Gevseme ve Agri Yonetimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gevşeme ve Ağrı Yönetimi

Gevşeme; hem anksiyete hem de kas gerginliğinin göreceli ola­rak giderilmesi şeklinde tanımlanabilir.
Ağrıyı Giderme Mekanizması; Gevşeme ağrıyı gidermez, ama ağ­rılı hasta için potansiyel başka yararları vardır. Bu yararlar; ağn, kas gerginliği ve anksiyete ile ilişkilidir. Bu üçü birbirinin şiddetini arttırır ve durum giderek kötüleşir.

Bir spirale benzetilen bu durum ancak kasların gevşetilmesi ile durdurulur. Anksiyete ve gevşeme yanıtı zıt fizyolojik sonuçlar oluş­turduğu için ikisi birarada bulunamazlar.

Gevşemeye Fizyolojik Yanıtlar

Oksijen tüketiminde azalma,
Kas tonüsünde azalma,
Kalp ve solunum hızında azalma,
Normal kan basıncı (fakat hastanın kan basıncı yüksekse düş­me olur),
Deri direncinde artma.

Kullanım Alanları

Gevşemenin ağrı gidermeye yardımcı olup olmayacağına karar vermek için hastanın ağrı örüntüsü ve şiddetinin bilinmesi gerekir.
Hafif ağrısı olan bir hasta gevşeme eğitimi için iyi bir aday de­ğildir. Çünkü yöntemi öğrenmek için çaba ve zaman harcamaya motive olmayabilir. Şiddetli ağrısı olan hasta için de daha kolay ve doğrudan teknikler gerekebilir.
Gevşeme için en iyi adaylar; ciddi akut ya da kronik ağrılı, ağrı­sı analjeziklerle kontrol altına alınamayan ya da alınmış ama yan etki görülen ve ağrılı işlem yapılacak olan hastalardır.

Gevşeme Yanıtı Sağlamada Temel İlkeler

Gevşeme teknikleri sakin bir çevrede uygulanmalıdır.
Hasta rahat bir pozisyonda, kas gerginliği olmadan oturmalıdır.
Hastaya aklından tüm düşüncelerini boşaltması için telkinde bu­lunulmalıdır.
Hasta düşüncesini bir kelime, ses ya da cümleye odaklaştırma-lıdır.
Gevşeme eğitiminin başansı için hastanın işleme yeterince hazır­lanması gerekir. Yöntemle ilgili bilgili olma, işlemin başanlı olmasını sağlar. Aynca gevşemeyi öğrenirken hastaya uyumaması, egzersize ahşıncaya kadar günde üç kez pratik yapması söylenmelidir.

Gevşemeyi Sağlamak Amacıyla En Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler

Derin solunum/gerilme/soluk ver­me/gevşeme/esneme egzersizi; hoş, komik şeyler düşlemek, çene gevşetme egzersizi ve yavaş ritmik solunumdur.

Gevşeme yöntemlerinin öğretimi hastanın entellektüel yetenek­leri ile ilgili olmakla birlikte, genelde çok zaman alır. Bu nedenle bu tür girişimlerin hem etkili hem de kısa süreli olması kullanımı arttı­rabilir. Burada kısa sürmesi, hastalar tarafından kolay öğrenilmesi nedeniyle gevşeme yöntemlerinden derin solunum/gerilme, soluk verme/gevşeme/esneme egzersizi ele alınacaktır.

Derin Solunum/Gerilme, Soluk Verme/Gevşeme Esneme Egzersizi:

Bu uygulama birkaç saniye sürer, hasta tarafından kolay öğre­nilir.
Yöntem
Yumruklar sıkılır, derin bir nefes alınır ve bir an tutulur,
Nefes yavaşça verilir ve gevşenir,
Esnemeye başlanır,
Bu işlemi sürekli yinelenir.
İlk esnemeden sonra spontan esnemeler başlayabilir.

Gevşeme Yöntemlerinin Etkinliğini Değerlendirme Ölçütleri Şunlardır

Gevşemeden önce, gevşeme sırasında ve sonrasında nabzı sayma,
Gevşemeden önce ve sonra ağn ölçeğini kullanarak ağrıyı de­ğerlendirme,
Gevşemeden önce, gevşeme sırasında ve sonrasında hastanın vücut parçalarını hafifçe hareket ettirerek kas gerginliğini kont­rol etme.

DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME

Hastanın düşüncesini ağrıdan uzaklaştırarak, ağnya toleransın arttırılmasını amaçlar. Ağrıda dikkati başka yöne çekme dikkatin ağrı dışında bir uyaranda odaklaşmasıdır.

Bu yöntemin özellikleri;

Dikkat hoş olmayan ağrıdan, başka bir uyarıda odaklaşmıştır,
Ağn yaklaşmaktadır,
Dikkati başka yöne çeken uyarı kalkınca dikkat yine ağrıda odaklaşır.

Etki Mekanizması: Bu yöntem ağrıyı tümü ile yok etmez, sa­dece daha dayanılır kılar. Yani;
Ağrı toleransı artar
Ağrı algılama eşiği yükselir
Hastanın algıladığı ağrı şiddeti azalır
Hastada kendini kontrol duygusu gelişir.

Klinik Kullanımı: Kısa süreli ağrılarda çok yararlı bir yöntemdir.

Yöntemin Dezavantajları

Dikkati başka yöne çekme uygulamaları yorucudur. Bu nedenle 2 saatten az sürelerde kullanılmalıdır.
Enerji ve konsantrasyon gerektirmesi ağrının geri gelmesine, ir-ritabiliteye ve bitiminde halsizliğe neden olabilir.

Dikkati Başka Yöne Çekme Yönteminin Kullanımı İle İlgili Öneriler

Hastanın daha önce bu yöntemi kullanıp kullanmadığı ve başa­rısı saptanmalı, eğer kullanmış ise, onun yöntemleri denenmeli­dir. Kullanmamış ise, ilgi alanları saptanıp uygun seçenekler su­nulur.
Ağrı gidermede beklenen etkiler ve sınırlılıklar açıklanır.
Ağrı şiddetlenirse kompleks yöntemler uzatılmalıdır.
Ağrı ile ilgili mental ve dış uyaranlardan kaçınılmalıdır.
Hastanın solunum güçlüğü yoksa solunumda odaklaşması de­nenebilir.
Uygulama: Dikkati başka yöne çekme amacıyla en çok kulla­nılan yöntem solunum egzersizidir. Bunun yanısıra hoşlandığı mü­ziği dinleme, şarkı söyleme, okuma, televizyon izleme, sayı sayma ve mizah etkili yöntemler olabilir.

Gevseme ve Agri Yonetimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.