Countractubex Kullananlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Haricen kullan?ma uygun olan Contractubex Jel vücuyya olu?an çe?itli yara, yan?k, kesik gibi durumlarda doku tedavisini sa?lamak ve izlerin olu?umunu azaltmak için reçete edilen bir ilaçt?r. Etkili sonuç vermesi nedeniyle yayg?n olarak kullan?lan Contractubex Jel, sadece harici kullan?m için uygundur. Ciltteki yara izlerini geçirmekte çok etkili olan Contractubex, yan?k, ka??nmaktan dolay? tahri?, t?rnak izlerini de düzeltici etki gösterir.

contractubex kullananlar

3 farkl? etken madde içeren jel, bu nedenle; hasarl? cilt bölgesindeki sa?l?kl? hücrelerin yenilenmesinde yard?mc? olur. ?ltihaplanmalar? azaltan, cilt dokusundaki hücrelerinin canlanmas?n? sa?layan Contractubex, ameliyatlardan sonra, yan?k veya kazalardan sonra, hareket etmeyi zorla?t?ran, görüntü aç?s?ndan rahats?z izlerin geçmesini kolayla?t?r?r. Contractubex Jel doktor taraf?ndan tavsiye edilmedikçe kullan?lmamal?d?r.

Countractubex Kullananlar?n Yorumlar?

 

-Arkada?lar ben zaman?nda sivilcelerimden çok çektim roaccutane kulland?m 4-5 sene oldu biteli çok ?ükür sadece özel günlerimde 3-4 tane sivilcem ç?k?yor

Ama gel gelelim çukurlar sinirimi bozmaya ba?lad? aynaya bakmak istemiyorum sanki herkes çukurlar?ma bak?yor gibi geliyordu yolunda giden bir ili?kim var erkek arkada??m sorun etmiyor ama ben bu ?ekilde evlenmek istemedi?imi biliyorum

Ne mi yapt?m ?

Her ?eyi denedim ama lazere bir türlü cesaret edemedim yüzüm yansa nas?l gizlerim falan diyordum annem ameliyat oldu karn?ndaki iz için doktor countractubex verdi bende huydur ilaçlar?n prospektüsünü okurum e?er oklüzyon ile uygulan?rsa en az 6 ayl?k bir kullan?mla akne skarlar?na bile iyi geldi?i yaz?yordu birden nas?lsa bir krem denemekte fayda var dedim bu arada beyaz komedonlar?mda da geri dönü? olmaya ba?lam??t? aynen ?unu yapt?m

Aktartan kabak kesesi ald?m haftada bir kere banyoda mutlaka yüzümü bu kese ile keseledim sonuçta kabuk ba?lam?? yaralarda daha çok etki ediyor diye dü?ündüm ve cildime biraz hasar verdim

ard?ndan bactroban %2 lik antibiyotik krem sürdüm sadece komedonlar?n oldu?u yere

sonra keseden dolay? pembele?en akne çukurlar?ma önce bezelye tanesinin yar?s? kadar olan countractubexi bir yana??ma yedirdim masaj yaparak di?er yana??mada ayn? i?lemi yapt?m

Daha sonra ince bir tabaka ?eklinde yanaklar?ma tekrar countractubex sürdüm ve üzerini streç filmle kapatt?m uyudum bunu aksatmadan hep yapt?m

?nan?r m?s?n?z 2,5 ay oldu ve herkes yüzümdeki de?i?ikli?i soruyor o çukurluklar?n derinlikleri o kadar azald? ki cilt tonum bile de?i?ti 3,5 ay daha yap?p k???n 3 seans kimyasal peeling yapt?r?rsam kesinlikle bebek gibi bir cildim olaca??na inan?yorum
HERKESE ÖNER?R?M
Kaynak-Kad?nlar Kulubü

Countractubex Kullananlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.