KAPLICA VE TERMAL TEDAVİ REHBERİ

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Her y?l pek çok ki?i, genelikle herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden, e?ten, dosttan ald??? önerilerle kapl?caya gidiyor. Oysa, doktor taraf?ndan önerilmemi?se ve tesiste doktor kontrolü yoksa kapl?ca tedavisi yap?lmamal?.

?stanbul T?p Fakültesi T?bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dal? ö?retim üyesi Prof. Dr. Zeki Karagülle ile Dr. Mahmut Do?an’?n yazd??? Türkiye Kapl?ca ve Talasso Terapi Rehberi adl? kitapta yeralan bilgilere göre, kapl?ca seçimi yap?l?rken, hastan?n rahats?zl??? ve ?ikayetleri gözönü al?nmal?. Önerilen ya belirli bir mineralli su kürü veya ?ifal? çamur tedavisi olacakt?r. Kapl?ca kürü düzenlenirken ki?inin ya?ad??? iklim ile seçilen kapl?ca yöresinin iklimi aras?ndaki farklara dikkat etmekte yarar var. Böylece hasta, seçilen kapl?can?n iklimine ba?l? geli?ebilecek sorunlardan uzak tutulabilir. Örne?in dola??m bozukluklar?nda, yaz aylar?nda yüksek nemli bölgelerdeki kapl?calar zararl? etki yapabilirler.

Kapl?ca doktoruna, sizi gönderen doktorun yazaca?? son durumunuzla ilgili raporu, yap?lan tedavileri, en son laboratuvar sonuçlar?n? da gösterin. Doktor size bir kür program? düzenleyecektir. Bir kapl?ca küründe balneoterapi ve di?er tedaviler hastal???n?za ve kapl?can?n özgün tedavi kaynaklar?na göre düzenlenir.

Kapl?ca tedavisinin yararlar?n? etkileyen baz? faktörler var: Ortam de?i?imi, iklimsel özellikler, plasebo (yalanc? ilaç) etkisi, günlük ya?am?n düzenli olmas?, olumsuz çevresel etkenlerin bulunmamas?, destek yöntemler gibi. Bunlardan da önemlisi, hangi durumlarda kapl?ca tedavisinin yararl? olabilece?inin bilinmesi. Özetle, iyi ve do?ru seçimin yap?lmas?.

Kapl?ca kürleri, müzmin hastal?klar?n tedavisi yan?nda, koruyucu ve rehabilite edici özellikleri nedeniyle i?e yarar. Hastal?klar?n alevlendi?i dönemlerde kapl?ca tedavisi uygun de?il. Ancak ki?i ya?am?n?n büyük bölümü veya tümünde ast?m, ?eker, romatizmal hastal?klarla ya?ayacaksa dönem dönem y?lda 1-2 kez- kapl?ca kürüne gidebilir. Bu kürlerin hastalar?n ya?am kalitesini art?rd??? biliniyor. Di?er avantajlar? ise ?unlar: Ki?i günlük i? ve aile ya?ant?s?n?n yaratt??? fiziksel ve ruhsal streslerden, ya?ad??? ortamda hastal???n? kötüle?tiren faktörlerden uzakla??r, kapl?ca yöresinin ve ikliminin olumlu ve yararl? etkilerinden yararlan?r, diyet, egzersiz, uyku, dinlenme gibi günlük ya?am?nda s?k?nt? çekti?i al??kanl?klar?n? düzene sokabilir, günlük i? ve aile ya?ant?s?n? aktif sürdürebilmek için rehabilitasyon çal??mas? yap?labilir.
KAYNAK:http://hurriyet.com.tr

KAPLICA VE TERMAL TEDAVİ REHBERİ adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.