Arteriovenoz Fistul ve Malformasyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Arteriovenöz Fistül ve Malformasyon

Arter ve venler arasında kapiller düzeyde anor­mal bağlantıların olmasına arteriovenöz fistül (AVF) adı verilir. Edinsel fistüllerin en önemli ne­denleri arasında penetran yaralanmalar ve iatroje-nik kateterizasyonlar yer alır. Çok nadiren maligni-te veya infeksiyon sonucu da olabilir. Edinsel AVF’ler genellikle tek olurlar. Konjenital AVF’ler ise doğumdan itibaren varolmalarına rağmen ço­ğunlukla sonradan gelişirler. Konjenital olanlarına atrial ve ventriküler septal defektler, patent duktus arteriosus eşlik edebilir.
Hemodiyaliz amacı ile oluşturulan AV fistüller multipl kateterizasyonlar için kullanılır.

Bulgular: Edinsel AVF’lerin hikayesinde bir pe­netran yaralanma soruşturulur. Fistül bölgesinde bir sıcaklık artışı ve distalde soğukluk hissedilebilir. Venöz dönüş artığından arteriyel dolaşım bozul­muştur. Genellikle şiş, nabızları alınamayan ve va-rikozitelerle dolu bir ekstremite vardır. Fistül bölge­sinde “thrill” alınır. Oskültasyonda sistolo-diyasto-lik ve “makine üfürümü’olarak adlandırılan de­vamlı bir üfürüm vardır. Doğuştan olan AVF’lerde o taraf ekstremitesi daha uzun olur ve bu durum Klippel-Trenaunay Sendromunda görülebilir.

Tanı: AVF’lerin gösterilmesinde Dupleks US yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak konjenital AVF’lerin tanısında anjiografi fistüllerin yeri, sayı­sı, dağılımı ve kollateral dolaşımın gösterilmesi açı­sından çok yararlıdır. Konjenital AVF’lerin kemik ve kaslar içindeki görüntülenmesinde MRI da kullanılabilir. MRI ve anjiografi tedavi planlanmasın­da birbirlerini tamamlayıcı rol oynarlar.

Arteriovenöz Fistül ve Malformasyon Tedavisi

Edinsel AVF’lerin tedavisi genellikle cerrahidir. Arter ve ven arasındaki bağlantının ay­rılması ve defektlerin onarımı yeterlidir. Kateteri-zasyon nedeni ile oluşmuş AVF’lerde Doppler pro-bunun fistül boynuna 30-45 dakika basılması ile ka­panan AVF’ler bildirilmiştir. Zor bölgelerdeki fis­tüller için greft kaplı stent uygulaması da yapılabi­lir. Cerrahi girişimin riskli olduğu ve yalancı anev­rizma formasyonunu da oluştuğu olgularda embo-lizasyon uygulanabilir.

Konjenital arteriovenöz malformasyonların te­davisi genellikle konservatiftir. Basınçlı elastik ço­raplar önerilir. Cerrahi için spesifik endikasyonlar kanama, iskemi, konjestif kalp yetmezliği, iyileş­meyen ülserler, bacak uzunluğunun artması gibi sorunlar nedeni ile konur.

Arteriovenoz Fistul ve Malformasyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.