Akut Abdominal Agri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Akut Abdominal Ağrı

Akut abdominal ağn acil bölümlerde en önemli şikayetlerden biri­sidir. Çeşitli nedenleri vardır. “Akut kann ” terim olarak akut abdomi­nal ağnyı tanımlamak için kullanılmaktadır. Cerrahi girişim gerektiren akut abdominal ağrılı birçok hasta tam değerlendirilebilmek için bir sü­re gözlem altında tutulabilir. Bununla birlikte aort anevrizması rüptü-rü gibi bir introabdominal felaket bir kaç dakika içinde ölümle sonuç­lanabileceğinden erken tanımlanmalı ve kontol altına alınmalıdır.

Akut Abdominal Ağn Nedenleri

İnflarnatuar hastalıklar,
Obstriksiyonlar,
Kunt ya da penetran abdominal travmalar,
Gastrointestinel kanama ,
Perforasyonlar,
Ürolojik hastalıklar,
Vasküler hastalıklar,
Jinekolojik hastalıklar.

TANI

Akut abdominal ağrıya neden olan hastalık ya da travma en kısa sürede belirlenip tedavi edilmelidir. Ağrının giderilmesi dikkat­li bir tanılamayı gerektirir. Tanılamada öncelikle hastanın öyküsü ve ağrıya ilişkin bilgiler elde edilerek “ağrı” tanımlanır.

Akut abdominal Ağrı Öyküsü

Ağrının yeri, süresi, şiddeti ve niteliğine bakılır, abdominal trav­ma olup olmadığı araştırılır,
Ağrıyla birlikte bulantı kusma, oluyor mu? Şayet kusma varsa özellikleri, miktarı iştah kaybı var mı?
Barsak alışkanlığında değişiklik var mı? Normal mi? Dışkının karakteri, hastanın en son ne yediği, öğrenilir,
Kadınlarda ağrıyla birlikte vaginal akıntı olup olmadığı, menst-rasyon zamanı,
Ağrıyı geçirmek için ilaç ya da ilaç dışı yöntemlere başvurmuş mu? Ağrı için düzenli aldığı bir ilaç var mı?
Ağrıyı arttıran ya da azaltan durumların olup olmadığı öğrenilir,

Fizik Muayene

İnspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve palpasyon yöntemleri kullanılarak abdominal bölgenin tüm kadranları muayene edilir
Önce hasta gözlenir, hastanın genel görünümü, pozisyonu de­ğerlendirilir. Ağrıda hasta rahat edebileceği pozisyonda yattığı için yatış şekli bize ağrı nedenine ilişkin ipuçları verebilir. Peritonitte

Viseral ağrının kaynağı yüzeyel ise ağrının daha iyi lokalize ol­masına karşın organlardaki sinir uçları az olduğundan derin viseral ağrıların hasta tarafından lokalize edilmesi güçtür. Viseral ağrı kes­kin, zonklayıcı ve kramp şeklinde tanımlanır.

Somatik Ağrı

Abdominal somatik ağrılar pariyetal peritondan kaynaklanır. Hasta tarafından iyi lokalize edilemez ve zonklama, bıçak batar gibi ya da basınç hissi şeklinde tanımlanır.
Somatik ağrı penetran ve kunt travmalarda ısı artışlarında, inf-lamatuar hastalıklarda görülür.

Yansıyan (refere) Ağrı

Uyarının olduğu bölgeden başka bölgelere yansıyan ağndır. Bu yansıma genellikle ağnnın kaynağı olan yapının embriyonel segmen-tine ya da organ hasarlanna bağlı ağnnın deri yüzeyinden hissedil-mesidir.
Abdominal ağrılarda ağrının torakstan, pelvisten ya da verteb-.alardan da abdominal bölgeye yansıyacağı unutulmamalıdır. Olası yansıma alanlan/bölgelerinin bilinmesi tanı koymayı kolaylaştırır.

Akut Abdominal Ağrıyla Birlikte Olan Belirti ve Bulgular

Bulantı Kusma ve İştahsızlık: Hastalar bazan ağrı ile bir­likte bulantı kusma ve iştahsızlıklarından yakınırlar. Bu belirtile­rin değerlendirilmesi abdominal ağrı nedeninin belirlenmesinde ipucu verebilir. İleus, gastrit, gastroenterit ve pankreatitte genel­likle ağrıya bu belirtiler de eşlik eder. Kusmukta feçes bulunma­sı intestinal obstriksiyonu, kan görülmesi ise GİS kanamasını dü­şündürür.

Diyare, Konstipasyon ve Dışkı Rengi: Diyare genellikle inf-lamatuar hastalıklarda, konstipasyon ise barsak peristaltizminin yavaşladığı ya da durduğu durumlarda görülür. Her ikiside ab­dominal ağrıya neden olur. Safra yollan obstriksiyonlarında dışkı renksiz, GİS kanamalannda siyahtır.

Akut Abdominal Agri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.