Sağlığınıza Faydalı 5 Etkili Egzersiz

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

Düzenli egzersiz yapmak hem sa?l???n?za faydal?d?r, hem de daha formda görünmenize yard?m eder.

Ancak, yo?un i? ve aile ya?am?na sahip olan erkeklerin ?ikâyet ettikleri en yayg?n konulardan biri de egzersiz yapacak zaman bulamamakt?r.

egzersiz

Erkeklerin spor yapmas?n? engelleyen konular a??ld?ktan sonra sonuçlar?n çok iyi olaca?? belirtiliyor. Spor salonuna gitmeden egzersizi i?yerine, eve ve hatta i? gezisine getirebilen yöntemlerle me?gul erkekler de art?k rahatça spor yapabilecek.

1. Sandalyede çökme: En etkili vücut geli?tirme hareketlerinden biridir. Mümkün oldu?unca dik bir ?ekilde sandalyenizin yan?nda ayakta durun ve omuzlar?n?z? gev?etin.

Ayaklar?n?z?n parmaklar?n? ayakkab?ya do?ru yukar? kald?r?n. Bu a??rl???n?z? ayaklar?n?za e?it da??t?rs?n?z.

S?rt?n?z? tamamen dik tutarken, sandalyenin otura??ndan yakla??k 2,5 santimetre kadar yukar? e?ilip kalk?n. 10 saniye sandalyeye oturmadan öylece bekleyin.

Dizlerinizi ayak parmaklar?n?z?n gerisinde tutmay? unutmay?n.

2. Masaya bask?: Bu egzersiz vücudunuzun üst k?sm?n? ve göbe?inizi güçlendirecektir.

Kar?n kaslar?n?z? kullanarak ve vücudunuzu düz bir çizgide tutarken 90 derecelik aç?da dirseklerinizi k?rarak masa üzerinde ??nav hareketi uygulay?n.

Bu ?ekilde kal?rken, resimdeki gibi dizlerinizi de teker teker k?rmay? unutmay?n. Bunu 3-4 kez tekrarlay?n.

3. ?? uçu?u: Ofiste yapabilece?iniz bu egzersiz masan?zda çal???rken tipik olarak dizinizin arkas?ndaki kiri? ve s?rt?n?z?n orta bölgesi gibi alanlar? hedef al?yor.

Mümkün oldu?unca dik durarak ba?l?yorsunuz. Ba??n?z? gergin tutun, omuzlar?n?z geride ve a?a??ya do?ru e?ilerek mükemmel bir duru? olu?turun.

Bir aya??n?z yerdeyken di?erini yere paralel olana kadar kald?r?n. (Okullarda beden e?itimi dersindeki planör hareketi gibi)3 saniye bu ?ekilde kal?n ve ba?lang?ç ?eklinize geri dönün. Bunu 1 dakika süreyle devam ettirin.

4. Zafer: Bu egzersizi dik durmak ve iç karn?n?z? ve önemli postüral kas sistemini harekete geçirmek için kullan?n.

Otururken dik bir ?ekilde oturarak i?e ba?lay?n. Soluk verin, omurgan?z? uzat?n ve vücudunuzu yukar?daki bir ?eyi al?r gibi uzan?r gibi mümkün oldu?unca ileriye do?ru gerin.

5. Yeti?kinlerin hemen hepsi ya?amlar?n?n bir evresinde s?rt?n?n alt bölümlerinde a?r? ya?arlar.

Ofisinizde sandalyede bu basit egzersizi yaparak a?r?l? s?rt?n?z? rahatlatabilirsiniz.

Dik oturarak ba?lay?n. Kalçan?zdan birini kald?r?p koltu?un bir yan?na do?ru e?ilin ve tekrar eski halinize gelin.

Sonra di?er yana do?ru hareketi tekrarlay?n. 30 saniye sa?a ve sola sürekli olarak bunu yap?n.

Sağlığınıza Faydalı 5 Etkili Egzersiz adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.