Dr. Ayşe Duman – Hipnoz İle Doğum

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

Hipnozla fark?ndal??? artan anneler art?k ?k?nmadan, sanc?s?z ve normal do?um yapman?n mutlulu?unu ya??yor. Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Opr. Dr. Ay?e Duman anlat?yor.

?ehir hayat? içinde kad?n?n gittikçe büyüyen korkular?ndan biri de do?urmak . Kad?nlar normal do?umun a?r?l?, sanc?l?, ço?unlukla müdahale gerektiren bir süreç oldu?u konusunda ?artlanarak yeti?iyor. Bu durum, do?um s?ras?nda kendili?inden gev?emesi gereken do?um kanal? kaslar?n? daha da kasan kad?n?n, do?umu; a?r?l?, uzun ve zor bir süreç olarak ya?amas?na yol aç?yor. S?rf bu dü?ünceler yüzünden, bebek sahibi olma mutlulu?unu ya?ayamayan, gereksiz olarak sezaryanle do?um yapan kad?nlar var. Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Opr. Dr. Ay?e Duman, özellikle sanc?dan korktu?u için sezaryene yönelen kad?nlara hipnozu öneriyor.

 

Neden hipnozla do?um?

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Opr. Dr. Ay?e Duman,“Hipnoz; öze dönü?, içsel bir yolculuk, fark?ndal???m?z? artt?r?p özgürle?mek olarak da tan?mland???nda do?umdaki faydalar? çok daha iyi anla??labilir. Zira do?umu a?r?l? hale getiren, zorla?t?ran hatta bazen imkâns?zla?t?ran nedenlerin ba??nda, do?umun do?all???ndan uzakla??p t?bbi müdahale gerektiren süreç olarak de?erlendirmek , anne aday?n?n a?r? beklentisiyle korkup gerilmesi ve tüm bedeniyle birlikte do?um kanal? kaslar?n? kasmas? gelmektedir.” ?eklinde konu?tu. Do?umun normal bir süreç olarak alg?lanmas? gerekti?ini ifade eden Dr Ay?e Duman “Asl?nda do?um son derece normal, vücudun her hangi bir fonksiyonunun gerçekle?mesi gibi, zaman? geldi?inde rahim kaslar?n?n kas?lmas?yla bebe?in do?um kanal?ndan ilerleyip do?mas?ndan ibarettir. Negatif ?artlanmalar? y?k?p do?umu do?al seyri içinde b?rakmak için hipnozu kullan?yoruz. Böylece kad?n normal do?umda zaten vücudunda var olan program?n i?leyi?ine izin veriyor, do?um a?r?s?z, keyifli bir sürece dönüyor” dedi.

Hipnozla do?umun tad?n? ç?kart?n

Do?um sürecinde rahim kaslar?n?n aynen kalp kas? gibi istemsiz kas?ld???n? belirten Dr Ay?e Duman, “Tüm ömrümüz boyunca kalbimiz çal???rken a?r? hissetmedi?imiz, ba??r?p ça??rmad???m?za göre do?umdaki kas?lmalarda t?bbi bir problem yoksa a?r? hissetmek, negatif ?artlanmadan ba?ka bir ?ey de?ildir. Hipnozla yapt???m?z ?ey negatiflikleri silip, do?ru program? zihne yerle?tirdikten sonra do?umun her an?n?n tad?n? ç?karmay? sa?lamakt?r. Hamilelik boyunca 6.ayda itibaren, 5-6 seans hipnoz alan hastalar?m?z do?umda kendilerine verdi?imiz komutlar? hat?rlayarak, oto hipnozla do?umu kolayla?t?r?yorlar. Üstelik bunun için hipnoz ald?klar? doktor taraf?ndan do?urtulmalar?na da gerek yok. Hipnoz için bana gelen baz? anne adaylar?, do?um için yine kendi doktoruna gidebiliyor. Sonuçta do?um sürecine böylesine uyumla aktif olarak kat?lan bir anne aday? do?umu üstlenen hekim arkada?lar?, ebe han?mlar? da yormam?? tam tersi, süreci keyifle ya?atm?? oluyor. Bu konuda meslekta?lar?m?zla bilgimizi payla?arak hastalar?n?n konforunu artt?rmaya çal???yoruz” ?eklinde konu?tu.

Ik?nmak tarih oldu, art?k kad?nlar do?umun tad?n? ç?kart?yor

Amerikan T?p Birli?i taraf?ndan kabul edilmi? olan do?umda hipnoz yöntemlerinin kullan?lmas?yla normal do?um; a?r? kesiciye, ?k?nmaya, do?umla ilgili akademik kariyer yapmaya gerek kalmadan, tüm muhte?emli?i ile gerçekle?iyor. Kendi kendine hipnoz sayesinde normal do?um, do?al, a?r?s?z keyifli bir olay olarak ya?an?yor. Hastalar?n bu yönteme kolayl?kla uyum sa?lad???n? ifade eden Dr Ay?e Duman, izlenimlerini ?öyle payla??yor: “Hipnozla normal do?um yapm?? bir annenin sözleri ‘”?nan?lmaz güzeldi. Her an?n tad?n? ç?kard?m. Çok keyifliydi’’ buna ?ahit olan ebe han?m?n hayretle a?z?ndan ç?kan cümleler “bunca y?ll?k ebeyim, bu kadar rahat do?uran, do?umdan sonra böyle konu?an hiçbir anne görmedim’’

Hipnozla, hamilelik rahat geçiyor. Bulant?, kusma, uykusuzluk kalm?yor

Do?um öncesi hipnoz seanslar?na gelen anne adaylar? ve e?leri, bu yöntemi ba?ka problemlerini çözmek için de kullan?yor. Dr Ay?e Duman, hipnozun anneyi rahatlatt???n?, dolay?s?yla hamilelikte rastlanan s?k?nt?lar?n üstesinden gelmede de kullan?ld???n? söylerken “Do?um öncesi oto hipnozla gev?emeyi ö?renen anneler, uykusuzluk, stres, mide bulant?s?-kusma, koku hassasiyeti, i?tahs?zl?k gibi hamilelikte s?kl?kla rastlanan sorunlar?n? da rahatl?kla çözebiliyorlar. Mesela bir ba?ka çiçe?i burnunda annem,” Ay?e han?m bu ne muhte?em bir teknikti. Biz burada e?imle ö?rendi?imizi evde de gev?eme için kulland?k” dedi. Bunlar anne aday?n?n rahatlamas?n?, dolay?s?yla hamileli?ini rahat geçirmesini sa?layan ve gerçekten de i?e yarayan yöntemler” ?eklinde konu?tu.

Bebekler huzurla ve güven içinde do?uyor

Hipnoz yöntemiyle do?umun sadece anne için de?il, bebek için de bir konfor ve kolayl?k oldu?unu ifade eden Dr Ay?e Duman “ Hipnozun olu?turdu?u gev?eme ve do?al a?r?s?z ortam, do?um sürecini k?salt?r. Bebek, son derece huzurlu ve güven içinde do?ar. Anne aday?, kolayl?kla ö?renece?i hipnoz yöntemiyle, a?r?lar?n? ortadan kald?rmay? ö?renip do?umun keyfini ya?ayabilir . D??ar?dan negatif yönlendirmeler olsa bile, t?bbi bir engeli yoksa, normal do?umla bebe?ini kuca??na alabilir“ derken, anne adaylar?n?n, bu yöntemle do?um yapan annelerin izlenimlerini www.dogaldogumklinigi.com adresinde bulabileceklerinin alt?n? çizdi.

Dr. Ayşe Duman – Hipnoz İle Doğum adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.