Ozofageal Atrezi ve Trakeo-Ozofageal Fistul

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Özofageal Atrezi ve Trakeo-Ozofageal Fistül

Üç bin canlı doğumda bir görülür. Beş tip trake-oözofageal malformasyon tarif edilmiştir. En sık görüleni proksimal atrezi ve distal fistül olup olgu­ların % 87’sini oluşturur. ikinci tip ano­malide fistülsüz, izole atrezi söz konusu olup, ge­nellikle aradaki mesafe uzundur (% 8’i). Daha az sıklıkla da, atrezi olmadan fistül (H-fistül), proksi­mal fistül-distal atrezi ve proksimal-distal fistüllü atrezi şekilleri de görülebilir.

Klinik bulgular

Beslenmeden sonra siyanoz ortaya çıkan ve kusan bir yenidoğanda aksi ispat edilene dek özofagus atrezisi ve traekoözofageal fistül anomalisi düşünülmelidir. Bebek ağız içi sek-resyonlarmı yutamadığı için ağızda tükrük birikir ve dışarıya doğru akar. Ağızdan veya burundan bir kateter geçirilmeye çalışıldığında, kateter mide­ye ulaştırılamamışsa atrezi düşünülür. Tanıyı ke­sinleştirmek için kateterden 1.0 mi lipiodol gibi bir radyoopak madde verilerek çekilen grafide kör poş görüntülenir. Çekilen grafide mide de havanın görülmesi fistül olduğunu gösterir. Fistülsüz tip atre-zilerde midede gaz görülmez. Bu durumda fistül olmadığı için akciğerlerde aspirasyon pnömonisi bulguları daha azdır. Ancak her iki uç arasında me­safe uzun olduğu için tedavi daha zordur.

Aspirasyon pnömonisi nedeniyle ciddi respira-tuar problemler görülebilir. Öksürük ve siyanoz nöbetleri sıktır. Trakeoözofageal fistül olan olgular­da, ağızda biriken sekresyonlarm aspirasyonundan başka, mide muhtevasının da fistül yoluyla akci­ğerlere gitmesi söz konusu olabileceğinden respiratuar problemler daha fazladır. Pnömonik infiltras-yon daha çok sağ üst lobda gözlenir.

Ek anomaliler: Bu hastalıkların % 40 kadarında ek anomaliler görülmektedir. Konjenital kalp has­talıkları sıklıkla beraber görülür.

Özofagotrakeal malformasyonla beraber görü­len malformasyonlar şu iki grup halinde tanımlan­maktadır.
VATER: Vertebra anomalisi (V), anal anomaliler (A), trakeoözofageal fistül (T), özofagus atrezisi (E), renal anomali (R).

VACTERL: Bu anomali kompleksinde de ek ola­rak kardiak anomaliler (C) ve ekstremite anomali­leri (L) görülmektedir.

Ameliyat öncesi tedavi

Özofagotrakeal ano­mali teşhis edilen veya şüphe edilen bir yenidoğan hiç vakit kaybedilmeden ve yenidoğan transpor-tasyon ilkelerine uyularak bir çocuk cerrahisi mer­kezine sevk edilmelidir.

Respiratuar problemi olan bebeklerde oksijen gerekebilir. Ağızdan veya burundan kör posa yer­leştirilmiş sonda yardımıyla, üst posta ve ağız için­de biriken sekresyon devamlı dışarıya aspire edil­melidir. Bebeğin başı daha yukarıda olacak bir po­zisyon sağlanarak trakeoözofageal fistülden mide sekresyonunun akciğerlere gitmesi önlenmeye çalı­şılmalıdır.

Bebek uygun nemde bulunan bir inkübatöre alınmalı, aralıklı olarak sırt üstü, sağ yan ve sol yan gibi değişik pozisyonlarda yatırılmalıdır. Gram (+) ve gram (-) mikroorganizmaları kapsamı içine ala­cak antibiyotikler başlanır ve yenidoğan hemorajik hastahğ karşı K vitamini yapılmalıdır.

Gerekli ameliyat öncesi hazırlık yapıldıktan, uy­gun anestezi ve ameliyathane şartları sağlandıktan sonra vakit geçirilmeden bebek ameliyathaneye alınmalıdır. Ameliyathaneye transport ve ameliyat sırasında bebeğin hipotermiye girmemesine özen gösterilmelidir.

Cerrahi girişim: 3. veya 4. interkostal aralık se­viyesinde sağ torokotomi yapılır. Azygos veni bağ­lanır. Extraplevral veya transplevral olarak akciğer ekarte edildikten sonra alt uç bulunur. Trakea’ya olan fistül bağlanır. Üst poş da diseke edildikten sonra uç-uca anastomoz uygulanır. Özofagus için­de genellikle ince bir kateter mideye ulaşacak şekil­de bırakılır.
İki uç arasındaki mesafe uzak ise ve primer ta­mir yapılamıyorsa gastrostomi yapılır. Üst poşun bujilerle elongasyonundan sonra ikinci seansta anastomoz gerçekleştirilmeye çalışılır.

Ameliyat sonrası bakım

Sıvı ve elektrolit den­gesi kontrol altında tutulmalıdır. Bu bebeklerin ku­ru tarafta tutulması tercih edilir. Sıvının fazla veril­mesi ani yetmezlik ve ölümle sonuçlanabilir. Ozo-fagustaki kateter yolu ile erken beslenmeye başla­nabilir. Göğüs tüpünden tükrük veya süt gelmiyor­sa, özofagogramda patolojik bir bulgu yoksa kate­ter çekilerek normal yol ile beslenmeye başlanır.

Prognoz nedir

Prognoz bebeğin kilosu, ek anomalile­rin varlığı, pnömoninin derecesi ve yoğun yenido­ğan cerrahisi olanaklarının durumu ile yakından il­gilidir. Bu olguların çocuk cerrahisi merkezlerine geliş zamanı da prognozu etkilemektedir. Geç taki­be alman hastalarda, ameliyat öncesi bakım uygun yapılmamışsa ağız içi sekresyonu ve mide muhtevi­yatının akciğerlere aspirasyonu neticesi ileri derece­de bir pnömoni oluşacak ve prognoz kötü olacaktır.

Trakeoözofageal malformasyonlu doğan bebek­ler 3 kategoriye ayrılırlar (VVaterston sınıflandırma­sı).
Grup A: 2500 gr. üzerinde, ek anomali yok, pnö­moni bulgusu yok. Bu gruptaki bebeklere erken ve uygun girişim yapıldığı takdirde % 100’e yakın ya­şam şansı elde edilir. Ancak, ne yazık ki bu gruba girebilecek kadar erken müracaat etmiş bebeklerin sayısı çok azdır.

Grup B: a) Ağırlık 1800-2500 gr. arası, b) veya ağırlık 2500 gr üstü fakat pnömoni ve ek anomali mevcut. Bu grupta yaşam şansı % 60-80 oranındadır.

Grup C: a) Ağırlık 1800 gr. altında, b) veya ağır­lık normal olsa bile pnömoni ve ek anomali ağır. Bu grupta iyi merkezlerde bile yaşam şansı % 50 civa­rında kalmaktadır.

Komplikasyonlar: İyi bir cerrahi teknik ile anastomozun ayrılması durumu çok nadirdir. Anastomozun sızdırması durumunda iyi bir toraks drenajı ile durum kısa zamanda düzelebilir. Strik-tür ve buna bağlı darlık sık görülen bir komplikasyondur. Dilatasyon ile iyi netice alınır. Gastroözo-fageal reflü görülebilir. Bu durumlarda fundopli-kasyon (Nissen) uygulamakta tereddüt edilmeme­lidir.

Dilatasyona iyi cevap vermeyen olgularda veya anastomoz hiç yapılamamışsa, özofagus replasman girişimleri düşünülür. Transvers kolonun damar pedünkülü ile beraber toraksa getirilmesi, yani ko­lon interpozisyon ameliyatı en çok tercih edilen yöntemdir. Midenin büyük kruvaturundan hazır­lanan bir tüp ile de pasaj sağlanabilir. Son zaman­larda gastrik transpozizyon ameliyatını uygulayan çocuk cerrahları da vardır. Çocuklarda özofagus replasman girişimleri, trakeoözofageal anomaliler yanında, koroziv maddeye bağlı özofagus darlıkla­rında da gerekebilmektedir.

Ozofageal Atrezi ve Trakeo-Ozofageal Fistul adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.