Alphagan göz damlasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Kısıtlamalar
Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendirilebilir.

Glokomda, alfa adrenerjik agonist.

Dozaj
Günde 2 kez 1 damla.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. 

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık. MAO inhibitörü kullanan hastalarda da kontrendikedir.

Etkileşim
SSS depresanları, trisiklik antidepresanlar, antihipertansifler, kardiak glikozidler.

Yan etkiler
gözde hiperemi, kaşıntı, batma, sulanma. 

ENDİKASYONLARI:
Alphagan primer açık açılı glokomda veya oküler hipertansiyonda giz içi basıncının düşürmek için, topikal beta-adrenoreseptör bloker tedavisini tolere etmeyen ya da tolere edemediği düşünülen hastalarda ve/veya beta adrenoreseptör bloker tedavisi kontrendike olduğunda tek başına kullanılabilir.
Ayrıca GİB (göz içi basıncı) topikal bir beta adrenoreseptör bloker ile yeterince kontrol edilmediğinde ek tedavi olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Alphagan® bileşimindeki maddelerden herhangi birine karış aşırı duyarlılığı olanlarda, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü kullananlarda ve bazı antidepresanları (trisiklik antidepresanlar ve miaserin gibi) alanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Ağır ve stabil olamayan ve kontrol edilmeyen kardiyovasküler hastalığı olanlarda; depresyon, serebral veya koroner yetmezlik, Raynaud fenomeni, ortostatik hipotansiyon veya tromboangiitis obliterans olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bazı hastalarda Alphagan® ile alerjik reaksiyon görülebilir; alerjik reaksiyonlar gözlenirse Alphagan® tedavisi kesilmelidir.

Alphagan® karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan bu hastaların tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır.

Yumuşak kontakt lensler prezervan madde bezalkonyum klorürü absorblayabilir; yumuşak kontakt lens (hidrofilik) kullanan hastalar Alphagan® damlattıktan sonra lenslerini takmak için en az 15 dakika beklemelidir.

Konjenital glokom tedavisinin bir bölümü olarak Alphagan uygulanan bazı yenidoğanlarda brimonidin doz aşımı ile ilgili semptomlar bildirilmiştir.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte güvenli kullanımı bilinmediğinden, yalnızca fetus üzerindeki risk/yarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Brimonidin’in anne sütüne geçişi bilinmediğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi: Alphagan® araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde yorgunluk ve/veya halsizliğe neden olabilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
En sık olarak bildirilen oküler advers etkiler gözde kızarıklık, yanma/batma, bulanık görme, yabancı cisim hissi, konjunktivada foliküller, oküler alerjik reaksiyon ve oküler kaşıntıdır. Oküler alerjik reaksiyonlar, ilaç kesildikten sonra ortadan kaybolmaktadır. Nadiren bildirilen oküler yan etkiler; korneal erozyon/batma, fotofobi, göz kapağında kızarıklık, oküler ağrı, göz kuruluğu, gözyaşı salgısında artma, göz kapağı ve konjunktivada ödem, blefarit, konjunktivada beyazlaşma, oküler iritasyon, görme bozukluğu, konjunktival akıntı ve konjunktivittir.

En sık bildirilen sistemik etkiler ağız kuruluğu baş ağrısı, yorgunluk/halsizliktir. Bazı olgularda üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, baş dönmesi, asteni ve anormal tat duyusu bildirilmiştir. Nadiren bildirilen sistemik etkiler depresyon, sistemik alerjik reaksiyon, nazal kuruluk ve çarpıntıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Santral sinir sistemi depresanları ile (alkol, barbitüratlar, opiatlar, sedatifler veya anestezikler) aditif ya da potansiyelize edici bir etki göz önünde bulundurulmalıdır. Dolaşımdaki aminlerin metabolizmasını ve alınışlarını etkileyen ilaçlar (örneğin; klorpromazin, metilfenidat, rezerpin) kullananlarda dikkatli olunmalıdır.
Alphagan® uygulamasından sonra, bazı hastalarda klinik olarak anlamlı olmayan kan basıncı düşüşü belirlenmiştir. Dolayısıyla, Alphagan® ile birlikte antihipertansif ve/veya kardiyak glikozidler gibi ilaçlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Alfa-adrenerjik agonistler ile veya bunların etkileri ile etkileşecek (örneğin; izoprenalin, prazosin) sistemik bir ilaç başlanacaksa dikkatli
olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Önerilen Alphagan® dozu; etkilenen göze 12 saat arayla günde 2 kez 1 damladır. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. Birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, ilaçlar 5-15 dakika arayla uygulanmalıdır.
Eğer bir dozun alınması unutulursa, hatırlanır hatırlanmaz uygulanmalıdır. Ancak bir sonraki dozun uygulanmasına çok yakın bir zamanda hatırlandıysa, atlanan doz tamamen göz ardı edilip normal rutin uygulama izlenmelidir. 
Alphagan®ın çocuklarda etkinliği ve güvenirliği bilinmemektedir. 

Göz damlası uygulanmadan önce daima eller yıkanmalıdır. Damla aşğıdaki şekilde uygulanmalıdır:

Baş arkaya doğru eğilerek tavana doğru bakılır.
Alt gözkapağı küçük bir cep oluşturacak şekilde aşağıya doğru hafifçe çekilir.
Şişenin üst kısmı göze bir damlanın damlaması için sıkılır.
Alt gözkapağı serbest bırakılıp kapanır ve fazla ilacın dışarı akması sağlanır.
Damlalığın ucu göze temas ettirilmemelidir. ullandıktan sonra kapak tekrar sıkıca kapatılmalıdır. Şişede kalan solüsyon ilk açıldıktan sonra 4 haftada kullanılmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Konjenital glokom tedavisinin bir bölümü olara Alphagan uygulanan bazı yeni doğanlarda brimonidin doz aşımı ile ilgili semptomlar bildirilmiştir. Alphagan® ile bildirilmiş olan sistemik etkilerde (ağız kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, baş dönmesi, asteni, anormal tat duyusu, depresyon, alerjik reaksiyon, nazal kuruluk, çarpıntı) şiddetlenme oluşabilir. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, solunum yolu açık tutulmalıdır.

Alphagan göz damlasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.