Sağlıklı Bir Doğum İçin 10 Öneri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

Do?um için do?ru hastane nas?l seçilir? Do?umda yan?m?za girecek olan destekçiyi nas?l seçmeli? Do?umun hemen öncesinde neler yapmal?? Nelerden sak?nmal??

Normal ve sa?l?kl? bir do?um yapmak için, Central Hospital uzmanlar?n?n önerilerini sizlerle payla??yor.

556113_detay

Hastane seçimi

Do?um için kendinizi rahat hissedebilece?iniz ve normal do?umu destekleyen bir hastane seçin.

Doktor seçimi

Do?umda sorumlulu?unuzu alan doktoru seçerken a?a??daki normal do?umu destekleyen 6 uygulamaya nas?l bakt???n? sorgulay?n.

Acele etmeyin

T?bbi bir sebep yokken do?umunuzun erken ba?lat?lmas?n? kabul etmeyin. Do?umun kendi ba?lamas? bebe?inizin de haz?r oldu?unun en önemli i?aretidir. Do?umunuzun kendi ritmini yakalamas?na izin verin. Zamana sayg? gösterin ve do?umunuzun ilaçlarla h?zland?r?lmas?na izin vermeyin.

Hareket edin

Do?um s?ras?nda hasta gibi yata?a ba?l? kalmay?n ve hareket etmekte özgür olun. Dik pozisyonlar? tercih etmeniz ve kas?lmalarda hareket özgürlü?ünüzün olmas? kendinizi daha rahat hissetmenizi sa?lar ve do?umunuzu kolayla?t?r?r. Bebek do?um kanal?na daha rahat girer ve do?um süresi k?sal?r. Yürüyün, sallan?n, dans edin yani k?saca bedeninizi izleyin, o size ne yapman?z gerekti?ini söyleyecektir.

Do?uma kim girsin?

Do?umda size destek olacak ki?iyi seçerken iyi dü?ünün. Bu ki?i sakin olmal? ve do?um boyunca size duygusal ve fiziksel olarak sürekli destek vermeli. Bu ki?i e?iniz veya akraban?z olabilir. Profesyonel bir do?um koçu ile anla?may? da dü?ünebilirsiniz.

Bebe?in kalp at??lar?

Do?umda bebek kalp at??lar?n?n izlenmesi için kullan?lan makineye sürekli ba?l? kalmay?n. Bu sizi k?s?tlar ve bir sorun oldu?u hissine kap?l?rs?n?z. Ara ara bebek kalp at??lar?n?n izlenmesi yeterli olacakt?r.

Yeme-içme

Bedeninizin istedi?i ölçüde g?da ve s?v? al?m?n?z? engellemeyin. Do?umun tüm evrelerinde s?v? ve enerji ihtiyac?n?z olacakt?r. Bunun engellenmesi do?umunuzu yava?lat?r ve müdahaleleri getirir.

Kas?lmalar? gev?eyerek yenin

Kas?lmalar s?ras?nda rahatlamak için anestetik ilaçlar d???ndaki gev?eme yöntemlerini tercih edin. Anestetik ilaçlar do?al hormonlar?n?z?n do?ru sal?n?m?n? bozar. Derin gev?eme, imgeleme, odaklanma, nefes teknikleri, masaj, s?cak veya so?uk uygulamalar? ve di?er teknikler sizin rahat etmenizi sa?layacakt?r.

Do?um teknikleri

S?rt üstü do?um yapmaktan kaç?n?n. Do?um teknikleri kas?lmalar?n?z?n etkisini artt?racak ve yerçekimi ile çal??man?z? sa?layacakt?r. Ik?nmalar s?ras?nda bedeninizi izleyin. Bedeniniz isteyince ?k?n?n. Sa?l?k personelinden sadece sessiz ve sözel destek isteyin.

Sağlıklı Bir Doğum İçin 10 Öneri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.