Morarmanın Nedenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Morarma deri ve mukozalar?n, bazen de iç organlar?n morumsu ya da mavimsi bir renk almas?d?r. K?lcal damarlardaki kanda indirgenmi? ya da oksijene ba?lanmam?? hemoglobin ya da methemoglobin ve sulfhemoglobin gibi hemoglobin türevlerinin artmas?na ba?l? olarak ortaya ç?kar.

Genellikle dudaklarda, parmak uçlar?nda, dilde ve kulaklarda daha belirgindir. Morarman?n görülmesi için 100ml kanda 5 gr dan fazla indirgenmi? hemoglobin bunmas? gerekir. Kandaki toplam hemoglobin oran? ne kadar yüksekse bu de?ere o kadar çabuk ula??l?r. Kandaki alyuvar say?s?n?n artt??? polistemide morarma daha kolay ortaya ç?kar.

Oysa kans?zl?kta hemoglobin oran? dü?ük oldu?undan indirgenmi? hemoglobin oran? daha azd?r ve morarma daha geç görülür. Kan hemoglobininde hiçbir de?i?iklik yokken de deride ve mukozalarda pigment art???na ba?l? renk de?i?iklikleri olu?abilir.

Örne?in deri kronik gümü? zehirlenmelerinde gümü? birikimi nedeni ile grimsi mavi, alt?n tuzlar?yla tedavi s?ras?nda da alt?n birikimine ba?l? olarak mavimsi bir renk al?r. Bu durumda gerçek anlamda morarma söz konusu de?ildir.

Atar damarlardaki kanda oksijen ve dolay?s?yla oksijene ba?lanm?? hemoglobin yo?unlu?unun yetersizli?i vücutta yayg?n morarmaya yol açar. Bu durum akci?er yada kalp dola??m sistemi hastal?klar?nda görülür.

Ast?m, kronik bron?it, akci?er anfizemi gibi akci?er hastal?klar?nda morarman?n nedeni hava keseciklerinde (alveol) hava ile kan aras?nda gerçekle?en gaz al??veri?inin engellenmesidir. Kalp yetmezli?inde k?lcal damarlarda kan dola??m? yava?lad???ndan k?lcal damarlarda oksijensiz hemoglobin düzeyi yükselir ve atar ve toplar damarlar aras?ndaki oksijen fark? artar.

Do?umsal kalp hastal?klar?nda ise sa? ve sol kalp bo?luklar? aras?ndaki ola?and??? kan geçi?i nedeni ile atar ve toplar damar kan? birbirine kar???r. Baz? zehirlenmelerde methemoglobin ve sulfhemoglobin gibi anorml hemoglobin türlerinin olu?umuna ba?l? olarak yayg?n morarma görülür. Bazen vücudun bacak gibi yaln?zca bir bölümü morar?r. Bu durumda morarma genellikle o bölgedeki dola??m bozukluklar?na ba?l?d?r.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    dilimin altında çok koyu morarmalar var damarlarında bırde etrafında sanki sivilce gıbı kucuk kucuk parçacıklar var dilimin altında bunun sebebı nedendır tedavısı icin neler onerılır doktora gıtmelımıyim_?

    zeki yücel01-04 00:40

Morarmanın Nedenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.