Yasmin Kullananlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Do?um kontrol yöntemleri aras?nda, bayanlar taraf?ndan en çok tercih edilen yöntem ?üphesiz ki do?um kontrol haplar?d?r. Di?er yöntemler gibi do?um kontrol haplar? da %100 koruma sa?lam?yor. Bu tarz ilaçlar?n hormon içerdi?ini de unutmamak gerekiyor.

Yasmin do?um kontrol hap? bayanlar taraf?ndan büyük ilgi görüyor. Ki?iden ki?iye göre etkileri de?i?se de, di?er do?um kontrol haplar?na nazaran daha az etki b?rakt???n? söyleyebiliriz.

Yasmin nas?l kullan?l?r?

Yasmin paketin üstünde gösterildi?i yönde, her gün yakla??k ayn? zamanda bir miktar suyla birlikte al?n?z. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir tablet al?n?z. Her bir sonraki pakete 7 günlük, s?kl?kla çekilme kanamas?n?n izlendi?i, tablet al?nmayan dönemi takiben geçiniz. Bu kanama genellikle son tabletnin al?nmas?n? takiben 2 – 3. gün ba?lar ve bir sonraki pakete ba?land???nda kesilmemi? olabilir.

Yasmin kullananlar

Yasmin Kullananlar

diane 35 facias?ndan sonra (bkz: #3300994) transfer oldu?um yeni do?um kontrol hap?. kilo ald?rm?yor; hatta bi rivayete göre zay?flamay? kolayla?t?r?yormu?.

Kaynak-Ek?i

killanma, kilo alma gibi yan etkileri olmayan, cok hafif bir mide bulantisi yaratabilen [bazi bazi, bazi bunyelerde]dogum kontrolu, adet duzenini duzene sokma ve adet sancisindan arinma icin super bir urun. [kullanmadan once mutlaka doktorunuza danisiniz]

Kaynak-Ek?i

kalp hastal??? olan bayanlara önerilen do?um kontrol hap?d?r.vücuttaki su seviyesini azaltarak, kad?nlar?n oldu?undan zay?f görünmesini sa?layacak diyerek piyasaya ç?km??t?r. yan etkilerinin az olmas? aç?s?ndan di?er haplara on basar.

Kaynak-Ek?i

ki?iye fiziksel ve ruhsal olarak kal?c? pms sendromlar? ya?atan; yine de türünün en iyisi olan do?um kontrol hap?..

Kaynak-Ek?i

bazen yan etkilerinin kaybolmas? alt? ay? bulmaktad?r, bu nedenle bu hapa ba?layanlar biraz sab?rl? olmal?d?r. eninde sonunda, vücut al???nca kullanan ki?ide bu hapa yönelik b?kk?nl?k duygusu yerine hayranl??a b?rakacakt?r.

Kaynak-Ek?i Sözlük

anlad???m kadar?yla ki?iden ki?iye farkl? etki gösteren, baz? metabolizmik hormonal bozukluklar için de kullan?lan, vücuttaki suyu ve tuzu atarak ?i?kinli?i önleyen yani kilo ald?rmayan do?um kontrol hap?.

Kaynak-Ek?i Sözlük

di?er do?um kontol ad? alt?ndaki haplara göre kilo ald?rmayan ve i?tah kesen,pcos durumunda ve gebelik istenmedi?inde,adetin ilk gününden itibaren 21 günlük süreyle kullan?lan bir hormon hap?d?r.

Kaynak-Uluda? Sözlük

adet düzensizli?i sebebiyle al?p,hiçbir yan etkisini görmedi?im ilaçt?r. gö?üsleri büyütmek gibi olumlu bir yan?n? da söylemeden edemeyece?im.

Kaynak-Uluda? Sözlük

kullan?lan ilk aylarda bir kaç ufak yan etkiye sahip olsa da, ki genelde bu (bkz: kusma) olur.
ilerleyen dönemde adet düzenleyici etkisinin yan?nda yan etkisi yok denecek kadar azd?r. belirtti?im gibi adaptasyon sürecinde kusma olmas? muhtemel.

Kaynak-Uluda? Sözlük

Yasmin Kullananlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.