İş Güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

is-guvenligiMesle?i ve konumu ne olursa olsun, i?veren her çal??an?n i? güvenli?ini sa?lamakla yükümlüdür.

??çi Sa?l??? ve i?çi güvenli?i her sektörde çal??anlar için önemlidir. ??verenlerin i?çi sa?l???n? korumalar? ve i? güvenli?i için uygun ortam? olu?turmalar? için gereken kurallar mevzuatla belirtilmi?tir. ??yerlerinde gereken güvenlik önlemlerinin al?nmas?, i? kazalar?na kar?? güvenlik önlemlerinin al?nmas? i?verenin sorumluluklar? aras?ndad?r. Türkiye i? kazalar?n?n en fazla oldu?u ülkeler aras?nda ter al?yor. Bu nedenle i? kanununda de?i?iklikler yap?larak i?yerlerinde i?yeri hekimi ve ?? sa?l??? ve güvenli?i uzman? bulundurulmas? zorunlu tutuldu.

?? yerlerinde can ve mal güvenli?i tedbirlerinin özenle al?nmas?, i?çilerin i? kazalar?ndan korumak kask, baret, eldiven, gözlük gibi malzemeleri kullanma zorunlulu?una dikkat edilmesi i? kazalar? konusunda e?itim almalar?, i? yerinde çal??an bireyleri daha iyi ve rahat çal??ma ortam? yaratarak üretimin de artmas? sa?lan?r. ?? kazalar?n ile ilgili tedbir almada, öncelikle hangi tedbirlerin, nas?l al?naca??n?n bilinmesi gerekir. ?? yerlerinde güvenli?i tehdit edici birçok unsur vard?r. Bunlar biyolojik, kimyasal ve fiziksel unsurlard?r.

??çi sa?l???n? olumsuz yönde etkileyen baz? faktörler nelerdir? 

Çal??ma ortam?n?n gere?inden fazla s?cak olmas?, nemli ortamlar ve kirli havada çal??mak.

I??kland?rman?n yetersiz olmas?, fazla gürültülü ortam

Bedeni, gözü ve kula?? yo?un olarak yoran i?ler de i? kazalar?na zemin haz?rlar.

Çal??ma süresinin fazla olmas?, gece mesaisi, vardiya i?ler, dinlenme süresinin az olmas?

A??r çal??ma ?artlar? i?çi sa?l???n? tehdit eden, i? kazalar?n?n artmas?na neden olan durumlardan baz?lar?d?r.

??yeri i? stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler i? güvenli?ini tehdit edici unsurlar aras?nda yer al?r.?? kazalar?n?n önlenmesi ve i?çi sa?l???n?n korunmas? için a??r ve tehlikeli i?lerde çal??anlar için, sa?l?k raporu al?nmal?d?r. ??çilerin y?lda bir kez periyodik sa?l?k muayeneleri yap?lmal?d?r. Gece vardiyas?nda i?çilere 7.5 saatten fazla çal??ma yapt?r?lmamal?d?r. ??çilere i? elbisesi, i? ayakkab?s? gibi koruyucu materyaller kullanmalar? sa?lanmal?d?r.

?? Kanunu Gere?i ?? Güvenli?ini Sa?lamak ?çin Al?nacak Genel Önlemlere ula?mak için t?klay?n?z. 

 

İş Güvenliği ve tehdit edici unsurlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.