Aile Hekimliği Başlıyor Artık

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?stanbul’da 1 Kas?mda ba?layacak aile hekimli?inde çal??mak isteyen kamuda görevli olmayan hekimler, 20 Eylüle kadar ba?vuruda bulunabilecek.

Sa?l?k Bakanl???ndan konuya ili?kin yap?lan aç?klamada, bu y?l sonuna kadar tüm ülkeye yayg?nla?t?r?lmas? planlanan aile hekimli?i uygulamas?na, eylül ay? itibar?yla 62 ilde ba?land??? bildirildi.

551689_detay

Uygulamaya geçilen illerde yakla??k 11 bin 653 aile hekiminin, 3 bin 779 aile sa?l??? merkezinde, 41 milyon 389 bin vatanda?a hizmet verdi?i, bunun da bütün nüfusun yüzde 54’üne tekabül etti?i belirtilen aç?klamada, ’’Daha önce ?zmir, Adana, Bursa ve Ankara gibi büyük illerde uygulamaya geçilen aile hekimli?i, yerle?tirme i?lemleri devam eden ?stanbul’da 1 Kas?m 2010 tarihinde ba?layacakt?r’’ ifadesine yer verildi.

Aile hekimli?ine geçilen illerde yerle?tirme i?lemleri yap?l?rken öncelikle kamuda çal??an hekimlerin istihdam edildi?i, ihtiyac?n bunlardan kar??lanamamas? durumunda ise kamu d???ndaki hekimlerden yerle?tirme i?lemi yap?ld??? belirtilerek, uygulamaya geçilen illerde, 65’i ?zmir’de olmak üzere toplam 78 hekimin bu ?ekilde kamu d???ndan istihdam edildi?i bildirildi.

Aile hekimli?inde görev alan hekimlerin çal??ma ko?ullar? ve özlük haklar? konusunda çok önemli ve olumlu düzenlemeler yap?ld??? ifade edilerek, ?u bilgilere yer verildi:

’’1 Kas?m 2010’da aile hekimli?i Uygulamas?na geçilecek olan ?stanbul’da 3 bin 645 pozisyon için yerle?tirme i?lemleri devam etmektedir. ?lk yerle?tirmeler, temmuz ba??nda kamuda çal??an hekimlerle gerçekle?tirilmi?tir. Bu yerle?tirmede 2 bin 770 hekim sözle?me imzalayarak aile hekimi olmu?tur. ?kinci a?amada ise, geriye kalan 875 pozisyona kamu d???nda çal??an hekimlerin yerle?tirme i?lemleri ile devam edilecektir. Bu yerle?tirme i?lemine ülke genelinde kamu personeli olmayan hekimlerin tamam? ba?vurabilecektir.’’

Aç?klamada, 27 A?ustosta ba?layan müracaatlar?n 20 Eylülde sona erece?i, yerle?tirmelerin 25 Eylülde yap?laca??, ba?vuru için gerekli evrak ve bo? pozisyonlara ait bilgilerin Sa?l?k Bakanl???n?n w w w . s a g l i k . g o v . t r ve ?stanbul ?l Sa?l?k Müdürlü?ünün w w w . i s t a n b u l s a g l i k .g o v . t r adresinden edinilebilece?i kaydedildi.

Aile Hekimliği Başlıyor Artık adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.