Hasta Kabul Memurunun Görev ve Yetkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Madde 154 – Hasta kabul memuru; en az lise ve dengi okul mez­unu olup hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu bölümde çalışanların birinci derecede amiridir.
a)       Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disipl­inini sağlar.
b)       Kuruma yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek künyelerini eksiksiz bir şekilde saptar ve hasta kabul defterine yazar. (Ek: 43 Form 102)
Herhangi bir nedenle istenen bilg­ileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaların kimlikle­rinin saptanması için baştabibe ve nöbetçi tabibe bilgi verir ve tabelalarını çık­artarak hasta kabul defterine kayıt ettiği künyelerini aynen bunlara geçirir ve giriş evra­kını da ayrıca saklar.
c)       Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikler­iyle beraber giriş tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıl­dıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve sonuçlarını (şifa, salah haliyle, vefat)tabel­adan naklen kayıt ve işaret eder. Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını kurumca nereye gömüldüklerini ailesine teslim edilenleri ayrıca yazar.
Hasta kabul defterinde her yıl prot­okol numarası birden başlayarak yeniden verilir. Defter bitmem­işse bir sahife ara ile defter kullanılmaya devam edilir.
d)       Kurumda doğum olduğunda, doğan çocuğun doğ­um günü ve saati, ana ve babasının adı ve soyadı ile tabiiyet ve dinleri, çocuğun cin­siyeti günü gününe servis protokol defterine kaydolunmakla beraber çıkışında bunlar kabul defter­ine işlenir.
Yeni doğan çocuklara ayr­ıca bir tabela çıkarılması ve gerek anaya ve gerekse çocuğa ait numaraların karşılıklı her iki tabe­laya yazılması ve kurumdan çıktıklarında bu tabelaların birbirine bağlı olarak saklan­ması gerekir.
Hasta kabul memuru, kur­umda doğan çocukların doğumlarını, ilgili cetvellere kaydederek bir ay içinde baştabiplik yoluyla nüfus idarele­rine bildirmek zorundadır.(Ek: 50 Form 109)
e)       Ölen hastaların tabelasındaki ve hasta kabul defterindeki açıkl­amalara göre ve basılı örneklerindeki yazılı bölümleri bütün ayrınt­ılarıyla ve okunaklı olarak doldurup(hastanelere mahsus ölüm haber ihbar vara­kası) düzenler. Her iki tabela ile birlikte baştabibe götürüp imza ettiri­ldikten sonra ihbar varakası nüfus dairesine gönderilmek üzere idareye verilir. Gömme izni de uygun şek­ilde onaylatılır ve mezarcıya verilmek üzere imama teslim edilir.
f)        Her gün kuruma kaç hasta girip çıktığını ve kaç ölüm old­uğunu bir cetvel halinde düzenleyip ertesi gün sabahleyin ve sonunda da gün­lük cetvellerin toplamını yaparak sağlık istatistikçisine, yoksa hastane müdürüne verir.
g)       Hasta emanet eşya deposunda ayrıca bir görevli bulun­madığı takdirde, yatan ve çıkan hastaların elbise para ve değerli eşyaları hak­kında, bu yönetmeliğin “hastaların kabulü” kısmında yazılı hükümlere göre işlemleri yapar.
h)       Devlet daire ve kurumlarına mensup bir kims­enin kurumda ölümü halinde, mensup olduğu daire ve kuruma ölümün vukuu ve teşhisinin resmi bir yazı ile en kısa za­manda bildirilmesi için gereken işlemleri yapar.
i)        Yatan hastaların ziyaretçiler tarafından kolayca bulun­ması için kurulacak sistemin işlemesi bakımından sosyal hizmet, sosyal servis, halkla ilişkiler veya mürac­aata, yatan ve çıkan hastaları muntazam ve anında bildirir.

Hasta Kabul Memurunun Görev ve Yetkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.