Dr. Figen Akın – Tırnak Batmasına Tıbbi Öneriler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Hastalıklar 

T?rnak sa?l??? ku?kusuz ayak sa?l???n?n vazgeçilmez bir parças?. S?kça görülen ve a?r? veren bir rahats?zl?k olan t?rnak bat?klar? ise ya?am kalitesini do?rudan etkiliyor. Uzun süre spor yapmak, çok dar ayakkab? giymek, diyabet, fazla kilo, aya??n a??r? terlemesi gibi sebeplere ba?l? olarak geli?en t?rnak bat?klar?n?n nedenleri ve tedavi yöntemleri hakk?nda Dr. Figen Ak?n, önemli bilgiler verdi.

img389

T?rnak batmas?, ki?inin yürümesini ve i? görmesini engelleyen oldukça a?r?l? bir tablo. T?rnak batmalar?na e?lik eden enfeksiyonlar ise bu s?k?nt?y? daha art?r?p günlük ya?am? çok olumsuz yönde etkileyebiliyor.

T?rnak batmas?n?n en s?k kar??la??lan nedeninin yanl?? t?rnak kesimi oldu?unu belirten Dr. Figen Ak?n “T?rna??n serbest kenarlar?n?n deri içerisine girmesiyle meydana gelen t?rnak batmalar? bu bölgede yabanc? cisim reaksiyonu ve iltihaplanma meydana gelmesine neden olmaktad?r. Bu nedenle t?rnak bat?klar?n? önlemek için yap?lmas? gereken ilk ?ey, ayak t?rnaklar?n?n düz olarak kesilmesidir. T?rnak kenarlar?n? içeriye do?ru çok k?sa kesmek, en s?k yap?lan hatalardan biridir. T?rnak yan k?s?mlar? k?sa kesildi?inde uzarken t?rna?a batarak uzayacakt?r.” dedi.

img390

T?rnak bat?klar?n?n en s?k görülen belirtileri a??r? a?r?, enfeksiyon, ?i?lik, k?zar?kl?k ve ak?nt? oldu?unu da belirten Deri Hastal?klar? Uzman? Dr. Figen Ak?n, “Enfeksiyon durumlar?nda, yara yerinden bakteriyolojik sürüntü örne?i al?nmas? ve t?rnak alt?ndaki kemik dokuda bir enfeksiyon olup olmad???n?n ara?t?r?lmas? için radyolojik film çekilmesi uygundur.” diyerek sözlerine devam etti.

img391

T?rnak bat?klar?n?n tedavisinden de bahseden Dr. Figen Ak?n “T?rnak batmalar?nda erken evrede sadece t?rna??n yan k?s?mlar?nda a?r? vard?r. Daha sonra bu a?r?ya ikinci evrede k?zar?kl?k e?lik eder. Üçüncü evrede ise t?rnak kenarlar?ndaki ?i?lik artarak a?r?l? bir kabar?kl?k (granülasyon dokusu) olu?ur. ?lk iki evrede t?rna??n bat?k k?sm?n?n alt?na destek konulmas?, antiseptik solüsyonlar, kurutucu ayak banyolar? ve tablo gerileyene kadar aya??n yukar? tutulmas? hastay? rahatlatabilmektedir“ dedi.

img392

Üçüncü evrede ise mutlaka hastaya cerrahi tedavinin uygulanmas? gerekti?ini belirten Deri Hastal?klar? Uzman? Dr. Figen Ak?n, “Cerrahi tedavi seçenekleri, t?rnak çekimi veya wedgerezeksiyon (matrisektomi) dedi?imiz t?rna??n batan k?sm?n?n t?rnak kökü ile birlikte ç?kar?larak, t?rna??n bu bölümlerine diki? at?lmas? esas?na dayanan cerrahi uygulamad?r. Son dönemde tercih edilen bir di?er basit cerrahi yöntem ise, fenolle yap?lan matrisektomi i?lemidir. Bu yöntemde t?rnak batan k?sm? ç?kar?l?p bu bölüm fenol denilen alkali bir solüsyon ile koterize (kimyasal olarak yakma) edilir.” dedi.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    benim cocuğum 19 aylık doğustan bir ayağında 6 parmak var 6.şiş ve kızarık intahap mevcut antibiyotik kullanıyorum ne yapmalıyım ve hangi doktora basvurmalıyım

    tubay ermavuş05-26 00:10

Dr. Figen Akın – Tırnak Batmasına Tıbbi Öneriler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.