Böbrek Taşı Tedavisine Alternatif Çözümler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Do?al T?p Tedavisi
Do?al t?p aç?s?ndan bak?ld???nda, genetik ya da metabolik bozukluklar sonucunda olu?mayan böbrek
ta?lar? diyet ile ilgili bir durum say?l?r. Düzenli beslenme böbrek fonksiyonlar?n?n sa?l?kl? çal??mas?n?
sa?layabilir ve ta? olu?umunun önüne geçebilir. Ayr?ca do?al tedaviler a?r?y? ve ta??n geçitten
geçerken yaratt??? spazm? hafifletebilir.

997bobrek
Beslenme
A?a??da s?ralanm?? beslenme tavsiyeleri ta? olu?umunu veya tekrar nüksetmesini önlemeye
yard?mc? olabilir.
Lifli ye?il sebzeler, meyveler, sebzeler, tam tah?ll? g?dalar,baklagiller,bal?k ve küçük porsiyonda
kümes hayvan? eti içeren tam yiyecek diyeti yiyin. Kahverengi pirinç, muz, yulaf, arpa ve soya gibi
yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum içeren ve yulaf kepe?i, pisilyum, ve keten gibi lif oran?
yüksek olan yiyecekler içermeli. Böbrek rengi yo?unla?ma seviyesini belli edebilir: koyu veya aç?k
sar? fazla yo?unla?m?? böbre?e, solgun veya renksiz böbrek seyreltik böbre?e i?aret eder.
Günlük olarak vücut a??rl???n?n en az % 50si kadar onsta su için. (örne?in 150 1b bir insan 75 oz su
içmeli) Uygun hidrasyon böbre?in kristallerle yo?unla?mas?n? (ta? olu?umuna yol açabilir )
engellemeye yard?mc? olur ve strüvit ta?lar?n? azaltabilen idrar yolu enfeksiyonu riskini azalt?r.
?ekerden ( içindekiler k?sm?n? gizli ?eker kaynaklar? için kontrol edin) alkolden, antasidden, a??r?
proteinden, süt ürünlerinden (özellikle süt), tuzdan, gazl? içeceklerden, makarna, beyaz ekmek,
k?zarm?? yiyecek gibi ar?t?lm?? beyaz unlu ürünlerden uzak durun.

Haber-bobrek-tasi-jpg
Öneriler

Günlük 500 mg magnezyum sitrat al?n. Dü?ük magnezyum al?m? ta? olu?umuna ba?lan?r. Magnezyum takviyesi var olan ta??n boyutunu
dü?ürebilir ve daha fazla olu?mas?n? engeller. Sitrat takviyesi daha fazla ta? olu?umunu
engelleyebilir.

Günlük 25 mg vitamin b 6 al?n. B 6 azl??? böbrek ta??na sebep olan böbrek oksalat?n? artt?r?r.
Bitkisel Tedavi
Bitkisel ilaçlar uygun ve önerilen dozlarda kullan?l?rlarsa genellikle yan etki yapmazlar. Bazen bir ot
önerilen dozda kullan?ld??? halde ba? ya da kar?n a?r?s? yaratabilir. Bu ilaca haz?rl?k evresinin bir
yans?mas? olabilir. Fakat ayn? zamanda ot üzerinde sentetik ilaçlar bulunuyor olabilir. Bu nedenle,
sadece yüksek kaliteli ürünlerin kullan?lmas? tavsiye edilir. E?er yüksek dozda al?n?rsa bütün ilaçlar
gibi otlar da ölüme neden olabilir.
A?a??daki otlar ta??n kanaldaki hareketini kolayla?t?rmak için kullan?l?r:
* Ay?üzümü: idrar yoluna antiseptik ve idrar söktürücü bir etki yapar.
* Sat?r otlar?: konjestif böbrek bozukluklar?, ta?lar ve idrar yollar? enfeksiyonu için kullan?l?r.
* M?s?r Püskülü: idrar söktürücü özelli?i olan hafifi bir yat??t?r?c?d?r.
* Çak?l kökü: geleneksel ad?yla böbrek ta?lar?n?n tedavisinde kullan?l?r.
* Gilaburu bitkisi: düz kaslar? rahatlatan bir antispazmodiktir.
* Kava bitkisi: antianksiyete ve yat??t?r?c? özelliklere sahiptir.
* Di? Otu: böbrak ta?? tedavisinin bilinen en eski yollar?ndan biridir. Bilimsel amaçlar bu bitkinin
üreter dokuyu hedef al?p rahatlatan bir antispazmodan olarak çal??t???n? gösterir. Ayr?ca
küçük ta?lar?n kanaldan rahatça geçmesini sa?lar.
Kaynak: http://www.urologychannel.com/kidneystones/alternativetreatments.shtml

Böbrek Taşı Tedavisine Alternatif Çözümler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.