İşsizlik maaşım yatmış mı?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

 

SGK kapsam?nda bulunan çal??anlar belli ?artlar? sa?lad?klar?nda i?ten ç?kar?ld?klar?nda i?sizlik maa?? almaya hak kazan?yor. ??sizlik Ödene?i, i?sizlik sigortas? olarak da adland?r?lan ödeme i?ten ç?kar?lan sigortal?lar?n i?siz kald?klar?n süre boyunda en fazla 1 y?la kadar asgari giderlerini kar??lamas?n? sa?lamak üzere verilen bir ödenektir. Çal??anlar?n maa?lar?ndan çal??t?klar? dönemlerde kesilen i?sizlik ödene?i, i?ten ç?kar?lan ki?ilere i?sizlik maa?? olarak ödenmeye ba?lan?yor. issizlik-maasi

Ancak i?sizlik maa?? almaya hak kazanabilmek için belli ?artlar bulunuyor. ??sizlik Ödene?inden yararlanmak için öncelikle i?ten ç?kar?lmak gerekiyor. Kendi istek ve kusuru d???nda i?ten ç?kar?lanlar e?er son 120 gün içinde kesintisiz SGK primleri yat?r?lm?? ve dört ay sürekli çal??m?? olmas? halinde ve son üç y?l içinde en az 600 gün süre ile i?sizlik sigortas? priminin de ödenmi? olmas? ?artlar?n? sa?lam?? olmas? gerekiyor. Bu nedenle çal??ma hayat?na ba?lad???n?zda SGK giri?im yap?lm?? m?, SGK primim düzenli ödeniyor mu diye internetten sorgulama yap?lmas? gerekmektedir. Günümüzde bu sorgulamalar? internetten e-devletten de kolayl?kla yapabilirsiniz.

??ten ç?kar?ld?ktan sonra hizmet akdinin feshinden sonraki bir ay içinde en yak?n ??KUR birimine ?ahsen ya da online ba?vuru yapmak suretiyle ??sizlik Ödene?i ba?vurusu yapabilirsiniz. ??sizlik ödemesi ba?vurunuzu sorgulamak ve ??sizlik maa??m yatm?? m?, diye ö?renmek için bu ba?lant?ya T?klayabilirsiniz.

İşsizlik maaşım yatmış mı? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.