Comtan 200 mg uyarıları ve önlemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Comtan 200 mg uyarıları ve önlemleri:

Parkinson hastalarında ağır diskinezilere veya Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)?e sekonder rabdomiyoliz nadiren gözlenmiştir ancak entakapon tedavisi sırasında bildirilmemiştir.

Rabdomiyoliz ve hipertermiyi de kapsayan NMS, motor semptomlar (rijidite, miyoklonus, tremor), mental durum değişiklikleri (örn. ajitasyon, konfüzyon, koma), hipertermi, otonomik disfonksiyon (taşikardi, labil kan basıncı) ve serum kreatinin fosfokinaz (CPK) da rabdomiyoliz sonucu olabilen artışla karakterizedir. Her bir olguda, bu belirti ve/veya bulguların bazıları ortaya çıkabilir. Entakaponun ani kesildiği kontrollü çalışmalarda, ne NMS ne de rabdomiyolizin entakapon tedavisi ile bağlantılı olduğu bildirilmemiştir.

Ancak, nadir de olsa parkinsonlu hastalarda diğer dopaminerjik ilaçların ani kesilmesi ile NMS?unun bildirilmiş olması nedeni ile doktorlar entakapon tedavisini keserken dikkatli olmalıdır. Gerekli olduğu takdirde, ilaç yavaş yavaş bırakılmalıdır ve entakaponun yavaş kesiliyor olmasına rağmen bulgu ve/veya belirtiler görülürse, levodopa dozunun artırılması gerekebilir. Entakapon etki mekanizmasından dolayı, katekol grubu içeren ilaçların metabolizmasını engelleyebilir ve bu ilaçların etkilerini güçlendirebilir.

Bu nedenle entakapon; rimiterol, izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfametildopa ve apomorfin gibi, katekol-O-metil transferaz (COMT) enzimi tarafından metabolize edilen ilaçlarla tedavi edilmekte olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır (Bkz. ?İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler?).

Entakapon her zaman, levodopa tedavisine yardımcı olarak verilir. Bu nedenle levodopa tedavisi için geçerli olan önlemler, entakapon tedavisi sırasında da göz önünde bulundurulmalıdır. Entakapon, standart levodopa/benserazid preparatlarından levodopanın biyoyararlanımını standart levodopa/karbidopa preparatlarına göre %5-10 kat daha fazla artırır. Bunun sonucu olarak entakapon levodopa/benserazid preparatlarına eklendiğinde istenmeyen dopaminerjik etkilerle daha sık karşılaşılabilir (Bkz. ?Yan Etkiler/Advers Etkiler?).

Levodopa ile ilişkili dopaminerjik advers etkileri azaltmak için entakapon tedavisine başlandıktan sonraki ilk günler ve ilk haftalarda, hastanın klinik durumuna göre sık sık levodopa dozunun ayarlanması gerekir (Bkz. ?Kullanım Şekli ve Dozu? ve ?Yan Etkiler/Advers Etkiler?). Entakapon levodopanın indüklediği ortostatik hipotansiyonu ağırlaştırabilir. Entakapon ortostatik hipotansiyona sebep olabilen diğer ilaçları almakta olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Klinik çalışmalarda, entakapon ve dopamin agonistleri (bromokriptin gibi), selegilin veya amantadin alan hastalar bu kombinasyonla birlikte plasebo alanlarla karşılaştırıldığında diskinezi gibi istenmeyen dopaminerjik etkiler daha sık görülmüştür. Entakapon tedavisine başlandığında diğer antiparkinson ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Entakaponun gebe kadınlarda kullanılmasıyla ilgili deneyim mevcut olmadığından, bu ilacın gebelik sırasında kullanılması önerilmez .

Entakaponun bebeklerdeki güvenliliği bilinmemektedir. Entakapon tedavisi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidirler (Bkz. ?Kontrendikasyonları?). Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri: Comtan, levodopa ile birlikte sersemlik hissi ve semptomatik ortostatizme neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Comtan 200 mg uyarıları ve önlemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.