Dr. Esra Sönmez Duman – Astım Tedavisi Rehberi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Giderek sanayile?en, sanayile?tikçe kirlenen, kirlendikçe ya?am? daha fazla tehdit eden çevremiz, ast?m hastalar? için ciddi bir tehdide dönü?tü. Toplumun yüzde 8’ini tehdit eden ast?mda, ki?iye gereken tedaviler uygulanmad???nda, ciddi sa?l?k sorunlar? ile kar??la??ld???na dikkat çeken Anadolu Sa?l?k Merkezi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Dr. Esra Sönmez Duman, hastal?kla ilgili do?ru bildi?imiz yanl??lar? anlatt?.

555737_detay

Sürekli ilaç kullanmal? m??

ATAKLARLA seyreden kronik bir hava yolu hastal??? olan ast?m?n tedavisinde hastal???n kontrolünde, hastan?n semptomsuz olmas?n? sa?lamak ve atak say?s?n? azaltmak gerekiyor. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen ast?m, ilerleyerek
hava yollar?nda kal?c? daralmaya neden olabiliyor. ?laçlar?n doktor kontrolünde kullan?lmas? ve belirli aral?klarla yap?lan kontrollerde ihtiyaç duyulan en dü?ük ilaç dozu ile ast?mda kontrolün sa?lanmas?na dikkat edilmesi gerekiyor.

Hamilelere zararl? m??

GEBEL?KTE ast?m ilaçlar? güvenle kullan?l?yor ve bebe?e zarar vermiyor. Bebe?e zarar verenin ilaç kullan?m? de?il ast?m hastas? olan bir gebenin ilaçlar?n? kullanmayarak atak geçirmesi ve bebe?in oksijenlenmesinin bozulmas? oldu?u belirtiliyor.

Ast?m hastas? spor yapar m??

KONTROL alt?ndaki ast?m, ki?ide belirtilere neden olmuyor. Bu nedenle ast?ml? ki?ilerde spor için k?s?tlama önerilmiyor. Fakat egzersizle tetiklenen bir alt ast?m grubunda bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ki?ilerin aktivite öncesinde doktor onay?yla ilaç kullanmalar? ve kontrollü egzersiz yapmalar? öneriliyor (Örne?in ast?ml? bir atletin
maraton öncesi ilac?n? kullanmas?, klorla tetiklenen ast?m? olan bir yüzücünün havuza
girmeden ilaç almas? vb.)

?laçlar? ba??ml?l?k yapar m??

HAYIR, ast?m ilaçlar?n?n ba??ml?l?k yap?c? etkisi bulunmuyor. Ast?m, kronik bir hastal?k oldu?u için, tedavide etkili olan ilaçlar?n uzun süre kullan?m?na ihtiyaç duyuluyor. ?laçlarda yap?lacak doz de?i?ikli?i veya kesilme karar?n?n ise doktora b?rak?lmas? gerekiyor

Ast?m?n a??s? var m??

ASTIM hastal???n?n de?il, “alerji”nin a??s? bulunuyor. Alerji a??lar?, ancak belli ya? grubunda ve az say?da alerjene kar?? alerjisi olan hastalara uygulan?yor. A?? uygulama karar? bir alerji uzman? taraf?ndan verilebiliyor. Alerjik ast?ml?larda sadece a?? tedavisi yeterli olmuyor ve öncelikle ki?inin ast?m?n?n tedavi edilmesi gerekiyor.

Tedavide kullan?lan kortizon zararl? m??

ASTIM kontrolünde toz veya sprey ?eklinde kullan?lan dü?ük dozlardaki kortizonun büyük
bölümü bron? duvar? düzeyinde kal?yor. Bu nedenle toplumda korkulan sistemik kortizon kullan?m?n?n yan etkileri ast?m ilaçlar?nda görülmüyor. ?iddetli ataklarda damar yolundan veya a??zdan k?sa süreli kortizon kullan?m?, hayat kurtar?c? oluyor ve k?sa süreli kullan?mlarda önemli yan etkiler beklenmiyor.

Bir ast?ml? bunlar? asla yapmamal??

-Sigara içmemeli.
-Hava kirlili?i olan ya?am ortamlar?nda bulunmamal?.
-Alerjisi oldu?unu bildi?i alerjenlerden uzak durmal?.
-Parfümlü sabun, ?ampuan veya losyon kullanmaktan kaç?nmal? ve tütsülerden uzak olmal?.
-Ast?ml? ki?inin yatak odas?nda toz tutacak hal? ve kilimler kald?r?lmal?, tüylü koltuk, yast?k kullan?lmamal?.
-Havan?n temiz ve taze tutulmas? için ev s?kça havaland?r?lmal?.
-Hasta ast?m ilaçlar?n? kendi karar?yla kesmemeli

Dr. Esra Sönmez Duman – Astım Tedavisi Rehberi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.