Aile Hekimliği Hakkında Sorular ve Cevaplar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiye’de 62 ilde uygulanan Aile Hekimli?i, ?stanbul’da da bugünden itibaren uygulanmaya ba?lan?yor. Nüfus olarak 13 milyon civar?nda bulunan ?stanbul’un bu uygulamaya ayak uydurup uyduramayaca?? tart???l?rken, “Aile hekimli?i bu ?ehirde nas?l i?leyecek? Aksakl?klar olacak m??” sorusunun yan?t? da ister istemez merak ediliyor. Sa?l?k Bakan? Recep Akda?’?n da “Ba?lang?çta ufak tefek aksakl?klar ya?anabilir” aç?klamas?yla vatanda?lar?n akl?ndaki “Bundan sonra ne olacak?” ku?kular? a??r bas?yor.

img296

Yetkililerin verdi?i görü?lere göre, aile hekimli?i ?stanbul için uygun bir sistem. ?lerleyen a?amalarda randevulu hale getirilecek olan uygulama hastalar?n hastanelerde bekleme süresini de azaltacak gibi görünüyor.

TAB?PLER ODASI AÇIKLAMASI KAFALARI KARI?TIRDI

?stanbul Tabipler Odas?, ?stanbul’un Aile Hekimli?i uygulamas?na geçmesiyle sa?l?kta ortaya ç?kacak kaos ortam?ndan Sa?l?k Bakanl???’n?n sorumlu tutulaca??n? söyledi.

Hekimli?i uygulamas?n?n sa?l?kta çe?itli sorunlara neden olaca??n? belirten ?stanbul Tabipler Odas?, ?stanbul’un Aile Hekimli?i uygulamas?na geçmesi için yeterli alt yap?ya sahip olmad???n ifade ederek, tepki gösterdi.

img297

Tepkisinin yaz?l? aç?klamayla kamuoyuna duyuran ?stanbul Tabipler Odas?’n?n aç?klamas? ?öyle: “Bütün yurtta?lar?m?z? bugünden uyar?yoruz, 1 Kas?m 2010 günü ve sonras? sa?l?kta olu?acak kaos ortam?, sa?l?k hizmetlerinde meydana gelecek aksamalar ve ya?anacak bütün olumsuzluklar?n sorumlusu hekimler de?il, ?stanbul’da gerekli altyap? ve uygun ko?ullar?n haz?rlamadan, bütün uyar?lara ra?men aile hekimli?i uygulamas?n? ba?latmakta ?srar eden Sa?l?k Bakanl???’n?nd?r.”

SORULARINIZIN YANITLARI

Hepimizin ?imdilik bildi?i uygulaman?n sosyal güvencesi olsun olmas?n herkes için ücretsiz biçimde verilmesi. Ancak yine de sorular tükenmiyor. Bunun üzerine sizin sordu?unuz sorular?, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Hamza Gemici’ye biz yönelttik; o da yan?tlad?. ??te Per?embe gününden beri yollad???n?z sorular?n yan?tlar?:

O?lum 18 ya? alt? sigortas?nda. Geçen hafta Pa?abahçe Devlet Hastanesi’ne muayene olmu?tu. Doktor bron?it tedavisi vermi?ti ve “10 gün sonra kontrole gelmeli” demi?ti. Aile hekimli?i uygulamas?na geçiyoruz. O?lumu o hastaneye mi yoksa aile hekimine mi götürece?iz? / Fuat Y?ld?z

Hamza Gemici: Tedaviyi takip eden doktora gitmeye devam edebilirsiniz. Ancak tedaviyle ilgili bilgileri aile hekiminize aktarman?z sa?l?k aç?s?ndan uygun olacakt?r.

Aile hekimine muayene olmadan özel hastaneye gidemeyecek miyiz? Özel hastaneler sevksiz SGK’l? hasta kabul etmeyecek mi? Aile hekimine ba?vurmadan özel hastaneye gidersek ücretli statüsünde mi olaca??z? / Ceylan Yi?it

Hamza Gemici: Aile hekiminize ba?vurmadan da özel bir hastaneye gidebilirsiniz. Özel hastanelerin sevksiz SGK’l? hasta kabul edili? edilmeyece?i ise önümüzdeki dönemler için dü?ünüliyor. Bununla ilgili alt yap? çal??malar? henüz tamamlanmad?. Bu uygulamada herhangi bir sevk sürecine uyma zorunlulu?u ise yok.

img298

ADRES DE????KL??? OLANLAR VE A?LE HEK?M? FARKLI B?R SEMTTE GÖZÜKENLER NE YAPACAK?

– Aile hekimim Ba?ak?ehir’de gözüküyor. Ama ben Güngören’e ta??nd?m. Bu durumda aile hekimimi nas?l düzeltebilirim?/ Nurhan Abdullaho?lu

– Adres de?i?ikli?i olanlar ne olacak? Mesela ben 3 ay önce Avc?lar’a ta??nd?m ve aile hekimim Üsküdar’da görünüyor? Ne yapmal?y?m? / Haluk Ümit Ekici

– Doktorum eski oturdu?um semtte görünüyor. Ne yapaca??m? / Ömer Cengiz

– Aile Hekimli?i ile ilgili bir sorum olacakt?. Ben ta??nm?? olmama ra?men aile hekimli?imin yeri eski oturdu?um yerde gözüküyor. Naklimi de alm??t?m. Bunun için ne yapabilirim?/ Ebru Altunta?

– ?kamet etti?imiz eve çok yak?n bir sa?l?k oca?? varken, iki toplu ta??ma arac? de?i?tirerek ula?abilece?imiz bir aile hekimine ba?lanm???m. Ne yapabilirim? Nereye ba?vurmal?y?m?/ Mustafa O?uz

– ?kamet etti?im yerde 2 adet sa?l?k oca?? var. Sa?l?k bakanl???n?n belirledi?i sa?l?k oca??na de?il de, di?er sal?k oca??ndaki doktorlardan birine kay?t yapt?rmak mümkün müdür acaba?/ Cihan Sö?üt

– ?l Sa?l?k Müdürlü?ü’nün http://bbskbs.istanbulsaglik.gov.tr/ahkim/ web linkinde T.C. numaramla arama yapt???mda aile hekimim olarak So?anl?k’ta bulunan So?anl?k ASM doktoru ç?kmakta ve ayr?ca oturdu?um yerle bu ASM’nin hiçbir ilgisi ve yak?nl??? bulunmamaktad?r. Ne yapmal?y?m?

Hamza Gemici: Vatanda?lar adres de?i?ikli?i ya?am??larsa ?u anda oturdu?u bölgelerde bulunan Aile Sa?l?k Merkezler’indeki hekimlere ba?vurabilirler. Ayr?ca vatanda?lar, ?stanbul’un neresinde oturursa otursun yine istedi?i yerdeki merkeze gidip, istedi?i hekimi seçebilir. Sistem dahilinde üç ayl?k periyotlarla aile hekiminizi de de?i?tirebilirsiniz. Adres de?i?ikli?i ya?ayan vatanda?lar?m?z bu uygulamada hiçbir sorun ya?amayacaklar.

A?LE HEK?M?NE G?TMEDEN HASTANETE G?D?LEB?L?R M??

Okuyucular?m?z?n ço?unlu?unun sordu?u soru da üstte att???m?z ba?l?k üzerine. Ço?u ki?i aile hekimine gitmeden özel bir hastaneye ba?vurulup ba?vurulamayaca??n? merak ediyor.

Hasta olan bir ki?inin aile hekimli?ine ba?vurmadan direkt hastanede muayene olabilme imkan? hala mevcut mudur? Yoksa önce aile hekimli?ine mi ba?vurmas? gerekir?/ ?hsan Ceylan

Hamza Gemici: Elbette ki mevcuttur. Vatanda?lar aile hekimine de gitmeden ba?ka hastanelere ba?vurabilirler.

Acaba hastaneye gitmek istedi?imizde ve rahats?zland???m?zda sadece aile hekimine mi gitmek zorunday?z? Aile hekimi d???nda ba?ka bir doktora muayene olmak gibi bir durum var m?? Hastanelerden internetten randevu alma uygulamas? devam edecek mi? / Cihan Güne?

Hamza Gemici: Böyle bir zorunluluk yok. Aile hekimi d???nda ba?ka bir doktora da ba?vurulabilir. Ama ba?ka doktora gitti?inizde, o doktorun aile hekiminizi hastal???n?z konusunda bilgilendirmesi; aile hekiminizin de sizinle ilgili bilgileri gitti?iniz farkl? doktora aktarmas? daha sa?l?kl? olacakt?r.

RANDEVU MU GEREK?YOR?

Hekim muayenesinden faydalanmak için randevu almak gerekiyor mu? Bir hekim günde en fazla kaç hastaya bakacak? Bununla ilgili bir üst ya da alt s?n?r var m??

Hamza Gemici: ?imdilik randevuya gerek yok. Hekimlerimizin çal??ma saatleri sabah 08:00 ile 12:00 aras?nda, ö?len ise 13:00 ile 17:00 aras?nda olacak. Vatanda?lar kendilerine uygun saatlerde hekimlerine u?rayabilirler. Dengeli bir biçimde uygun saatlerde aile hekimlerine ba?vururlarsa hizmette bir s?k?nt? olmaz. ?lerleyen a?amalarda da randevuyla sistem ba?layacak. Bunun da çal??malar? tamamlanmak üzere.

YA HEK?M TAT?LE ÇIKARSA..

Benim hekimim tatile ç?karsa ya da tayini ç?karsa nas?l olacak? Sonuçta beni en iyi tan?yan hekim o. Onun yerine gelecek olan hekimle sil ba?tan m? ba?layaca??z? Bunun için bir bilgi deposu kurulacak m?, olu?turulacak m??

Hamza Gemici: Bunun için tüm vatanda?lar?m?za ait veriler hem hekimde hem de Sa?l?k Bakanl???’n?n sisteminde olacak. Hekim de?i?ikli?i olursa vatanda?lar?m?z oturdu?u bölgedeki farkl? bir hekime de gidebilir. Çünkü yeni hekimde de ayn? bilgiler olacak. Hekim de?i?ikli?i konusunda bir s?k?nt? ya?anmayacak. E?er hekiminiz tatile ç?km??sa, ayn? merkezde çal??an ba?ka bir hekim tatil süresinde hizmet verecek.

Aile hekimli?i uygulamas?nda evde muayene hizmeti de verilebilecek mi?

Hamza Gemici: ?u a?amada aile hekimlerinin evde hizmet vermesi çok zor. Evde hizmet, hekimin de?erlendirmesine göre, ki?inin merkeze ula?mas? zorsa, hastal??? el vermiyorsa yap?labilir. Buna hekim karar verecek.

Aile hekimli?i Türkiye’nin sa?l?k sorunlar?n? çözebilecek mi? Nüfusu çok hareketli olan il ve ilçelerde nas?l bir hizmet verilecek. Örne?in k???n nüfusu 5 bin yaz?n 100 bin olan yerlerde çözüm nedir. ?nsanlar kay?tlar?n? her seferinde gitti?i yere mi götürecek?

Hamza Gemici: Bununla ilgili çal??malar sürdürülüyor. Nüfusun yo?unla?t??? dönemde bölgeye hekim takviyesi yap?larak sorun çözülecek.

Ben 28 ya??nday?m i?sizim ve haliyle sigortam yok. Bu durumda muayene ve tahlillerim ücretsiz mi olacak? Hekim taraf?ndan ilaç yaz?l?rsa ilac? al?rken cebimden mi kar??layaca??m? Bu durum nas?l olacak? / Adem Feyzio?lu

Hamza Gemici: Aile hekimli?i uygulamas? ücretsiz. Muayene ve labarotuvar hizmetleri de ücretsiz olacak. Vatanda? hangi sosyal güvenceye mensupsa ona göre ilaçlar al?nabilecek. Sosyal güvencesi olmayan ve 18 ya??n? a?m?? vatanda??n ma?duriyetine göre ilaç al?m? düzenlenebilir. Bunun için vatanda?lar ?l Sa?l?k Müdürlü?ü’ne ba?vurabilir.

3 yorum yapılmış

 1. avatar

  10 ğundür adet timde ğeçikme var hamire olduğumu düsünuyorum bu durum beni çok korkkutoyor daha oncesinden 2 kürttaj ım var esım kesinlik re yeni bir çocuk istemiyor haa diyeceksinizki niye kendinizi korumadınız korunum dogum kontür hapı kullanıyorum bugün test te yaptım durum negatif çiktı ama ben yine de çok korkuyorum su ğebeligieye son veren hap lardan istiyorum nerden burabilim

  sibel karaman12-27 15:49
 2. avatar

  tc kimlik numaranız ile sağlık bakanlığı sitesinden ulaşabilirsiniz aslında neden bulamadınız ki

  melekbaba11-25 17:26
 3. avatar

  netten aile hekimimi buldum ama nerede oldugu yok haritayı tıklayın diyor oda yok açılmıyor ben nerde oldugunu doktorumuzun nasıl bulucamyakınımdaki bütün saglık kuruluşlarınımı gezeyim aile hekimimizi bulmak için siz ne önerirsiniz

  azmiye bulut11-01 20:38

Aile Hekimliği Hakkında Sorular ve Cevaplar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.