Oruç Sonrası İçin Faydalı Öneriler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sa?l?k Bakanl???, ramazan ay?nda beslenme ?eklindeki de?i?ikli?e ba?l? yava?layan metabolizman?n fiziksel aktivite ile h?zland?r?lmas?n? önerdi.

Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, bir ayd?r tutulan oruç döneminde beslenme al??kanl?klar?ndaki de?i?iklikler sonucu, bu ki?ilerin metabolizma h?z?n?n yava?lad???n? söyledi.

549624_detay

Bu dönemde, beslenmenin yan? s?ra fiziksel aktivite düzeninin de de?i?ti?ine dikkati çeken Çom, oruç tutan ki?ilerin fazla enerji harcamamak ve iftar vaktinden önce ac?kmamak için daha önce uygulad?klar? egzersiz programlar?n? b?rakt?klar?n? ifade etti. Çom, bu durumun di?er günlerden daha fazla beslenen, ancak hareketsiz kalan ki?ilerde kilo art???na neden oldu?unu belirterek, ’’Böylece bireyler, enerji al?m? ile harcamas? aras?ndaki dengeyi sa?lamakta zorlanmakta ve ?i?manlama e?ilimine girmektedirler’’ uyar?s?nda bulundu.

Ramazan ay? boyunca yava?layan metabolizman?n tekrar düzelebilmesi ve vücut a??rl???n?n dengede tutulabilmesi için bayramdan sonra yeterli ve dengeli beslenilmesine özen gösterilmesi gerekti?ine i?aret eden Çom, ö?ün atlamama, bol su içme gibi sa?l?kl? beslenme ilkelerine uyman?n yan? s?ra düzenli fiziksel aktivite yapmaya da özen gösterilmesi gerekti?ini bildirdi.

-F?Z?KSEL AKT?V?TEN?N YARARLARI-

Çom, fiziksel aktivitelerin, günlük ya?amda kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimine sebep olan, kalp ve solunum h?z?n? artt?ran ve yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler oldu?unu ifade ederek, yürüme, ko?ma, s?çrama, yüzme, bisiklete binme, çömelme kalkma, kol ve bacak hareketleri, ba? ve gövde hareketleri gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir k?sm?n? içeren çe?itli spor dallar?n?n fiziksel aktivite olarak kabul edildi?ini söyledi.

Düzenli fiziksel aktivitenin kas gücünü ve vücut esnekli?ini art?rd???n?, eklem hareketlili?inin korunmas? ve artt?r?lmas?nda yard?mc? oldu?unu, kalp-damar sistemini güçlendirerek kalp krizi geçirme riskini azaltt???n? vurgulayan Çom, ?unlar? kaydetti:

’’Düzenli egzersizle ki?i gerilimini azaltabilir, günlük bask?lardan uzakla?abilir ve zihnini zinde tutabilir.

Olumlu dü?ünerek depresyon ve stresle ba?a ç?kabilme yetene?ini geli?tirir.

Boya uygun vücut a??rl???na ula?maya ve ya? dokusunun azalmas?na yard?mc? olur.

Daha iyi motor koordinasyon sa?lar, çevikli?i art?r?r.

Yüksek kan bas?nc? (hipertansiyon), kalp-damar hastal?klar?, ?i?manl?k (obezite), ?eker hastal??? (diabet), kemik erimesi (osteoporoz), depresyon, bel a?r?s?, kireçlenme (artrit) gibi birçok hastal?ktan korur ya da var olanlar?n ?iddetinin azalmas?na sebep olur.

Beyin-damar hastal?klar? geli?im riskini azalt?r.’’

-’’ASANSÖR YER?NE MERD?VEN KULLANILMALI’’-

Çom, egzersiz yapmak için imkan olmad??? dü?ünüldü?ünde gün içinde yap?lan mecburi hareketlerin egzersize dönü?türülebilece?ini de belirterek, özel araç yerine toplu ta??ma araçlar? tercih edilebilece?i, gidilecek yere varmadan bir kaç durak önce inerek yola yürüyerek devam edilebilece?i ve hekim taraf?ndan yasaklanmad??? takdirde asansöre binmek yerine merdivenlerin kullan?labilece?i önerisinde bulundu.

Çom, belirli bir program dahilinde ve profesyonel yard?m almadan yap?lacak egzersizlerde bilinmesi gereken baz? kurallar? ise ?öyle s?ralad?:

’’Daha önce hiç egzersiz yapmam?? olanlar, egzersize gün a??r? 10 dakika gibi sürelerle ba?lamal? ve bunu zaman içinde en az 30 dakika olacak ?ekilde artt?rmal?,

Egzersiz öncesinde kaslar yumu?ak ve yava? hareketlerle gerilerek ?s?t?lmal?,

Ani hareketler ve a??r? yüklenmenin özellikle daha önceden al???k olmayan bireylerde spor yaralanmalar?na neden olabilece?i unutulmamal?.

Bilinen bir kronik hastal??? olanlar, egzersiz programlar?na ba?lamadan önce kendilerini izlemekte olan hekimin onay?n? almal?.

Egzersizle birlikte gelen ?iddetli gö?üs a?r?s? ve nefes darl???n?n bir kalp hastal???n?n belirtisi olabilece?i bilinmeli.

Aç?k havada yap?lacak sporlar için hava kirlili?inin yo?un olmad??? ortamlar? seçmek dikkat edilmeli.

Bilinçsizce yap?lan a??r? egzersizin de sa?l?k için hareketsizlik kadar zararl? olabilece?i unutulmamal?.’’

Oruç Sonrası İçin Faydalı Öneriler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.