DİYETTEN SONRA YENİDEN KİLO ALMA

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
D?YETTEN SONRA YEN?DEN K?LO ALMA

Kilo vermenin temeli, ald???n?zdan daha fazla kalori harcayarak enerji dengesini korumakta yat?yor. Kilo verme karar? ald???n?zda belirledi?iniz gerçekçi olmayan hedeflere ula?amad???n?zda hayal k?r?kl???na u?rar, ço?u kez bu i?ten vazgeçersiniz. Ba?ar? ?ans?n?z? birde kilonuzu kontrol alt?na almaya odaklanarak art?rmay? deneyin. Organize bir program yard?m?yla ya da kendi ba??n?za kilo vermeye çal???rken genellikle kar??la?t???n?z ac?mas?z diyetler ve gerçekçi olmayan hedeflerdir. Bu hedeflere ula?amamak, sizi sürekli ba?ar?s?zl??a ve heves k?r?kl???na yol açan bir k?s?r döngüye sokabilir. Yiyecek tercihlerinizin a??r? s?n?rland?r?lmas?, sizin tepkisel olarak bu yiyecekleri abart?l? bir ?ekilde tüketmenize neden olabilir ve bu da bütün emeklerinizi bo?a ç?kar?r. Kilonuzu kontrol alt?na almak sa?l?kl? bir beslenme plan? ve düzenli fiziksel aktiviteyle sa?lanabilir. Pozitif bir bak?? aç?s? ve do?ru motivasyonla kilonuzu kontrol alt?na alabilirsiniz. Sa?l?k, yüksek enerji, kendine inanmak ve irade gibi içten gelen motivasyonlar ya?am boyunca kilonuzu kontrol alt?na alma ?ans?n?z? art?r?r.Bunun için ?u tavsiyeleri dikkate al?n:

– Kilo vermenin amac?n?, görünü?ünüzden önce sa?l???n?z? düzeltmek olarak belirleyin. Ula?abilece?iniz en dü?ük kiloya de?il, sa?l?kl? bir kiloya ula?mak gerçekçi bir hedef olur.
– Diyet yapmaya de?il, sa?l?kl? bir beslenme düzenine odaklan?n. Diyet yapmak genellikle k?sa süreli ba?ar?lar sa?lar. Uzun süreli ba?ar? için beslenme düzeninizi sa?l?kl? bir ?ekilde düzeltmeye bak?n.
– Sa?l?kl? bir ya?am için yediklerinize dikkat etmekle, kilonuzu kontrol alt?na almak için yediklerinize dikkat etmek asl?nda ayn? ?eydir. Yediklerinizin besleyici, kalorisi ve ya? oran? dü?ük yiyecekler olmas?na çal???n. Bunlara örnek olarak kompleks karbonhidratl? ve lifli tah?llar, meyveler, sebzeler gösterilebilir.
– ?htiyac?n?z olan porsiyon ya??n?za, cinsiyetinize, hareketlilik seviyenize ve vermek istedi?iniz kiloya göre de?i?ebilir. Kilonuzu kontrol etmek için her yiyecek grubunun alt s?n?r?n? tercih etmenizde fayda var.
– Fiziksel olarak aktif olan insanlar fazla kilolar?ndan kurtulmak konusunda daha ba?ar?l?d?rlar. Fiziksel aktifli?in kilo kontrolü d???nda, kalp sa?l???, güçlü kemikler, stres kontrolü gibi getirileri de vard?r. Kilo kontrolü için uzmanlar düzenli olarak günde toplam 30 dakikal?k egzersiz öneriyorlar. Hiç egzersiz yapm?yorsan?z, dakikalar? günden güne art?rmakta fayda var.- Düzenli günlük egzersize odaklanmak, mant?ks?z egzersiz hedefleri koymaktan daha iyidir. Ho?unuza gidecek ve devam edebilece?iniz bir aktiviteyi seçin, bu sabah yürüyü?ü ya da imkan?n?z varsa i? sonras? yüzme gibi aktiviteler olabilir. Herhangi bir egzersiz program?na ba?layacaksan?z mutlaka bir uzmana dan???n.
– ?laç tedavisi, beslenme dan??manl??? alan obez hastalar?n kilo kontrol program?n?n bir parças? olabilir. ?laç tedavisi genellikle i?tah? azaltmak ve yiyecek tüketimini kontrol etmeyi kolayla?t?rmak için yap?l?r. Doktorunuzla böyle bir tedavinin muhtemel yan etkileri hakk?nda konu?up onun gözetiminde böyle bir tedaviye ihtiyac?n?z olup olmad???n? ö?renin. Kilo kontrol plan?n?z?n güvenli ve verimli oldu?undan emin olmak için ba?lamadan önce kendinize ?u sorular? sorun:”5 temel yiyecek grubundan da çe?itli yiyecekler içeriyor mu? Sadece birkaç haftal?k de?il de hayat?n?z boyunca yemek isteyece?iniz çekici yiyecekleri kaps?yor mu? Kolayl?kla temin edebilece?iniz yiyecekler içeriyor mu? Ölçülü bir ?ekilde çok sevdi?iniz ?eyleri yemenize izin veriyor mu? Tüketim al??kanl???n?zda yapaca??n?z de?i?iklikler, ya?am tarz?n?za ve bütçenize de uygun mu? Düzenli fiziksel aktivite içeriyor mu?” Bütün bu sorulara cevab?n?z evetse, kilo verme program?n?z size uzun süreli bir ba?ar? sa?lama ?ans? verecektir.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

DİYETTEN SONRA YENİDEN KİLO ALMA adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.