Hipnoz İle Sancısız Doğum Yöntemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

Filmlerde gördü?ümüz, öyle oldu?una inand???m?z ve bu dü?üncelerle ?artland???m?z do?um sanc?lar? me?er sanalm??. Hipnozla fark?ndal??? artan anneler art?k ?k?nmadan, sanc?s?z ve normal do?um yapman?n mutlulu?unu ya??yor.

957620100714123942930

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Opr. Dr. Ay?e Duman, özellikle sanc?dan korktu?u için sezaryene yönelen kad?nlara hipnozu önerdi.

?ehir hayat? içinde kad?n?n gittikçe büyüyen korkular?ndan biri de do?urmak. Kad?nlar normal do?umun a?r?l?, sanc?l?, ço?unlukla müdahale gerektiren bir süreç oldu?u konusunda ?artlanarak yeti?iyor. Bu durum, do?um s?ras?nda kendili?inden gev?emesi gereken do?um kanal? kaslar?n? daha da kasan kad?n?n, do?umu; a?r?l?, uzun ve zor bir süreç olarak ya?amas?na yol aç?yor. S?rf bu dü?ünceler yüzünden, bebek sahibi olma mutlulu?unu ya?ayamayan, gereksiz olarak sezaryanle do?um yapan kad?nlar var.
Neden hipnozla do?um?

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Opr. Dr. Ay?e Duman,“Hipnoz; öze dönü?, içsel bir yolculuk, fark?ndal???m?z? artt?r?p özgürle?mek olarak da tan?mland???nda do?umdaki faydalar? çok daha iyi anla??labilir. Zira do?umu a?r?l? hale getiren, zorla?t?ran hatta bazen imkâns?zla?t?ran nedenlerin ba??nda, do?umun do?all???ndan uzakla??p t?bbi müdahale gerektiren süreç olarak de?erlendirmek , anne aday?n?n a?r? beklentisiyle korkup gerilmesi ve tüm bedeniyle birlikte do?um kanal? kaslar?n? kasmas? gelmektedir.” ?eklinde konu?tu.

Do?umun normal bir süreç olarak alg?lanmas? gerekti?ini ifade eden Dr Ay?e Duman “Asl?nda do?um son derece normal, vücudun her hangi bir fonksiyonunun gerçekle?mesi gibi, zaman? geldi?inde rahim kaslar?n?n kas?lmas?yla bebe?in do?um kanal?ndan ilerleyip do?mas?ndan ibarettir. Negatif ?artlanmalar? y?k?p do?umu do?al seyri içinde b?rakmak için hipnozu kullan?yoruz. Böylece kad?n normal do?umda zaten vücudunda var olan program?n i?leyi?ine izin veriyor, do?um a?r?s?z, keyifli bir sürece dönüyor” dedi.

Do?um sürecinde rahim kaslar?n?n aynen kalp kas? gibi istemsiz kas?ld???n? belirten Dr Ay?e Duman, “Tüm ömrümüz boyunca kalbimiz çal???rken a?r? hissetmedi?imiz, ba??r?p ça??rmad???m?za göre do?umdaki kas?lmalarda t?bbi bir problem yoksa a?r? hissetmek, negatif ?artlanmadan ba?ka bir ?ey de?ildir. Hipnozla yapt???m?z ?ey negatiflikleri silip, do?ru program? zihne yerle?tirdikten sonra do?umun her an?n?n tad?n? ç?karmay? sa?lamakt?r. Hamilelik boyunca 6.ayda itibaren, 5-6 seans hipnoz alan hastalar?m?z do?umda kendilerine verdi?imiz komutlar? hat?rlayarak, oto hipnozla do?umu kolayla?t?r?yorlar. Üstelik bunun için hipnoz ald?klar? doktor taraf?ndan do?urtulmalar?na da gerek yok. Hipnoz için bana gelen baz? anne adaylar?, do?um için yine kendi doktoruna gidebiliyor. Sonuçta do?um sürecine böylesine uyumla aktif olarak kat?lan bir anne aday? do?umu üstlenen hekim arkada?lar?, ebe han?mlar? da yormam?? tam tersi, süreci keyifle ya?atm?? oluyor. Bu konuda meslekta?lar?m?zla bilgimizi payla?arak hastalar?n?n konforunu artt?rmaya çal???yoruz” ?eklinde konu?tu.

Ik?nmak tarih oldu

Amerikan T?p Birli?i taraf?ndan kabul edilmi? olan do?umda hipnoz yöntemlerinin kullan?lmas?yla normal do?um; a?r? kesiciye, ?k?nmaya, do?umla ilgili akademik kariyer yapmaya gerek kalmadan, tüm muhte?emli?i ile gerçekle?iyor. Kendi kendine hipnoz sayesinde normal do?um, do?al, a?r?s?z keyifli bir olay olarak ya?an?yor. Hastalar?n bu yönteme kolayl?kla uyum sa?lad???n? ifade eden Dr Ay?e Duman, izlenimlerini ?öyle payla??yor: “Hipnozla normal do?um yapm?? bir annenin sözleri ‘”?nan?lmaz güzeldi. Her an?n tad?n? ç?kard?m. Çok keyifliydi’’ buna ?ahit olan ebe han?m?n hayretle a?z?ndan ç?kan cümleler “bunca y?ll?k ebeyim, bu kadar rahat do?uran, do?umdan sonra böyle konu?an hiçbir anne görmedim’’

Bulant?, kusma, uykusuzluk kalm?yor..

Do?um öncesi hipnoz seanslar?na gelen anne adaylar? ve e?leri, bu yöntemi ba?ka problemlerini çözmek için de kullan?yor. Dr Ay?e Duman, hipnozun anneyi rahatlatt???n?, dolay?s?yla hamilelikte rastlanan s?k?nt?lar?n üstesinden gelmede de kullan?ld???n? söylerken “Do?um öncesi oto hipnozla gev?emeyi ö?renen anneler, uykusuzluk, stres, mide bulant?s?-kusma, koku hassasiyeti, i?tahs?zl?k gibi hamilelikte s?kl?kla rastlanan sorunlar?n? da rahatl?kla çözebiliyorlar. Mesela bir ba?ka çiçe?i burnunda annem,” Ay?e han?m bu ne muhte?em bir teknikti. Biz burada e?imle ö?rendi?imizi evde de gev?eme için kulland?k” dedi. Bunlar anne aday?n?n rahatlamas?n?, dolay?s?yla hamileli?ini rahat geçirmesini sa?layan ve gerçekten de i?e yarayan yöntemler” ?eklinde konu?tu.

Bebekler huzurla ve güven içinde do?uyor…

Hipnoz yöntemiyle do?umun sadece anne için de?il, bebek için de bir konfor ve kolayl?k oldu?unu ifade eden Dr Ay?e Duman “ Hipnozun olu?turdu?u gev?eme ve do?al a?r?s?z ortam, do?um sürecini k?salt?r. Bebek, son derece huzurlu ve güven içinde do?ar. Anne aday?, kolayl?kla ö?renece?i hipnoz yöntemiyle, a?r?lar?n? ortadan kald?rmay? ö?renip do?umun keyfini ya?ayabilir. D??ar?dan negatif yönlendirmeler olsa bile, t?bbi bir engeli yoksa normal do?umla bebe?ini kuca??na alabilir“ derken, anne adaylar?n?n, bu yöntemle do?um yapan annelerin izlenimlerini www.dogaldogumklinigi.com adresinde bulabileceklerinin alt?n? çizdi.

Sa?l?kl? bir gebelik süreci ve normal bir bebek dünyaya getirebilmek için, i?i ?ansa b?rakmak yerine, hekim bilgisi dahilinde gebelik planlamas? yap?lmas? gerekiyor.

537920100719033918572

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Bülent Berker AA muhabirine yapt??? aç?klamada, anne olmaya karar vermeden önce bilinçli hareket edilmesi ve sa?l?k kontrollerinin iyi yap?lmas? gerekti?ini söyledi.

Bunun için öncelikle sa?l?kl? beslenmeye özen gösterilmesi gerekti?ine i?aret eden Berker, folik asit takviyesinin yap?lmas?, fazla kilolar?n verilmesi, düzenli egzersize ba?lan?lmas?, sigara al??kanl???na son verilmesi, do?um kontrolünün b?rak?lmas?, topsoplazma testinin yapt?r?lmas?, a??lar?n tamamlanmas?, ilaç kullan?m?na dikkat edilmesi ve mutlaka hekim kontrolüne girilmesi gerekti?ini belirtti.

Berker, beslenme ?eklinin ve biçiminin hem anne aday? hem de bebe?in geli?imi aç?s?ndan çok önemli oldu?undan, gebelik öncesinde yeterince beslenilip beslenilmedi?ine, sa?l?kl? bir diyet uygulan?p uygulanmad???na dikkat edilmesi gerekti?ini vurgulad?.

Dengeli beslenmek için 4 ana grupta yiyecekten yeterince al?nmas?n?n yeterli oldu?una dikkati çeken Berker, ’’Günde 3 ana ö?ün ve hafif ara ö?ünler düzenli beslenme yeterlidir. ’Vitamin hap? al?r?m’ diye sebze tüketiminden uzakla??lmamal?. Çünkü vitamin ilaçlar? henüz tam olarak vitamin ve mineralleri sa?lam?yor’’ uyar?s?nda bulundu.

’’GEBEL?KTE ?LK 12 HAFTA FOL?K AS?T KULLANILMALI’’

Sa?l?kl? bir gebelik ve bebe?in normal geli?imi aç?s?ndan folik asit kullan?m?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Berker’in verdi?i bilgiye göre, hamilelikte bebe?in geli?imi üzerinde çok etkili oldu?u ileri sürülen folik asit içeren g?dalar?n sofradan eksik edilmemesi gerekiyor. Çünkü nöral tüp defekti ad? verilen do?umsal sakatl?klar? önlemeye yard?mc? oldu?u biliniyor. Sofrada folik asit aç?s?ndan zengin olan karaci?er, ye?il sebzeler ve baklagillerin eksik olmamas? gerekiyor.

Hamilelik ba?lad?ktan sonraki ilk 12 hafta süresince folik asit içeren preperatlar?n kullan?lmas? önem ta??yor.

S?GARA KULLANIMINA D?KKAT

Rahat gebelik, kolay do?um ve do?um sonras? kilo verilmesi kilo kontrolü yap?lmas? gerekiyor. Fazla kilonun üstüne gelen hamilelik nedeniyle al?nan kilo, bele daha fazla yük bindirdi?inden, bu durum ileride bel a?r?s?na yol aç?yor.

Zinde bir gebelik süreci ve sonras?nda eski formun tekrar kazan?lmas? için düzenli egzersiz yap?lmas? önem ta??yor. Gebelik öncesinde egzersizlere ba?lan?lmas?, gün içerisinde özellikle bel, s?rt ve kar?n kaslar?n? çal??t?racak hafif egzersizler öneriliyor.

Sigara ba??ml?l???, anne aday?n?n d???nda bebe?in sa?l?n? da ciddi tehlikeye sokuyor. Çünkü, gebelik s?ras?nda yak?lan her sigara, bebe?e giden oksijenin çal?nmas? anlam?na geliyor. Ara?t?rmalar, sigara ba??ml?s? annelerin daha dü?ük kilolu bebekler dünyaya getirdi?ini gösteriyor. Bu bebekler, solunum yolu enfeksiyonlar?na dayan?ks?z oluyor ve akranlar?na göre genel sa?l?k sorunlar? daha fazla görülüyor. Ayr?ca bebe?in hiçbir neden yokken ani ölüm sendromu nedeniyle hayat?n? kaybetme oranlar? da daha yüksek ç?k?yor. Do?umu zorla?t?r?c? etkilerin yan? s?ra, lo?usal?k döneminde sütün azalmas?na yol aç?yor.

Sigaran?n tamamen b?rak?lamamas? halinde en az?ndan günde 10 tanenin alt?nda içilmesi ve pasif içicilikten korunulmas? gerekiyor.

HAYVAN DI?KISI TEHL?KE YARATIYOR

Anne olmaya karar vermeden önce mutlaka hekime ba?vurarak, do?um kontrol yöntemlerinin b?rak?lmas? ve ne zaman hamile kal?nmas? ile ilgili hekimden bilgi al?nmas? isteniyor. Çünkü, baz? do?um kontrol yöntemleri sonras?nda en az bir yada iki ay hamile kal?nmamas? önem ta??yor.

Özellikle evinde hayvan besleyen anne adaylar?n?n, gebelik karar? öncesinde hayvanlar? evden uzakla?t?rmas? de?il, ’’toksoplazma’’ testi yapt?rmas? gerekiyor. Çünkü, hayvan?n d??k?s?ndan bula?abilecek olan toksoplazma, gebelik esnas?nda enfeksiyona ve enfeksiyonun da bebe?e bula?mas?na neden oluyor. Rahim içine geçti?i durumlarda da bebekte baz? kal?c? hasar olu?turabiliyor. Testte toksoplazma olmad??? ortaya ç?kmas? halinde de hayvan?n d??k?s?n?n ele temas etmemesine özen gösterilmesi gerekiyor.

Öte yandan gebelik öncesinde mutlaka a??lar?n gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü, a??lanmayan annelerin etken maddeyle kar??la?mas?, yaln?zca kendini de?il, bebe?ini de etkiliyor. Hamilelik s?ras?nda ya da do?umda ta??n?lan enfeksiyonu bebe?e geçirme riski bulunuyor. Bu nedenle, hamilelik öncesi hepatit B, k?zam?kç?k ve tetanoza kar?? ba????kl?k olmamas? halinde ve a??lar yapt?r?lmam??sa bir uzmana ba?vurarak a??lar?n tamamlanmas? gerekiyor.

Gebelikte oldu?u kadar gebelik öncesinde de ilaç kullan?m?nda seçici olunmas? isteniyor. Korunma b?rak?ld???nda ve hamile kalma olas?l??? dü?ünüldü?ünde bir uzmana dan??madan ilaç almaktan sak?n?lmas? önem ta??yor. Çünkü, erken hamilelik döneminde baz? ilaçlar?n plasentadan geçerek bebe?in geli?imini olumsuz etkiledi?i belirtiliyor.

Hipnoz İle Sancısız Doğum Yöntemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.