Leponex 100 mg etkileşimleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Farmakodinamik ilişkili etkileşmeler Kemik iliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarla birlikte Leponex kullanılmamalıdır (Bkz: Uyarılar/Önlemler). Leponex, narkotikler, antihistaminikler ve benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerinin ve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veya herhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalarda Leponex tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğinden özel dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

Bu hastalarda ender durumlarda ciddi kardiyak ve/veya solunum arresti görülebilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığı nedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvar depresan etkilere sahip ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptik malign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Anti-?-adrenerjik özellikleri nedeniyle Leponex norepinefrin veya diğer alfa-adrenerjik ajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presör etkisini tersine çevirebilir.Leponex’in valproik asitle birlikte kullanıldığı vakalarda bazen ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önce epileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildirilmiştir.

Bu etkiler olasılıkla, mekanizması bilinmeyen farmakodinamik bir etkileşim sonucudur. Farmakokinetik ilişkili etkileşmeler Klozapin özellikle 1A2 ve 3A4 olmak üzere birçok sitokrom P450 enziminin substratıdır. Bir tek izoform üzerindeki etkiden kaynaklanabilecek metabolik etkileşim riski, bu nedenle önemsenmemektedir. Yine de, söz konusu enzimlerin indüktörü veya inhibitörü olan ilaçlarla birlikte Leponex kullanılırken, ihtiyatlı olmak gerekir. Sitokrom P450 2D6’ya bağlandığı bildirilen trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler ve tip Ic anti-aritmikler ile klinik olarak anlamlı etkileşimler gözlenmemiştir.

Sitokrom P450 enzim indüktörü olarak bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması, plazmadaki klozapin düzeylerini azaltabilir.
• Karbamazepin, fenitoin ve rifampisin, 3A4 enziminin indüksiyonuna yol açtığı bilinen ve klozapinle etkileşime girdiği bildirilen ilaçlardandır.

• Omeprazol ve nikotin, bilinen 1A2 indüktörlerindendir. Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarını yükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir. Omeprazolle etkileşim, bugüne kadar bildirilmemiştir. Sitokrom P450 izoenzimlerinin aktivitesini inhibe ettiği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması, klozapinin plazma düzeylerini yükseltebilir.

• Simetidin, eritromisin (3A4) ve fluvoksamin (1A2) klozapin metabolizmasında rol oynayan başlıca enzimleri inhibe ettikleri bilinen ve bildirilen ilaçlardandır.

• Azol sınıfı antimikotikler ve proteaz inhibitörleri gibi güçlü CYP3A inhibitörleri de plazmadaki klozapin konsantrasyonlarını artırabilir; ancak bu ilaçlarla klozapin arasında herhangi bir etkileşim, şimdiye kadar bildirilmemiştir.

• Kafein (1A2), klozapinin plazma konsantrasyonunu artırır ve 5 gün kafein alınmaması, söz konusu konsantrasyonun yaklaşık %50 azalmasına yol açar. Paroksetin (1A2), sertralin ya da fluoksetin gibi selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRI) ile birlikte ilaç kullanan hastalarda klozapin plazma konsantrasyonlarının yükseldiği rapor edilmiştir.

Leponex 100 mg etkileşimleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.