ilişkisi nedeniyle aşağıdaki önlemlerin alınması gereklidir: Kemik iliği fonksiyonunda önemli ölçüde baskı yaptığı bilinen ilaçlar Leponex ile birlikte kullanılmamalıdır. Buna ilaveten, uzun etkili depo antipsikotiklerin Leponex’le birlikte kullanımı önlenmelidir. Çünkü kemik iliğini baskılayabilme olasılığı olan potansiyel miyelosupresif olabilecek bu ilaçların vücuttan hızla uzaklaştırılmaları mümkün olmamaktadır. Örn: Granülositopeni.

Geçmişte primer kemik iliği problemi olmuş hastalarda Leponex tedavisi hastaya yararı muhtemel riskten daha fazla ise uygulanmalıdır. Leponex ile tedaviye başlanmadan önce hastalar bir hematolog tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. İ yi huylu etnik nötropeni nedeniyle düşük lökosit sayısı olan hastalara özel dikkat gösterilmeli ve Leponex tedavisi ancak bir hematoloğun onayından sonra başlatılmalıdır.

Lökosit sayımı ve mutlak nötrofil granülosit izlenmesi : Sadece normal lökosit sayımı ve normal mutlak nötrofil sayımı ( lökosit sayımı ? 3500/mm3 ve mutlak nötrofil sayımı ? 2000/mm3) olan hastaların tedaviye başlamalarını sağlamak amacıyla Leponex tedavisine başlamadan 10 gün önce hastalarda lökosit sayımı ve lökosit formülü yapılmalıdır.

Leponex tedavisine başladıktan sonra 18 hafta boyunca her hafta lökosit ve mümkünse mutlak nötrofil sayımı yapılmalıdır. Daha sonraki tedavi süresince ve Leponex tedavisinin tümüyle kesilmesinden 1 ay sonrasına kadar da en azından ayda bir lökosit ve mutlak nötrofil sayımlarına devam edilmelidir.

Her konsültasyonda hastaya, herhangi bir enfeksiyon, ateş, boğaz ağrısı ya da diğer soğuk algınlığı türü semptomlar başladığında derhal doktoruna başvurması hatırlatılmalıdır. Bir enfeksiyonun semptomu ya da belirtisi ortaya çıktığında hemen diferansiyel kan sayımı yapılmalıdır.

Düşük lökosit ve mutlak nötrofil sayısı: Leponex ile tedavinin ilk 18 haftası süresince lökosit sayımı 3500/mm3 ve 3000/mm3 arasında bir değere ve /veya mutlak nötrofil sayısı 2000/mm3 ve 1500/mm3 arasında bir değere düşerse haftada en az 2 defa hematolojik değerlendirme yapılmalıdır. Leponex tedavisine 18 hafta devam edildikten sonra lökosit sayımı 3000/mm3 ve 2500/mm3 arasında bir değere ve /veya mutlak nötrofil sayısı 1500/mm3 ve 1000/mm3 arasında bir değere düşerse haftada en az 2 defa hematolojik değerlendirme yapılmalıdır.

Leponex tedavisi sırasında lökosit ölçümü ilk yapılan ölçüme göre belirgin bir düşme göstermiş ise, lökosit sayımı tekrarlanmalı ve lökosit formülü yapılmalıdır. Belirgin bir düşme lökosit sayısında bir defada 3000/mm3 veya daha fazla ya da tekrarlanan ölçümler sırasında 3 hafta içinde toplam 3000/mm3 veya daha fazla bir düşüş olarak tanımlanır.

Leponex ile tedavinin ilk 18 haftası süresince lökosit sayımı 3000/mm3‘ün altına ve mutlak nötrofil sayısı 1500/mm3’ün altına düştüğünde ve Leponex ile tedavinin ilk 18 haftası sonrasında lökosit sayımı 2500/mm3’ün altına ve mutlak nötrofil sayısı 1000/mm3’ün altına düştüğünde Leponex tedavisinin derhal kesilmesi gereklidir.

Hastalarda soğuk algınlığı benzeri semptomlar veya enfeksiyonu çağrıştıran diğer semptomların olduğu durumlarda, lökosit sayımı ve lökosit formülü günlük olarak yapılmalı ve hastalar yakından takip edilmelidir. Leponex tedavisi kesildikten sonra hematolojik iyileşme sağlanana kadar hematolojik izleme gereklidir. Eğer Leponex kullanımı bırakılmışsa ve lökosit sayımı 2000/mm3 ’ün altında ise ve/veya nötrofil granülosit 1000/mm3 altına düşmüşse tecrübeli bir hematolog öncülüğünde durum kontrol altına alınmalıdır.

Eğer mümkünse hasta özel hematolojik birimlere götürülerek koruyucu izolasyon uygulanmalıdır. Hastaya GMCSF (granülosit-makrofaj koloni stimulan faktörü) veya G-CSF (granülosit koloni stimulan faktörü) uygulanması endike olabilir.

Nötrofil sayısı 1000/mm3 üstüne çıktığında koloni stimülan faktörü tedavisinin kesilmesi önerilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi lökosit sayımı düşüklüğü nedeniyle Leponex tedavisine son verilen hastalarda yeniden Leponex uygulamasına geçilmemelidir. Hematolojik bulguların arka arkaya 2 gün uygulanan iki kan sayımı ile doğrulanması gereklidir.

Ancak ilk kan sayımından sonra Leponex tedavisi kesilmelidir. Hematolojik olmayan nedenlerden dolayı tedaviye ara verilmesi durumunda: 18 haftadan daha uzun süreyle Leponex kullanan ve tedavileri 3 günden fazla ama 4 haftadan daha kısa süreyle kesilen hastalar haftalık lökosit sayımlarını ve mümkünse mutlak nötrofil sayımlarını 6 hafta daha sürdürmelidirler.

Eğer hematolojik bir anormallik oluşmazsa, 4 haftayı geçmeyen aralarla izlemeye geçilebilir. Eğer Leponex tedavisi 4 hafta veya daha uzun bir süreyle kesintiye uğramışsa, yeniden başlayan tedavinin ilk 18 haftası boyunca haftalık lökosit kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Diğer önlemler : Eozinofili durumunda (Bkz: Yan etkiler/Advers etkiler: Hematolojik bölümü) eozinofili sayımı 3000/mm3’ün üstüne çıkarsa Leponex’in kesilmesi ve ancak eozinofil sayımı 1000/mm3’ün altına inince tedaviye yeniden başlanması önerilir.

Trombositopeni durumunda (Bkz:Yan etkiler/Advers etkiler: Hematolojik bölümü) trombosit sayısı 50000/mm3’ün altına düştüğünde Leponex tedavisinin kesilmesi önerilir. Leponex tedavisi sırasında senkop ile birlikte olan veya olmayan ortostatik hipotansiyon görülebilir.

Seyrek olarak (Leponex ile tedavi edilen 3000 hastadan birinde) kollaps derinleşebilir ve kardiyak ve/veya respiratuvar arrest kollapsa eşlik edebilir. Böyle durumlar başlangıç titrasyon dönemi sırasında hızlı doz artışıyla beraber oluşur, çok ender durumlarda ilk dozdan sonra bile ortaya çıkar.

Bu nedenlerle, Leponex alan hastaların tedaviye tıbbi denetim altında başlamaları gerekir. Tedavinin ilk ayında ender olarak görülebilen ve istirahat sırasında düzelmeyen; beraberinde aritmiler, nefes daralması veya kalp yetmezliğine ait belirti ve semptomlar bulunan taşikardiler, daha sonra çok ender olarak ortaya çıkar. Bu belirti ve semptomların görülmesi, özellikle titrasyon döneminde olmak üzere hastanın, miyokardit açısından acilen değerlendirilmesini gerektirir.

Bu değerlendirmeler sonucunda miyokardit teşhisi kesinleşirse, Leponex tedavisi durdurulmalıdır. Geçmişinde epilepsi ya da kardiyovasküler veya renal (not: ciddi renal ya da kardiyovasküler bozukluklar kontrendikasyonlardır) bozuklukları olan hastalarda, başlangıç dozu tedavinin ilk günü günde bir kez 12.5 mg olmalı ve doz artımı yavaş ve düşük oranlarda gerçekleştirilmelidir.

Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğu olan hastalar Leponex kullanabilirler ancak düzenli karaciğer fonksiyon testleri yapılması gereklidir. Leponex tedavisi sırasında bulantı, kusma ve/veya anoreksi gibi olası karaciğer disfonksiyon belirtileri gösteren hastalarda karaciğer fonksiyon testleri hemen yapılmalıdır.

Eğer değerlerin yükselmesi klinik olarak anlamlıysa veya sarılık belirtileri varsa, Leponex tedavisi kesilmelidir. Tedaviye ancak karaciğer fonksiyon testleri normale döndüğünde devam edilmelidir (Bkz: Kullanım şekli ve dozu: Tedaviye yeniden başlanması bölümü). Bu gibi durumlarda, ilaçla tedaviye yeniden başlandıktan sonra karaciğer fonksiyonu yakından takip edilmelidir.

Leponex vücudun her yanında istenmeyen etkilere yol açabilen antikolinerjik aktiviteye sahiptir. Prostat hipertrofisi veya dar açılı glokom varlığında özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Olasılıkla antikolinerjik özellikleri nedeniyle Leponex tedavisine, barsaklardaki peristaltik hareketlerde kabızlıktan barsak tıkanmasına, paralitik ileus’a kadar değişebilen çeşitli şiddet derecelerinde bozukluklar eşlik edebilir (Bkz. Yan etkiler / Advers etkiler). Bunlar ender vakalarda ölümle sonuçlanmıştır.

Leponex tedavisi sırasında hastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücut sıcaklığı geçici olarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikle selimdir. Bazen lökosit sayımlarının artış veya azalışı ile bağlantılı olabilir. Ateşli hastalar altta yatan bir enfeksiyon veya agranülositoz gelişmesi olasılığını ortadan kaldırmak açısından dikkatle takip edilmelidirler. Yüksek ateşin bulunduğu durumlarda, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) olasılığı da düşünülmelidir.

Hiç hiperglisemi anamnezi vermeyen hastalarda Leponex tedavisi sırasında ender olarak, bazen ketoasidoza yol açan şiddetli hiperglisemi bildirilmiştir. Leponex ile hiperglisemi arasında kesin bir sebep/sonuç ilişkisinin gösterilmemiş olmasına rağmen bu hastaların çoğundaki kan glikoz düzeyleri, Leponex tedavisi durdurulduktan sonra normale dönmüş ve az sayıda vakada da, Leponex tedavisine yeniden başlandığında tekrarlamıştır.

Leponex’in diabetes mellitus hastalarının glikoz metabolizması üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Polidipsi, poliüri, polifaji veya dermansızlık gibi hiperglisemi semptomları gelişen hastalarda, glikoz toleransının bozulmuş olabileceği akla gelmelidir.

Tedavi sırasında belirgin hiperglisemi gelişen hastalarda, Leponex tedavisinin durdurulması düşünülmelidir. Leponex sedasyon ve kilo artışına neden olabileceğinden ve böylece tromboembolizm riski artabileceğinden, hastalar kımıldatılmamalıdır. Çocuklarda kullanımı: Güvenlilik ve etkinliği saptanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı : Klozapin kullanılarak yapılan klinik çalışmalara katılan 65 yaşındaki veya daha ileri yaştaki hasta sayısı, bu hastalardaki terapötik cevabın genç hastalara kıyasla farklı olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak kadar yeterli değildir. Leponex tedavisi sırasında ortostatik hipotansiyon gelişir ve süreklilik gösterebilen taşikardi bildiren, ender raporlar vardır.

Özellikle kardiyovasküler sorunları olan yaşlı hastalar, bu etkilerin gelişmesine daha elverişli olabilir. Yaşlı hastalar ayrıca Leponex’in idrar retansiyonu ve kabızlık gibi antikolinerjik etkilerine de duyarlı olabilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Hamile kadınlarda güvenle kullanıldığı bildirilmediği için muhtemel yararlanma beklentisi, muhtemel riskleri geçmediği sürece ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Leponex alan anneler emzirmemelidirler. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri : Özellikle tedavinin ilk haftalarında Leponex’in sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır.

Leponex 100 mg uyarılar ve önlemler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.