Bazı Zayıflama Ürünleri Kanser Ediyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Zayıflama 

?stanbul Üniversitesi (?Ü) Onkoloji Enstitüsü Ö?retim Üyesi Uzman Doktor Yavuz Dizdar, karaci?er ya?lanmas?n?n en büyük sebebinin m?s?r ?urubu tatland?r?c?lar? oldu?unu belirterek, tatland?r?c?lar?n yayg?n olarak kullan?ld??? diyet ürünlerinden uzak durmak gerekti?ini söyledi.

555030_detay

Sakarya Sivil Toplum Platformunca (SASTOP) ?eker ?? Sendikas?’nda düzenlenen ’’Ni?asta Bazl? ve Kimyasal Tatland?r?c?lar’’ konulu konferansta konu?an Dizdar, tatland?r?c?lar?n zararlar?na de?indi.

Tatland?r?c?lar?n kanser vakalar?ndaki art??? tetikledi?ini savunan Dizdar, ’’Beslenmede bir ürün ç?kart?l?yor, buna ’tatland?r?c?’ deniyor. Bir bak?yorsunuz, ya?am tarz? olarak, ’i?te zay?flay?n, kilo almay?n’ diye bu tatland?r?c?lar?n kullan?m? doruklara ç?k?yor. ’Bunun güvenlik verisi nedir?’ dedi?imizde, ’Güvenlik alan? biz de?iliz, biz sadece üretiriz. Güvenlik Dünya Sa?l?k Örgütü’nün (WHO) i?i’ cevab? al?yorsunuz’’ dedi.

Tatland?r?c?lar?n verdi?i tad?n do?al ?ekerin verdi?i tatla ayn? olmad???n? ifade eden Dizdar, ucuzlu?u nedeniyle tatland?r?c?lar?n yayg?n olarak kullan?ld???n? söyledi.

Toplumda birçok insan?n karaci?erinde ya?lanma sorunlar?n?n ortaya ç?kt???na dikkati çeken Dizdar, ?öyle konu?tu:

’’Ne zaman ki Türkiye’de tatland?r?c?lar ve diyet ürünleri artt?, bu tür sa?l?k sorunlar? da artt?. Karaci?er ya?lanmas?n?n en büyük sebebi m?s?r ?urubu tatland?r?c?lar?d?r. Örne?in, sakarin fazla al?nd???nda idrar yolu kanseri yapar. Tatland?r?c? kullananlar muhakkak önemli sa?l?k sorunlar? ya?ar. Bugün yedi?imiz tüm diyet ürünlerinin içinde tatland?r?c?lar var. Bu yüzden diyet ürünlerinden uzak dural?m. Diyet tatl? ve yiyecekler yerine, do?al olanlardan az miktarda tüketelim. Tüketim ne kadar azal?rsa, bu ürünlerin ülkemize giri?i de o kadar azal?r. Bu konuda örgütlü hareket etmek ve toplum olarak bilinçlenmemiz gerek. Herkes bu ürünlerin girmesine kar?? ç?karsa, bu ürünleri ülkemize sokan yasalar?n ç?kmas?n? da engellemi? olur. Kar??m?zda bu i?ten kazançl? olan çok etkin bir lobi var. Bu lobi kar??s?nda organize olmak d???nda çare yok.’’

?eker-?? Sendikas? ?ube Ba?kan? O?uz Kalay ise bir dönüm arazide ekili olan pancar?n sa?lad??? oksijenin, 6 dönüm ormana e? de?er oldu?unu belirtti.

Yapay tatland?r?c?lar?n ta??d??? riskler nedeniyle sa?l?k çevrelerinin ve tüketicilerin tepkisini çekti?ini kaydeden Kalay, ’’Hatta ?ngiltere’de bu ürünlerin yasaklanmas? tart???l?rken, ülkemizde merdiven alt? dedi?imiz yasa d??? imalathanelerde kontrolsüz bir ?ekilde g?da üretimlerinde kullan?l?yor. Pancar ?ekeri ise tamamen do?al olan pancar ham maddesinden, tamamen do?al yollardan elde edilen, en kat?ks?z, en sa?l?kl? besindir. Özellikle son y?llarda s?kça görülen diyet yapma tutkusu ve diyet ürünlerine olan talebin art??? da kimyasal tatland?r?c?lar?n bilinçsiz kullan?m?n? körüklüyor’’ dedi.

Bazı Zayıflama Ürünleri Kanser Ediyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.