Aile Hekimliği İlgili Yönetmelik Değişikliği

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Aile hekimli?ine geçen hekimler ile aile sa?l??? elemanlar?, sözle?melerinin sona ermesi durumunda sözle?me imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaks?z?n atanabilecekler.

’’Sa?l?k Bakanl??? Ta?ra Te?kilat? Yatak ve Kadro Standartlar? Yönetmeli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik’’ Resmi Gazete’nin bugünkü say?s?nda yay?mland?.

995120100430031511390

Bakanl???n yönetmelik de?i?ikli?ine göre, aile hekimi veya aile sa?l??? eleman? olarak sözle?me imzalayan personelin kadrolar?, 5258 say?l? Aile Hekimli?i Pilot Uygulamas? Hakk?nda Kanunda belirtilen haklar? sakl? kalma kayd?yla, sözle?me imzalad?klar? aile hekimli?i biriminin bulundu?u aile sa?l??? merkezine aktar?lacak.

Aile hekimli?ine geçen hekimler ile aile sa?l??? elemanlar?, herhangi bir nedenle sözle?melerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözle?me imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaks?z?n atanacaklar.

Hastanelerin nüfusa göre grupland?r?ld??? yönetmelik de?i?ikli?inde, toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren hastaneler EI Grubu ?lçe Hastanesi, toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin aras?nda olan ilçe veya yerle?im birimlerinde faaliyet gösteren hastaneler EII Grubu ?lçe Hastanesi, toplam nüfusu 9 bine kadar olan ilçe veya yerle?im birimlerinde faaliyet gösteren hastaneler EIII Grubu ?lçe Hastanesi olarak adland?r?ld?.

-BAZI HASTANE VE MERKEZLER?N KADROLARINDA DE????KL?K-

Yönetmelikle E?itim Ara?t?rma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin baz? kadrolar?nda da de?i?iklikler gerçekle?tirildi.

Buna göre, Kök Hücre Koordinasyon Merkezleri’nde bilgisayar alan?nda bir tekniker istihdam edilecek. De?i?iklikle, merkezlerdeki hastane müdürünün Sa?l?k ?daresi Yüksek Okulu veya temel e?itimi idare, iktisat ve i?letmecilik olan dört y?ll?k yüksek okul veya fakülte mezunlar?ndan tercihen sa?l?k kurumlar? i?letmecili?i konusunda yüksek lisans veya doktora yapm?? olmas?, hastane müdür yard?mc?s?n?n en az lisans mezunu olaca??na ili?kin hükümler ise kald?r?ld?.

Di? Tedavi ve Protez Merkezleri’ndeki kadro standartlar? da yeniden belirlendi. Bu merkezlerden ünite say?s? 1-9 aras?ndaki merkezler, 1-5 ve 6-9 ünite say?l? gruplara ayr?ld?. Merkezlerin genel kadro say?s?nda da art?? gerçekle?tirildi.

Aile Hekimliği İlgili Yönetmelik Değişikliği adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.