Leponex 100mg ilacı yan etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Leponex 100mg ilacı ithal, beşeri bir ilaçtır. Türkiyede : 71.24 Tl ye satılmaktadır, ve ilaç barkodu olarak *8699504010503* belirlenmiştir. Bir sinir sistemi ilacıdır.

Leponex 100mg ilacının yan etkileri şu şekilde yer almaktadır ;

Hematolojik: Leponex tedavisinde granülositopeni ve agranülositoz bir risk faktörüdür. Her ne kadar ilacın kesilmesi ile genellikle geri dönüşümlü olsa da, agranülositoz sepsise yol açabilmekte ve öldürücü olabilmektedir. Olguların çoğunda (yaklaşık %85’i) tedavinin ilk 18 haftasında ortaya çıkar. Hayatı tehdit edici agranülositoz gelişimini önlemek için ilacı kesmek gerektiğinden lökosit ölçümlerinin (Bkz : Uyarılar/Önlemler) düzenli olarak yapılması zorunludur. Özellikle tedavinin ilk haftalarında nedeni bilinmeyen lökositoz ve/veya eozinofili oluşabilir. Leponex çok nadiren trombositopeniye neden olabilir. Leponex ile tedavi edilen hastalarda izole vakalarda çeşitli lösemi türleri bildirilmiştir. Ancak, ilaç ve görülen lösemi türü arasında nedensel bir ilişkiye ait bir bilgi bulunmamaktadır. Bildirilen lösemi görülme insidansı bu hastalıkların genel popülasyonda görülme insidansından daha fazla değildir. Merkezi sinir sistemi: Yorgunluk, sersemlik hali ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır. Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Leponex, diken ve dalga komplekslerinin oluşumunu da içeren EEG değişikliklerine neden olabilir. Doza bağımlı olarak epilepsi eşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara neden olabilir. Bu semptomlar daha çok hızlı doz artırımında ve daha önceden epilepsisi olan hastalarda görülür. Bu durumda doz düşürülmeli ve gerekirse antikonvülsan tedavi başlatılmalıdır. Kemik iliği fonksiyonunu deprese edici etkisi nedeniyle karbamazepin kullanılmamalı ve diğer antikonvülsif ilaçlar kullanıldığında farmakokinetik ilaç etkileşimleri göz önünde tutulmalıdır. Leponex nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma neden olabilir. Leponex tedavisine bağlı olarak oluşan ekstrapiramidal semptomlar oluşabilir ancak, klasik nöroleptik tedavisinden daha az sıklıkta ve daha hafif olarak görülürler. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiş ancak akut distoni Leponex tedavisinin yan tesiri olarak tanımlanmamıştır. Daha önceden diğer antipsikotiklerle tedavi görmüş olan ve halen Leponex tedavisi altındaki hastalarda çok nadiren tardif diskinezi vakaları bildirilmiş ancak nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Lityum veya diğer MSS’ni aktive edici ajanlarla birlikte ya da tek başına Leponex alanlarda nöroleptik malign sendrom vakaları rapor edilmiştir. Otonom sinir sistemi: Ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir. Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık rastlanan bir yan etkidir. Kardiyovasküler sistem: Özellikle tedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadan taşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir. Çok ender olarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). EKG değişiklikleri olabilir. İzole vakalarda bazen ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikardit ve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir. Bu nedenle, Leponex tedavisi sırasında istirahat halinde devam eden ve beraberinde aritmiler, nefes darlığı veya kalp yetmezliğine ait belirti ve semptomlar meydana gelirse, miyokardit tanısı düşünülmeli ve bu durum kanıtlanırsa Leponex ile tedavi kesilmelidir. Nadir vakalarda tromboembolizm rapor edilmiştir. Solunum sistemi: İzole vakalarda dolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonu veya durması görülmüştür (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Nadiren disfajisi olan hastalarda veya akut doz aşımının sonucu olarak alınan yiyeceğin aspire edilmesi görülebilir. Gastro-intestinal sistem: Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir. Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadiren hepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir. Sarılık oluşursa Leponex tedavisi kesilmelidir (Bkz: Uyarılar ve önlemler). Nadir olarak Leponex tedavisi olası bir aspirasyon nedeni olan disfaji ile birlikte yürütülebilir. Nadir olarak parotid bezi büyümesi rapor edilmiştir. Nadir vakalarda akut pankreatit rapor edilmiştir. Genito-üriner sistem: İdrar tutamama ve idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzole vakalarda, Leponex tedavisiyle ilişkili akut interstisiyel nefrit bildirilmiştir. Diğerleri: Özellikle tedavinin ilk haftalarında selim hipertermi görülebilir. Deri reaksiyonlarının görülebildiği ayrıca rapor edilmiştir. Nadiren, Leponex kullanmakta olan ve daha önce hiperglisemisi olmayan hastalarda bazen ketoasidoza yol açan şiddetli hiperglisemi bildirilmiştir. (Bkz. Uyarılar / Önlemler) Nadir vakalarda CPK değerlerinde yükselme görülmüştür. Bazı hastalarda uzun süreli tedavilerde kilo artışı bildirilmiştir. Konvansiyonel antipsikotik ilaç tedavisi gören psikiyatrik hastalar arasında nedeni bilinmeyen ani ölümler olduğu bilinmektedir ancak tedavi görmeyen psikiyatrik hastalarda da ani ölümler görülmüştür. Leponex alan hastalarda da bu tür ölümle ilgili birkaç rapor bildirilmiştir.

Leponex 100mg ilacı yan etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.