iesetum 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

ENDİKASYONLARI

Sep­ti­se­mi,bak­te­ri­ye­mi, pe­ri­to­nit, me­ne­jit ol­gu­la­rın­da ba­ğı­şık­lı­ğı bas­tı­rıl­mışhas­ta­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı en­fek­si­yon­lar­da ve yo­ğun ba­kım al­tın­da olanhas­ta­lar­da­ki en­fek­si­yon­lar­da (en­fek­te ya­nık­lar gi­bi), pnö­mo­ni,bron­kop­nö­mo­ni, en­fek­te plö­re­zi, am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si, en­fek­tebron­şi­yek­ta­zi, bron­şit ve kis­tik fib­ro­zis­li has­ta­lar­da­ki ak­ci­ğeren­fek­si­yon­la­rın­da, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, ha­bis dış ku­lak il­ti­hap­la­rı,mas­to­idit, si­nü­zit ve di­ğer şid­det­li KBB en­fek­si­yon­la­rı, akut vekro­nik pye­lo­nef­rit, pye­lit, pros­ta­tit, sis­tit, üret­rit, re­nal ab­se,me­sa­ne ve böb­rek taş­la­rıyla iliş­ki­li en­fek­si­yon­lar, eri­zi­pel, ap­se­ler,se­lü­lit­ler, en­fek­te ya­nık­lar ve ya­ra­lar, mas­tit, de­ri ül­ser­le­ri,ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, saf­ra­ke­se­si am­pi­ye­mi, ka­rın içi ap­se­si, pe­ri­to­nit,di­ver­ti­kü­lit, en­te­ro­ko­lit, do­ğum son­ra­sı ve pel­vi­sin il­ti­ha­bidu­rum­la­r, os­te­it, os­te­om­iye­lit, sep­tik art­rit, en­fek­te bur­sit, he­move pe­ri­to­nal di­aliz ile bir­lik­te olu­şan en­fek­si­yon­lar ve ayak­ta de­vam­lıpe­ri­to­nal di­yaliz, kon­ta­mi­nas­yon ola­sı­lı­ğı olan cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de(pro­fi­lak­tik ola­rak) endikedir..

KONTRENDİKASYONLARI

Se­fa­los­po­rinan­ti­bi­yo­tik­le­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Sef­ta­zi­dim ve­ril­me­den ön­ce, has­ta­nın geç­mi­şin­depe­ni­sil­in­ler ve se­fa­los­po­rin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık olup ol­ma­dı­ğıdik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı, du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı,aler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­lür­se ilaç he­men ke­sil­me­li­dir. Sef­ta­zi­dimböb­rek yo­luy­la eli­mi­ne edil­di­ğin­den böb­rek fonk­si­yo­nu­nun bo­zuk­lukde­re­ce­si­ne gö­re do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk ay­la­rın­dave kü­çük be­bek­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sef­ta­zi­dim an­ne sü­tü­nedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da ge­çer ve em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

YAN ETKİLER

Ma­kü­lo­pa­pü­lerve­ya ür­ti­ker­yal dö­kün­tü­ler, ateş, ka­şın­tı ve çok na­dir ola­rak an­ji­yo­ödemve ana­fi­lak­si (bron­kos­pazm ve/ve­ya hi­po­tan­si­yon) di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, çok na­di­ren ağız­da pa­muk­çuk ve­ya ko­lit, Can­di­di­asis,va­ji­ni­tis, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, pa­res­te­zi ve kö­tü tat gi­bi çe­şit­liyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

ETKİLEŞMELER

Klo­ram­fe­ni­kolin vit­ro ola­rak sef­ta­zi­dim ve di­ğer se­fa­los­po­rin­ler­le an­ta­go­nis­tik­tir.Sef­ta­zi­dim, ami­nog­li­ko­zid an­ti­bi­yo­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir,an­cak ara­la­rın­da far­ma­sö­tik ge­çim­siz­lik ol­du­ğun­dan ay­nı en­jek­töriçin­de ve­ril­me­me­li, ay­nı so­lüs­yon için­de ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Ye­tiş­kin­ler­de ola­ğan doz, 8-12 sa­at­te bir 1 g IVve­ya IM; komp­li­ke ol­ma­yan id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da 12 sa­at­tebir 250 mg IV ve­ya IM; ke­mik ve ek­­lem en­fek­si­yon­la­rın­da 12 sa­at­tebir 2 g IV; komp­li­ke id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da 8-12 sa­at­tebir 500 mg IV ve­ya IM; komp­li­ke ol­ma­yan pnö­mo­ni, ha­fif ve or­ta şid­det­te­kide­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 8 sa­at­te bir 50 mg-1 g IV ve­yaIM; cid­di ji­ne­ko­lo­jik ve int­ra­ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar­da 8 sa­at­tebir 2 g IV; me­nen­jit­te 8 sa­at­te bir 2 g IV; çok cid­di en­fek­si­yon­lar­da,özel­lik­le im­mün sis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­lar­da 8 sa­at­te bir 2 g IV;nor­mal re­nal fonk­si­yo­nu olan fib­ro­kis­tik has­ta­lar­da Pse­udo­mo­nas tür­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu ak­ci­ğeren­fek­si­yon­la­rın­da 8 sa­at­te bir 30-50 mg/kg IV, gün­de mak­si­mum 6 g’yeka­dar (kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı ve kis­tik fib­ro­zi­si olanhas­ta­lar­da kli­nik iyi­leş­me gö­rül­dü­ğün­de bak­te­ri­yo­lo­jik şi­fa bek­len­me­ye­bi­lir);ye­ni­do­ğan­lar­da (0-4 haf­ta) 12 sa­at­te bir 30 mg/kg IV; be­bek­ler ve ço­cuk­lar­da(1 ay-12 yaş) 8 sa­at­te bir 30-50 mg/kg IV, gün­de mak­si­mum 6 g’ye ka­dar.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* IESETUM IM/IV+ERT 500 MG 1 FLAKON

* IESETUM IM/IV+ERT 2 GR 1 FLAKON

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* ZIDIM 0,5 GR 1 FLAKON

* FORTUM 0,5 GR 1 FLAKON

* FORTUM 1 GR 1 FLAKON

* FORTUM 2 GR 1 FLAKON

iesetum 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.