Gastr Ozofageal Reflu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Gastr özofageal Reflü

Yenidoğanlarda ve çocuklarda en önemli kus­ma sebeplerinden biri gastroözofageal reflü olup çok ciddi sekellere neden olabilmektedir. Birçok yenidoğanda alt özofagus sfinkter mekanizması yeterli olmayabilir ve reflüye neden olabilir. Ancak çoğunda, bir yaş civarında sfinkter kompetan hale gelebilir ve reflü olayı durur. Bir kısmında reflü de­vam eder ve önemli semptomlarla kendini belli eder.

Klinik bulgular: Reflü olayı kusmaya, bunun neticesinde de kilo kaybına, gelişme geriliğine ve aspirasyon pnömonisine neden olur. Tekrarlayan respiratuar infeksiyonlar apne nöbetleri ve ani ço­cuk ölüm sendromları gibi ciddi durumlara yol açabilir. Mide içeriğinin özofagus alt ucuna geçme­si sonucu oluşan özofagus alt ucunda strüktür olu­şabilir. Nörolojik bozukluklar ve astma reflü ile be­raber görülebilen tablolardır. Pulmoner infeksiyo-nu devam eden ve pulmoner fonksiyonları kötüle­şen, gelişmesi iyi olmayan ve beslenme problemi olan bebekler mutlaka gastroözofageal reflü yö­nünden değerlendirilmelidir.

Teşhis: Baryumlu özofagus-mide-duodenum grafisi en basit teşhis yöntemi olmakla beraber, ba­zen reflünün gösterilmesinde yetersiz olabilir. Ref­lü düşünülen bebeklerde bu tetkik değişik pozis­yonlarda tekrarlanmalı ve mide boşalımı da ayrıca tetkik edilmelidir. Özofagogram yanında sintigrafi, pH çalışması, sfinkter basınç çalışmaları, endosko-pi ve özofagus biyopsisi gibi birçok teşhis yöntemi kullanılabilmekle beraber kesin teşhise gitmek hep­sinde kolay olmamaktadır. Ancak gastroözofageal reflü teşhisinde en güvenilir yolun, intraluminal özofagus asiditesinin 24 saatlik pH monitirizasyo-nu olduğuna inanılmaktadır. Özofagus alt ucunun pH’ının 4’ün altıda olduğu süre, total pH ölçüm sü­resinin % 5’inden fazlaysa, bu durum reflünün cid­di olduğunu gösterir (reflü indeksi).

Medikal tedavi

Bu bebekler sık sık az miktarda beslenmeli, beslendikten sonra dik pozisyonda tu­tulmalarına özen göstermelidir. Bu bebeklerin yat­tıkları yerin düzeyinin de baş yukarıda olacak şe­kilde ayarlanmasında fayda vardır. Katı gıda alabi­len bebeklerde, sıvı gıdalardan çok katı gıdalara ağırlık verilmesi reflüyü azaltabilir. Antiasid ve an-tispazmotik ilaçlar verilebilir.

Cerrahi tedavi

Medikal tedaviye rağmen respi­ratuar problemler ve apne nöbetleri devam ediyor­sa, çocuğun gelişmesinde bir ilerleme yoksa cerra­hi girişim düşünülmelidir. Ayrıca eğer özofajit bul­guları varsa ve midenin mediastine doğru belirgin bir herniasyonu söz konusu ise, o zaman cerrahi daha önce düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemi olmalıdır.

Nissen fundoplikasyonu en çok tercih edilen cerrahi girişimdir. Mide fundusunun özofagus alt ucunun etrafına sarılmasıyla reflü ve hatta kusma önlenmiş olur. Kusmanın tamamen imkansız hale gelmemesi için bazı cerrahlar Nissen fundoplikas­yonu yerine mide fundusunu özofagus ve diafra-ma getirerek His açısının daraltılmasını amaçlayan değişik girişimler de önermişlerdir (Ashcraft, Boix-Ochoa).

Gastr Ozofageal Reflu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.