Uzman Tuğçe Aytulu – Şişmanlığın Getirdiği Tıbbi Zorluklar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Zayıflama 

Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Tu?çe Aytulu konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Tüm dünyada oldu?u gibi ülkemizde de obezitenin görülme s?kl?kl??? artmaktad?r. ?i?manl???n getirdi?i t?bbi zorluklara ek olarak diyet ve egzersiz yapman?n zorluklar? da dü?ünüldü?ünde zay?flamak için reçetesiz sat?lan besin desteklerinin kullan?m?na olan talep de artm??t?r.Bu durumda baz? ki?ilerde besin deste?i kullan?larak sanki ya?am tarz? de?i?iklikleri yapmaya gerek olmayaca?? inanc? do?maktad?r.Bu yüzden baz? besin destekleri “sihirli formüller” olarak görülebilmektedir.

Besin desteklerinin popüleritesindeki bir sebep de “do?al” olan?n “güvenli” oldu?u inanc?d?r.Bu inanç genel olarak bir çok toplumda yayg?nd?r.Oysa ki bu ürünlerin de belirli kullan?m ?ekli ve belirli dozlar? olmal?d?r.Bununla beraber bir çok ilac?n da bitki kökenli oldu?unu ama ayn? zamanda yan etkileri olabilece?ini dü?ünürsek do?al olan?n her zaman güvenli olmayabilece?ini de tahmin etmek zor olmaz.

Besin desteklerinin güvenli?i ve etkinli?i ile ilgili ara?t?rmalara genel olarak bak?ld???nda ne yaz?k ki bu konulardaki verilerin yetersiz oldu?u görülmektedir. Zay?flamak için kullan?lan ço?u besin deste?inin güvenli?ini ve uzun süreli etkilerini gösteren çal??malar yetersizdir.

Sonuç olarak ; zay?flamak için kullan?lan bir çok besin deste?i vard?r ve bunlara gün geçtikçe yenileri eklenecektir.Ancak genel olarak bak?ld???nda ço?u besin deste?i için yap?lm?? uzun süreli kullan?mda etkinli?i ve güvenli?i gösteren çal??ma say?s? son derece k?s?tl?d?r.Bunun yan?nda bu destekler kullan?l?rken mutlaka hekime ve diyetisyene dan???lmal?d?r.Yarar ve zararlar? iyi de?erlendirmeli , kullan?lan di?er ilaçlarla olabilecek etkile?imleri ve olabilecek yan etkileri konusunda mutlaka bilgi sahibi olunmal?d?r.

Uzman Tuğçe Aytulu – Şişmanlığın Getirdiği Tıbbi Zorluklar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.