DİYET BIRAKTIRAN BAHANELER

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuYaz? tipi boyutuEkleBunu RSS Ekle Butonu
D?YET BIRAKTIRAN BAHANELER

Siz de her pazartesi diyete ba?lamaya karar verip, ertesi gün vazgeçenlerden misiniz? Yan?t?n?z? biz zaten biliyoruz!
Hangimiz zay?flama maceram?zda ümitsizli?e kap?l?p, diyeti b?rakmak için çe?itli bahaneler aramad?k ki? Ama art?k bahanelere son! Do?um sonras? kilolar? verebilmeniz için bütün bahanelerinize bir yan?t bulduk! Diyete karar vermek ve bunu sürdürmek ço?umuz için hem s?k?c?, hem de zor bir süreç. Özellikle arkada?larla ç?k?lan yemekler, birbiri ard?na gelen davetler, lezzetli yiyecekler diyete ba?lad???m?zda bizlerin en büyük dü?man? oluyor.
Kendimize bile itiraf etmekte zorland???m?z bu durumu inand?r?c? k?lmak için “Az yesem bile kilo al?yorum” , “Su içsem yar?yor” gibi bahaneler uyduruyoruz. Oysa bunlar?n hiçbiri do?ru de?il, çünkü kararl? ve inançl? olundu?unda kilo veremememiz için hiçbir sebep yok… ??te bahaneler ve yan?tlar?… “Çok az yiyorum, yine de kilo veremiyorum!” Çok az yedi?iniz halde kilo veremedi?inizi dü?ünüyorsunuz. Peki ?imdiye kadar hiç yedi?iniz yiyeceklerin listesini tuttunuz mu? Bir gün boyunca yediklerinizin listesini tutsan?z, dü?ündü?ünüzden çok daha fazla yedi?inizi göreceksiniz. Belki de çok fazla abur cubur yiyorsunuz ve bunlar? normal yiyeceklerden saymad???n?z için az yedi?inizi dü?ünüyorsunuz.
Unutmay?n, kalorisi dü?ük yiyeceklerle beslenir ve hareketli bir ya?am sürerseniz, istedi?iniz ölçülere kolayl?kla kavu?man?z mümkün. “Sevdi?im yiyeceklerden vazgeçmek istemiyorum!” Diyet yaparken sevdi?iniz yiyeceklerden vazgeçmenize gerek yok. Çikolata, patates cipsi ve dondurmadan vazgeçemem diyorsan?z, bu yiyeceklerden az miktarda ve çok s?k olmamak kayd?yla yiyebilirsiniz. Tabii bir an için kendinizi kaybedip, diyetten hemen vazgeçmeniz riskini de göz önünde bulundurman?z gerekti?ini de unutmay?n.
“Daha önce pek çok kez denedim ama ba?ar?l? olamad?m!” Diyet yapmay? daha önce denemi? ve ba?ar?s?zl??a u?ram?? olabilirsiniz. Fakat sak?n vazgeçmeyin. Geçmi? deneyimlerinizden de ders alarak hatan?z? fark etmeye çal???n. Örne?in; diyetiniz s?ras?nda çok kat? kurallar m? koydunuz? K?sa zamanda çok fazla kilo kaybetmek mi istediniz? Bir ba?kas? istedi?i için mi diyete ba?lad?n?z? Bütün bu sorular?n cevaplar?n? bulmaya çal???n. Bu kez daha önce yapt???n?z hatalar? yapmay?n. Daha gerçekçi olun, ne kadar sürede kaç kilo verebilece?inizi iyi hesaplay?n. Ve mükemmel olmasan?z da en az?ndan elinizden geleni yapabilece?inizi dü?ünün. Diyet yiyecekleri çok pahal? Diyet bisküvileri, kekleri, çikolatalar? gerçekten de pahal?d?r. Fakat siz bunlar?n yerine kolayl?kla sat?n alabilece?iniz ve en az di?erleri kadar etkili olan sebze, meyve, pirinç, yo?urt ve beyaz eti deneyebilirsiniz. Böylece kendi diyet yemeklerinizi kendiniz yaratabilirsiniz. Sonuçta hem paran?z cebinizde kal?r, hem de diyetiniz yar?m kalmam?? olur. Sigaray? yeni b?rakt?m, bir de diyet yapamam ?ster inan?n, ister inanmay?n sigaray? b?rakma dönemleri yeme al??kanl?klar?n? de?i?tirmek için en uygun zaman. Bunu ba?arabilmeniz için olumlu dü?ünmeniz, kendinizi me?gul etmeniz ve planl? olman?z yeterli olacak. Ac?kt???n?z? hissetti?inizde hemen bir elma ya da ba?ka bir meyve yiyin. Bir yandan sigaray? b?rak?rken di?er yandan yeme al??kanl?klar?n?z? da de?i?tirebilir ve bu olumsuz dönemi kendiniz için olumlu bir hale çevirebilirsiniz. Kilolar?m ailemden geliyor, ?i?manl?k bizim genlerimizde var. ?i?manl?k bir yönüyle genlere ba?l? olabilir. Ama bu durum sizin hiç kilo veremeyece?inizi göstermez. Ailenizde kal?tsal olarak geli?en bir ?i?manl?k söz konusuysa bile, siz sa?l?kl? bir diyet program?yla ve düzenli egzersizlerle kilo verebilirsiniz. Sizin ?anss?zl???n?z büyük olas?l?kla bünyenizin küçük ya??n?zdan beri size verilen geni? porsiyonlar, k?zartmalar ve çikolatalara al???k olmas?. Ama do?ru bir diyet program?yla bütün bunlar?n üstesinden gelmeniz mümkün…
“Meyve ve sebzeden nefret ediyorum ve diyet yapmak için bunlar? yiyemem” Rahat bir koltu?a oturun. Arkan?za yaslan?n ve gözlerinizi kapay?n. Kendinizi sahilde kumlar?n üzerinde bir ?ezlongda farzedin. Önünüzde büyük geni? bir tabak ve içinde birbirinden lezzetli muhte?em görünü?lü tropikal meyveler… Di?lerinizi sulu bir kavuna geçirdi?inizi hayal edin.
Hala meyvelerden nefret ediyor musunuz?
Sadece belirli bir meyve ya da sebze seçmek zorunda da de?ilsiniz üstelik, diyet yaparken yiyebilece?iniz bir sürü meyve çe?idi var. Ayr?ca her zaman taze meyve ve sebze yemenize de gerek yok. Bu besinleri, kimi zaman dondurulmu?, kurutulmu? olarak da yiyebilir ya da sular?n? içebilirsiniz. Meyveli yo?urtlar, meyve salatalar? da diyetiniz boyunca sizi bekliyor.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

DİYET BIRAKTIRAN BAHANELER adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.